Renter

BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 2 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 3,5 -1,1
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) -0,4 -0,5
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-3,46 0,36 - - 0,37
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) -0,52 -0,46 - - -0,45
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-2,69 0,60 -0,58 -1,20 -3,46 1,10 - - 1,22
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) -0,24 -0,05 -0,15 -0,29 -0,52 -1,37 - - -1,46
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

- - -3,62 9,03 -3,60
Referanseindeks for sammenligning 1 (%)

per 31.mar.2022

- - -0,40 -0,45 -0,50

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i JPY, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 01.jul.2022 EUR 4 148 378 912
Startdato 27.feb.2019
Fondsstart 30.sep.2009
Seriens valuta JPY
Basisvaluta EUR
Aktivaklasse Renter
Referanseindeks for sammenligning 1 Overnight ESTR
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 1,27%
Kostnadsprosent 1,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering JPY 5 000,00
Minimum påfølgende investering JPY 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Other Bond
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BRFA2JH LX
ISIN LU1948809105
SEDOL BJDQ5P7

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.mai.2022 975
Standardavvik 3 år per 31.mai.2022 3,83%
3 års beta per 31.mai.2022 20,48
Avkastning til forfall per 31.mai.2022 3,20%
Modifisert durasjon per 31.mai.2022 0,08
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 31.mai.2022 3,15%
Effektiv durasjon per 31.mai.2022 -0,29
Vektet gjsn. forfall per 31.mai.2022 6,50
WAL til verste per 31.mai.2022 6,50 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 06.mai.2022 A
MSCI ESG prosentvis dekning per 06.mai.2022 77,79
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 06.mai.2022 6,98
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 06.mai.2022 35,56
Fondets Lipper Global-klassifisering per 06.mai.2022 Absolute Return Bond EUR
Fond i sammenligningsgruppen per 06.mai.2022 45
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 06.mai.2022 100,48
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 06.mai.2022 37,67
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 06.mai.2022, basert på eksisterende beholdninger den 30.sep.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.mai.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.mai.2022 0,01%
MSCI - Kjernevåpen per 31.mai.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 31.mai.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.mai.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 31.mai.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.mai.2022 0,01%

Dekning av selskapers engasjement per 31.mai.2022 60,57%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.mai.2022 39,24%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,10% og oljesand 0,27%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-fasene av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes internt, via samarbeid med BlackRocks investeringsforvaltningsteam ved å involvere utstedere basert på viktige ESG-kriterier, eller via tredjepartsleverandører av data. Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige risikoevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 31.mai.2022
Navn Vekt (%)
CYPRUS (REPUBLIC OF) 3,54
KFW 3,24
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2,16
FINLAND (REPUBLIC OF) 1,92
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,51
Navn Vekt (%)
BPCE SFH 1,42
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1,37
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1,26
BANK OF AMERICA CORP 1,19
FRANCE (REPUBLIC OF) 1,13
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class A2 Hedged JPY - 9 942,41 0,13 0,00 01.jul.2022 10 470,37 9 942,28 LU1948809105 -
Class A4 EUR Årlig 103,48 0,00 0,00 01.jul.2022 108,07 102,44 LU1040967272 -
Class A2 Hedged CHF Ingen 99,64 0,00 0,00 01.jul.2022 104,21 98,76 LU0589446532 -
Class I5 EUR Kvartalsvis 121,56 0,01 0,01 01.jul.2022 126,74 120,51 LU1129992720 -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 109,00 0,01 0,01 01.jul.2022 112,60 107,54 LU1117534666 -
Class A2 Hedged GBP Ingen 106,02 0,01 0,01 01.jul.2022 109,68 104,50 LU1200840038 -
Class A4 Hedged USD Årlig 115,87 0,01 0,01 01.jul.2022 119,61 114,16 LU1046548191 -
Class A2 EUR Ingen 118,85 0,01 0,01 01.jul.2022 124,12 117,65 LU0438336264 -
Class D2 EUR Ingen 124,89 0,01 0,01 01.jul.2022 129,90 123,47 LU0438336421 -
Class D2 Hedged USD Ingen 118,92 0,01 0,01 01.jul.2022 122,37 117,01 LU1090194454 -
Class D3 Hedged USD Månedlig 114,70 0,01 0,01 01.jul.2022 118,33 113,15 LU1193909402 -
Class I2 EUR Ingen 126,24 0,01 0,01 01.jul.2022 131,05 124,73 LU0438336777 -
Class X4 EUR Årlig 101,05 0,00 0,00 01.jul.2022 105,32 100,61 LU1260044430 -
Class X2 EUR Ingen 135,93 0,01 0,01 01.jul.2022 140,33 134,05 LU0544632515 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 102,10 0,00 0,00 01.jul.2022 106,38 101,08 LU1090193647 -
Class D4 EUR Årlig 102,99 0,01 0,01 01.jul.2022 107,28 101,97 LU1090193134 -
Class I2 Hedged USD Ingen 109,33 0,01 0,01 01.jul.2022 112,41 107,52 LU1728038651 -
Class A2 Hedged USD Ingen 116,28 0,01 0,01 01.jul.2022 120,03 114,56 LU1046547540 -
Class A4 Hedged CHF Årlig 99,36 0,01 0,01 01.jul.2022 103,92 98,47 LU1046547201 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 111,79 0,01 0,01 01.jul.2022 115,21 110,06 LU1117534401 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.