Renter

BGF Asian High Yield Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 3 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 13,3 12,3 -15,4
Referanseindeks for begrensning 1 (%) 13,2 8,4 -6,2
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-25,98 -10,49 - - -5,44
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -20,13 -6,28 - - -1,95
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-25,47 12,61 -5,32 -12,09 -25,98 -28,29 - - -19,80
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -19,58 20,41 1,54 -5,69 -20,13 -17,69 - - -7,48
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

- - 8,03 0,78 -33,87
Referanseindeks for begrensning 1 (%)

per 30.sep.2022

- - 4,82 4,15 -29,38

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CNH, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 07.des.2022 USD 1 937 180 582
Startdato 19.des.2018
Fondsstart 01.des.2017
Seriens valuta CNH
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
Referanseindeks for begrensning 1 ICE BofAML Blended Index: ACCY, 20% LvI4 Cap 3% Constrained Index
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 1,17%
Kostnadsprosent -
Referansens suksesshonorarbeløp -
Minste startinvestering RMB 5 000,00
Minimum påfølgende investering RMB 1 000,00
Utdelingsfrekvens Månedlig
Bruk av inntekt Distribuerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Other Bond
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGAHA8C
ISIN LU1919856309
SEDOL BGSZK75

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 30.nov.2022 338
12 m følgende avkastning per 30.nov.2022 14,85
Standardavvik 3 år per 30.nov.2022 16,22%
3 års beta per 30.nov.2022 0,79
Avkastning til forfall per 30.nov.2022 13,78%
Modifisert durasjon per 30.nov.2022 3,01
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 30.nov.2022 14,51%
Effektiv durasjon per 30.nov.2022 2,93
Vektet gjsn. forfall per 30.nov.2022 5,09
WAL til verste per 30.nov.2022 5,09 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 21.sep.2022 BBB
MSCI ESG prosentvis dekning per 21.sep.2022 81,14
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 21.sep.2022 5,34
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 21.sep.2022 72,03
Fondets Lipper Global-klassifisering per 21.sep.2022 Bond Asia Pacific HC
Fond i sammenligningsgruppen per 21.sep.2022 118
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 21.sep.2022 513,05
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 21.sep.2022 77,29
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 21.sep.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.mai.2022. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 30.nov.2022 1,09%
MSCI - Sivile skytevåpen per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 30.nov.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 30.nov.2022 50,03%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 30.nov.2022 49,62%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 3,01% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets forvalter tar hensyn til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring i alle stadier av investeringsprosessen. Under den innledende idégenereringsperioden og kredittundersøkelsesprosessen, vil dette inkludere en vurdering av hvert selskaps positive ESG-karakteristikker eller viktige risikoer og bruken av interne suverene eller selskapsbaserte ESG-selskapsgjennomgangsmaler sammen med ESG-data fra tredjepartsleverandører. Positive ESG-karakteristikker og viktige ESG-risikoer og deres økonomiske påvirkningspotensial fremheves i kredittundersøkelsesrapporter og kan påvirke investeringsbeslutninger og valg av verdipapirer foretatt av porteføljeforvaltere. Fra et systematisk perspektiv, gjennomgår også fondets investeringsforvalter ESG-aggregatporteføljekalkulasjoner gjennom BlackRocks Aladdin-system. Fondets forvalter tar også hensyn til miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelaterte kriterier under porteføljemonitoreringen og gjennomfører regelmessige risikoevalueringer av porteføljen sammen med investeringsteamet og BlackRocks risiko- og kvantitativ analyse-gruppe. Disse evalueringene inkluderer analyser og diskusjoner om porteføljens eksponering for viktige ESG-risikoer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 30.nov.2022
Navn Vekt (%)
SANDS CHINA LTD 5.625 08/08/2025 1,53
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS 5 12/31/2049 1,46
PERIAMA HOLDINGS LLC RegS 5.95 04/19/2026 1,27
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH MTN RegS 4 12/31/2049 1,24
MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS 5.875 05/15/2026 1,06
Navn Vekt (%)
GREENKO POWER II LIMITED RegS 4.3 12/13/2028 1,03
NEW WORLD DEVELOPMENT BVI LTD RegS 4.125 12/31/2049 1,01
JOLLIBEE WORLDWIDE PTE LTD RegS 3.9 12/31/2049 0,98
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 01/21/2024 0,98
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING (HK) MTN RegS 4.875 08/17/2026 0,97
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class A8 Hedged CNH Månedlig 56,70 -0,78 -1,36 07.des.2022 84,39 47,75 LU1919856309 -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 5,56 -0,07 -1,24 07.des.2022 8,22 4,68 LU1564328737 -
Class A8 Hedged EUR Månedlig 5,52 -0,08 -1,43 07.des.2022 8,18 4,65 LU2125116413 -
Class A8 Hedged GBP Månedlig 5,58 -0,08 -1,41 07.des.2022 8,20 4,68 LU2125116330 -
Class A2 Hedged SGD Ingen 7,89 -0,10 -1,25 07.des.2022 10,45 6,57 LU1564328810 -
Class D6 USD Månedlig 5,47 -0,08 -1,44 07.des.2022 7,88 4,58 LU1564328497 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 6,80 -0,10 -1,45 07.des.2022 9,00 5,67 LU2381872907 -
Class D3 Hedged GBP Månedlig 6,22 -0,09 -1,43 07.des.2022 8,89 5,21 LU2381873038 -
Class X2 USD - 8,26 -0,11 -1,31 07.des.2022 10,71 6,84 LU1564328901 -
Class A5 USD Kvartalsvis 6,41 -0,09 -1,38 07.des.2022 9,01 5,32 LU2379469104 -
Class A8 Hedged SGD Månedlig 6,27 -0,08 -1,26 07.des.2022 9,19 5,27 LU2127175417 -
Class A2 USD Ingen 7,80 -0,11 -1,39 07.des.2022 10,23 6,47 LU1564328067 -
Class A6 USD Månedlig 5,19 -0,07 -1,33 07.des.2022 7,54 4,34 LU1564328141 -
Class D2 USD Ingen 7,98 -0,11 -1,36 07.des.2022 10,42 6,62 LU1564328224 -
Class I6 USD Månedlig 5,62 -0,08 -1,40 07.des.2022 8,11 4,70 LU2211195172 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 6,44 -0,09 -1,38 07.des.2022 8,68 5,39 LU2250419111 -
Class D3 Hedged EUR Månedlig 5,52 -0,07 -1,25 07.des.2022 8,03 4,65 LU2344714063 -
Class I2 Hedged EUR - 6,28 -0,09 -1,41 07.des.2022 8,44 5,25 LU2327297755 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 6,86 -0,09 -1,29 07.des.2022 9,28 5,74 LU2125116090 -
Class I2 USD - 6,43 -0,09 -1,38 07.des.2022 8,38 5,33 LU2339509122 -
Class A2 Hedged HKD Ingen 72,06 -1,00 -1,37 07.des.2022 95,43 59,89 LU2125116173 -
Class A2 Hedged AUD Ingen 7,01 -0,10 -1,41 07.des.2022 9,40 5,86 LU2125116256 -
Class A2 Hedged GBP Ingen 7,03 -0,10 -1,40 07.des.2022 9,35 5,86 LU2125115951 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Suanjin Tan
Suanjin Tan

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.