Renter

36BA

iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Viktig informasjon: Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de opbrengsten ervan kunnen fluctueren. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd. ETF's worden net als aandelen op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de ETF's. Twee belangrijke aan vastrentende beleggingen verbonden risico's zijn rentetariefrisico en kredietrisico. Als de rente stijgt, daalt de marktwaarde van obligaties doorgaans dienovereenkomstig. Kredietrisico betekent de kans dat de emittent van de obligatie niet in staat is om de hoofdsom af te lossen of rentebetalingen te doen. Het Fonds belegt in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen. Er bestaat een wanbetalingsrisico, wat betekent dat de uitgevende onderneming  op de vervaldatum geen rente of aflossingen aan het fonds betaalt. Valutahedging is bedoeld om de invloed van valutakoersschommelingen tussen de basisvaluta en de valuta waarin een aantal of alle onderliggende beleggingen luiden te verminderen, maar kan deze niet elimineren. Afhankelijk van de wisselkoersen kan dit een positief of een negatief effect hebben op de prestaties van het fonds.
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%) (36BA)

per 30.sep.2021

- - - - -0,14
Totalavkastning (%) Underliggende fond (SUOA)

per 30.sep.2021

- - - - 0,82
Referanseindeks (%) Underliggende fond (SUOA)

per 30.sep.2021

- - - - 1,07
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-2,05 - - - 3,06
-1,19 - - - 2,32
Referanse (%) Underliggende fond (SUOA) -0,90 - - - 2,44
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-2,23 0,01 -1,05 1,19 -2,05 - - - 4,76
-1,51 0,06 -0,85 1,54 -1,19 - - - 4,08
Referanse (%) Underliggende fond (SUOA) -1,22 0,08 -0,79 1,68 -0,90 - - - 4,28
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) Underliggende fond (SUOA) - - - - -
Referanseindeks (%) Underliggende fond (SUOA) - - - - -
Tidligere resultat er ikke en indikasjon på fremtidig resultat, og bør ikke være den eneste faktor når man velger et produkt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 08.des.2021 EUR 166 460 921
Net Assets of Fund per 08.des.2021 USD 964 384 048
Startdato 14.mai.2020
Fondsstart 03.mar.2020
Seriens valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Referanseindeks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index
Utestående aksjer per 08.des.2021 32 716 290
Samlet kostnadsprosent 0,17%
Utdelingsfrekvens Halvårlig
Bruk av inntekt Distribuerende
Avkastning av verdipapirutlån -
Domisil (hjemsted) Irland
Produktstruktur Fysiske
Rebalanseringfrekvens Månedlig
Metode Utvalg
UCITS Ja
Utstedende selskap iShares II plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Regnskapsårets slutt 31 oktober
Bloomberg Ticker 36BA GY
ISIN IE00BH4G7D40

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 07.des.2021 2 437
Referanseindeksnivå per 08.des.2021 USD 144,36
Benchmark Ticker I34325US
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 07.des.2021 2,19%
12 m følgende avkastning per 07.des.2021 1,76
Vektet gjsn. kupong per 07.des.2021 3,46%
Vektet gjsn. forfall per 07.des.2021 11,24 Jahre
Effektiv durasjon per 07.des.2021 8,12
Standardavvik 3 år per - -

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.nov.2021 AAA
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.nov.2021 99,84
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.nov.2021 8,84
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.nov.2021 97,12
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.nov.2021 Bond USD Corporates
Fond i sammenligningsgruppen per 05.nov.2021 278
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.nov.2021 78,98
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.nov.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.sep.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 07.des.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 07.des.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 07.des.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 07.des.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 07.des.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 07.des.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 07.des.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 07.des.2021 99,63%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 07.des.2021 0,37%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Klassifiseringer

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Belgia

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Slovakia (Den slovakske republikk)

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tsjekkia (den tsjekkiske republikk)

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 07.des.2021
Utsteder Vekt (%)
JPMORGAN CHASE & CO 3,45
BANK OF AMERICA CORP 3,37
MORGAN STANLEY 2,44
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2,34
CITIGROUP INC 2,25
Utsteder Vekt (%)
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,86
APPLE INC 1,83
ORACLE CORPORATION 1,71
HSBC HOLDINGS PLC 1,45
ABBVIE INC 1,29
Utsteders ticker Navn Sektor Aktivaklasse Markedsverdi Vekt (%) Tenkt verdi # Par Value ISIN Pris Geografisk plassering Børs Durasjon Forfall Kupong (%) Markedsvaluta holdings.all.issueDate
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 07.des.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 07.des.2021

% av markedskap.

Type Fond
Den geografiske eksponeringen er først og fremst forbundet med stedet der utstederne av verdipapirene i produktet er hjemmehørende, sammenlagt og uttrykt som prosentandel av produktets totale beholdning. I noen tilfeller kan den imidlertid gjenspeile stedet der utstederen av verdipapirene utfører mye av virksomheten sin.
per 07.des.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 07.des.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 07.des.2021

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringer kan bli endret.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
Xetra 36BA EUR 18.mai.2020 BJS9KY5 36BA GY 36BA.DE - - IE00BH4G7D40 A2PSB1 50179189 - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.