Aksjer

IKSD

iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Viktig informasjon: Verdien av investeringen og inntektene fra den vil variere og din opprinnelige investering kan ikke garanteres. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser.
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Total utdeling
Se hele tabellen
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

- - - -3,50 46,60
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

- - - -2,87 47,67
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
46,60 - - - 7,73
Referanse (%)

per 30.sep.2021

47,67 - - - 8,46
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
37,93 2,63 7,98 18,62 46,60 - - - 19,81
Referanse (%)

per 30.sep.2021

38,64 2,69 8,17 19,03 47,67 - - - 21,79
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) - - - - -0,07
Referanseindeks (%) - - - - 0,71

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Tidligere resultat er ikke en indikasjon på fremtidig resultat, og bør ikke være den eneste faktor når man velger et produkt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 15.okt.2021 USD 5 969 658
Net Assets of Fund per 15.okt.2021 USD 370 649 289
Basisvaluta USD
Seriens valuta USD
Fondsstart 10.apr.2019
Startdato 26.apr.2019
Aktivaklasse Aksjer
Samlet kostnadsprosent 0,60%
Løpende gebyrer 0,60%
Produktstruktur Fysiske
Metode Replikert
Domisil (hjemsted) Irland
UCITS Ja
Referanseindeks MSCI Saudi Arabia 20/35 Index
SFDR-klassifisering Annet
Utdelingsfrekvens Halvårlig
Avkastning av verdipapirutlån -
ISA-kvalifiserbarhet Ja
SIPP tilgjengelig Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus No/Seeking
Rebalanseringfrekvens Kvartalsvis
ISIN IE00BJ5JPJ87
Bloomberg Ticker IKSD LN
Utstedende selskap iShares III plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Utestående andeler per 15.okt.2021 1 015 520
Antall beholdninger per 14.okt.2021 36
Referanseindeksnivå per 15.okt.2021 USD 2 306,89
Benchmark Ticker NU720236
Utdelt avkastning per 15.okt.2021 1,22%
Skatteårets avslutning 30 juni
Kurs/overskuddsgrad per 15.okt.2021 31,52
P/B-forhold per 15.okt.2021 2,89

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.okt.2021 BB
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.okt.2021 2,99
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 06.aug.2021 0,16
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.okt.2021 100,00
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.okt.2021 Equity Saudi Arabia
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.okt.2021 663,56
Fond i sammenligningsgruppen per 07.okt.2021 3
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.okt.2021, basert på eksisterende beholdninger den 31.aug.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 15.okt.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 15.okt.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 15.okt.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 15.okt.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 15.okt.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 15.okt.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 15.okt.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 15.okt.2021 100,00%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 15.okt.2021 0,00%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Belgia

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Portugal

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 15.okt.2021
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk plassering Aktivaklasse Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Markedsvaluta Tenkt verdi
Utsteders ticker Navn Aktivaklasse Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor ISIN Børs Geografisk plassering Markedsvaluta
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 12.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 12.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Den geografiske eksponeringen er først og fremst forbundet med stedet der utstederne av verdipapirene i produktet er hjemmehørende, sammenlagt og uttrykt som prosentandel av produktets totale beholdning. I noen tilfeller kan den imidlertid gjenspeile stedet der utstederen av verdipapirene utfører mye av virksomheten sin.
per 12.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringer kan bli endret.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange IKSD USD 30.apr.2019 BJ5JPJ8 IKSD LN IKSD.L - - IE00BJ5JPJ87 A2PGTG 47283883 - -
Berne Stock Exchange IKSD USD 28.jun.2019 BJYJ8B2 IKSD BW IKSD.BN - - IE00BJ5JPJ87 A2PGTG 47283883 - -
Xetra IUSW EUR 02.mai.2019 BK1VQ58 IUSW GY IUSW.DE - - IE00BJ5JPJ87 - - - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.