Multi Asset

Tactical Opportunities Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Rentepapirer kan påvirkes av faktorer som endringer i rentenivået, kredittrisiko og potensielle og faktiske nedgraderinger av kredittrating. Rentepapirer med rating under investeringsgrad kan være mer følsomme for slike hendelser. I tillegg kan det dessuten hende at aktivasikrede og pantelånssikrede verdipapirer er høyt belånt og ikke til fulle gjenspeiler verdien av underliggende aktiva. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av daglige bevegelser på aksjemarkedet, politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydelige strukturelle selskapshendelser. Finansielle derivatinstrumenter er svært følsomme for endringer i verdien av aktivaene de er basert på. Virkningen er større når finansielle derivatinstrumenter brukes på en omfattende eller kompleks måte. På grunn av investeringsstrategien kan et fond med absolutt avkastning muligens ikke utvikle seg i takt med markedstrendene eller dra full nytte av et positivt markedsmiljø.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 2 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 5,9 -0,7
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 0,7 0,0
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
2,81 1,42 - - 1,70
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 0,78 0,58 - - 0,72
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,02 1,18 3,78 0,65 2,81 4,32 - - 5,67
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 0,76 0,16 0,57 0,71 0,78 1,76 - - 2,38
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

- - 3,27 5,08 -3,01
Referanseindeks for sammenligning 1 (%)

per 30.sep.2022

- - - 0,07 0,62

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 01.des.2022 USD 201 402 346
Startdato 25.jul.2019
Fondsstart 25.jul.2019
Seriens valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Multi Asset
Referanseindeks for sammenligning 1 ICE BofAML 3 Month Treasury Bill Index
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Åpningsgebyr -
Løpende gebyrer 0,75%
Kostnadsprosent -
Referansens suksesshonorarbeløp -
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategori hos Morningstar Macro Trading EUR
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BRTOEUH
ISIN IE00BK4PZW71
SEDOL BK4PZW7

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.okt.2022 748
Standardavvik 3 år per 31.okt.2022 5,30%
3 års beta per 31.okt.2022 0,82
Kurs/overskuddsgrad per 31.okt.2022 10,23
P/B-forhold per 31.okt.2022 1,49
Avkastning til forfall per 31.okt.2022 2,30%
Modifisert durasjon per 31.okt.2022 -1,88
Effektiv durasjon per 31.okt.2022 -1,78
Vektet gjsn. forfall per 31.okt.2022 0,04

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 21.sep.2022 AA
MSCI ESG prosentvis dekning per 21.sep.2022 95,14
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 21.sep.2022 7,99
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.okt.2021 44,94
Fondets Lipper Global-klassifisering per 21.sep.2022 Absolute Return USD Medium
Fond i sammenligningsgruppen per 21.sep.2022 23
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 21.sep.2022 127,87
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 21.sep.2022 68,71
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 21.sep.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.mai.2022. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.okt.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 31.okt.2022 70,37%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.okt.2022 5,26%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,27% og oljesand 1,84%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for Tactical Opportunities Fund Class D Hedged, per 30.nov.2022 vurdert mot 343 Macro Trading EUR fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.okt.2022
Navn Vekt (%)
TRSWAP: FTX2 FUTURE 16-NOV-2022 7,56
APPLE INC 3,72
MICROSOFT CORP 2,81
AMAZON COM INC 1,39
TESLA INC 1,35
Navn Vekt (%)
JOHNSON & JOHNSON 0,95
ALPHABET INC CLASS A 0,91
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 0,88
ALPHABET INC CLASS C 0,81
COSTCO WHOLESALE CORP 0,80
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 31.aug.2022

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class D Hedged EUR - 105,83 -0,81 -0,76 01.des.2022 106,65 101,23 IE00BK4PZW71 -
Class D Hedged GBP - 108,70 -0,85 -0,78 01.des.2022 109,56 102,88 IE00BK4PZT43 -
Class D USD - 111,20 -0,84 -0,75 01.des.2022 112,04 104,81 IE00BK4PZV64 -
Class A Hedged SGD - 108,26 -0,82 -0,75 01.des.2022 109,08 102,62 IE00BK4PZS36 -
Class X Hedged JPY - 10 505,93 -86,30 -0,81 01.des.2022 10 592,23 10 007,66 IE00BK5C1858 -
Class X USD - 114,11 -0,86 -0,75 01.des.2022 114,97 106,97 IE00BK4Q0145 -
Class X Hedged EUR - 108,55 -0,84 -0,77 01.des.2022 109,39 103,34 IE00BK4PZZ03 -
Class X Hedged AUD - 111,75 -0,89 -0,79 01.des.2022 112,63 105,14 IE00BK4PZY95 -
Class A USD - 108,49 -0,82 -0,75 01.des.2022 109,32 102,83 IE00BK4PZR29 -
Class D Hedged CHF - 105,26 -0,82 -0,77 01.des.2022 106,08 100,82 IE00BK4PZX88 -
Class X Hedged NZD - 104,08 -0,77 -0,74 01.des.2022 104,85 99,04 IE000183UGY9 -
Class X Hedged GBP - 111,66 -0,87 -0,77 01.des.2022 112,54 105,05 IE00BK4Q0038 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Philip Green
Philip Green
Thomas Becker
Thomas Becker
Richard Murrall
Richard Murrall
Michael Pensky
Michael Pensky

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.