Multi Asset

Tactical Opportunities Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Rentepapirer kan påvirkes av faktorer som endringer i rentenivået, kredittrisiko og potensielle og faktiske nedgraderinger av kredittrating. Rentepapirer med rating under investeringsgrad kan være mer følsomme for slike hendelser. I tillegg kan det dessuten hende at aktivasikrede og pantelånssikrede verdipapirer er høyt belånt og ikke til fulle gjenspeiler verdien av underliggende aktiva. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av daglige bevegelser på aksjemarkedet, politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydelige strukturelle selskapshendelser. Finansielle derivatinstrumenter er svært følsomme for endringer i verdien av aktivaene de er basert på. Virkningen er større når finansielle derivatinstrumenter brukes på en omfattende eller kompleks måte. På grunn av investeringsstrategien kan et fond med absolutt avkastning muligens ikke utvikle seg i takt med markedstrendene eller dra full nytte av et positivt markedsmiljø.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

- - - 4,52 6,44
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

- - - 1,10 0,07
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-1,26 - - - 2,90
Referanse (%)

per 30.nov.2021

0,05 - - - 0,68
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-1,43 0,91 -1,52 -1,26 - - - 6,94
Referanse (%)

per 30.nov.2021

0,04 0,01 0,01 0,05 - - - 1,60

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i AUD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 06.des.2021 USD 241,05
Fondsstart 25.jul.2019
Startdato 25.jul.2019
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 30.nov.2021 971
Basisvaluta Amerikanske dollar
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks ICE BofAML 3 Month Treasury Bill Index
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,00%
ISIN IE00BK4PZY95
Bloomberg-børskode SHR_04AIFC
Kostnadsprosent 0,00%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BK4PZY9
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering AUD 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering AUD 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.nov.2021 A
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.nov.2021 6,51
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.okt.2021 44,94
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.nov.2021 99,01
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.nov.2021 Absolute Return USD Medium
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.nov.2021 127,27
Fond i sammenligningsgruppen per 05.nov.2021 27
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.nov.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.jun.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 30.nov.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 30.nov.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 30.nov.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 30.nov.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 30.nov.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 30.nov.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 30.nov.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 30.nov.2021 71,36%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 30.nov.2021 13,67%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,26% og oljesand 1,39%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 30.nov.2021
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 0.125 12/15/2023 5,63
TRSWAP: FTZ1 FUTURE 15-DEC-2021 5,31
MICROSOFT CORP 3,37
APPLE INC 3,24
TREASURY NOTE (OTR) 0.75 11/15/2024 2,83
Navn Vekt (%)
AMAZON COM INC 2,48
TRSWAP: KMZ1 FUTURE 09-DEC-2021 2,20
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 1,65
TESLA INC 1,37
TRSWAP: NDEUMXF INDEX 1,35
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X Hedged AUD - 107,62 0,05 0,05 111,06 105,98 107,62 IE00BK4PZY95 107,62 -
Class A Hedged SGD - 105,43 0,04 0,04 109,15 103,98 105,43 IE00BK4PZS36 105,43 -
Class D Hedged GBP - 105,68 0,05 0,04 109,25 104,14 105,68 IE00BK4PZT43 105,68 -
Class A USD - 105,63 0,04 0,04 109,37 104,18 105,63 IE00BK4PZR29 105,63 -
Class D Hedged CHF - 103,66 0,05 0,04 107,35 102,28 103,66 IE00BK4PZX88 103,66 -
Class X Hedged EUR - 106,18 0,05 0,05 109,75 104,62 106,18 IE00BK4PZZ03 106,18 -
Class D USD - 107,46 0,05 0,05 111,12 105,91 107,46 IE00BK4PZV64 107,46 -
Class X Hedged GBP - 107,69 0,05 0,05 111,17 106,05 107,69 IE00BK4Q0038 107,69 -
Class D Hedged EUR - 104,19 0,04 0,04 107,93 102,79 104,19 IE00BK4PZW71 104,19 -
Class X Hedged JPY - 10 249,31 5,27 0,05 10 592,31 10 093,93 10 249,31 IE00BK5C1858 10 249,31 -
Class X USD - 109,47 0,06 0,05 113,03 107,73 109,47 IE00BK4Q0145 109,47 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Philip Green
Philip Green
Thomas Becker
Thomas Becker
Michael Pensky
Michael Pensky
Jeremy Ehrlich
Jeremy Ehrlich
Sam Young
Sam Young

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.