Renter

BGF ESG Global Bond Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Kredittrisiko, endringer i rentenivået og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Aktivasikrede verdipapirer og pantesikrede verdipapirer er underlagt de samme risikoene som er beskrevet for rentepapirer. Instrumentene kan utsettes for likviditetsrisiko, ha høye nivåer av innlån og gjenspeiler ikke nødvendigvis verdien til underliggende aktiva. Derivater kan være meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når derivatene brukes på en overdrevet eller svært kompleks måte. Fondet søker å ekskludere selskaper som er involvert i visse aktiviteter som ikke er i overensstemmelse med ESG-kriteriene. Investorer bør derfor foreta en personlig etisk vurdering av fondets ESG-sortering før det investeres i fondet. Slik ESG-sortering kan ha en negativ effekt på verdien av fondets investeringer sammenlignet med et fond som ikke bruker slik sortering.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

- - -9,14 15,35 -4,97
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-6,80 -0,72 - - 0,03
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-5,74 -1,28 -4,12 -6,80 -2,15 - - 0,10

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 24.mai.2022 USD 123,26
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 29.apr.2022 614
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 16.jul.2018
Startdato 17.okt.2018
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,47%
ISIN LU1893598885
Bloomberg-børskode BGFZ2EH
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BGL0LD0
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Vektet gjsn. avkastning til forfall per 29.apr.2022 3,27%
Modifisert durasjon per 29.apr.2022 1,47
Effektiv durasjon per 29.apr.2022 0,81
Vektet gjsn. forfall per 29.apr.2022 5,37
WAL til verste per 29.apr.2022 5,37 Jahre
Opsjonsjustert spredning per 29.apr.2022 213,93
gjennomsnittlig kredittrating per 29.apr.2022 A-
Spredningsvarighet per 29.apr.2022 4,14

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI Ratings er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 29.apr.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 29.apr.2022 40,91%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.apr.2022 62,35%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,15% og oljesand 0,01%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-fasene av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes internt, via samarbeid med BlackRocks investeringsforvaltningsteam ved å involvere utstedere basert på viktige ESG-kriterier, eller via tredjepartsleverandører av data. Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige risikoevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.apr.2022
Navn Vekt (%)
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1,39
FLAT_18-1A A 144A 0,95
CIFC_17-1A B 144A 0,61
NCMS_18-SOX E 144A 0,57
CIFC_14-2RA B1 144A 0,53
Navn Vekt (%)
GSAMP_07-HSB1 M7 0,52
KILROY REALTY LP 2.5 11/15/2032 0,48
TELEFONICA EUROPE BV RegS 2.376 12/31/2049 0,48
CTM_07-AH2 A3B 0,43
RALI_06-QO5 2A1 0,40
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class Z2 Hedged EUR - 9,87 0,00 0,00 10,87 9,86 - LU1893598885 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 8,88 0,04 0,45 9,31 7,59 - LU2008661345 - -
Class Z2 Hedged CHF - 9,77 0,00 0,00 10,76 9,77 - LU1893598968 - -
Class D2 GBP Hedged GBP Ingen 10,01 0,00 0,00 10,97 10,00 - LU1842103803 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 8,39 0,00 0,00 9,60 8,38 - LU1978683255 - -
Class A6 Hedged NZD Månedlig 8,49 0,00 0,00 9,69 8,48 - LU1978683412 - -
Class I2 USD - 10,53 0,00 0,00 11,52 10,53 - LU1864663734 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 89,19 0,00 0,00 100,85 89,13 - LU1978683685 - -
Class I2 EUR - 9,81 -0,07 -0,71 10,21 9,30 - LU1864663817 - -
Class A6 Hedged CAD Månedlig 8,51 0,00 0,00 9,74 8,51 - LU1978682950 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 8,51 0,00 0,00 9,73 8,51 - LU1978683172 - -
Class A6 Hedged AUD Månedlig 8,40 0,00 0,00 9,65 8,39 - LU1978683339 - -
Class X2 USD USD - 10,74 0,00 0,00 11,69 10,73 - LU1842104017 - -
Class D2 EUR Ingen 9,74 -0,07 -0,71 10,14 9,25 - LU1864663650 - -
Class D2 USD USD Ingen 10,46 0,00 0,00 11,45 10,46 - LU1842103555 - -
Class D2 EUR Hedged EUR Ingen 9,68 -0,01 -0,10 10,69 9,68 - LU1842103639 - -
Class A6 USD Månedlig 8,69 0,00 0,00 9,92 8,68 - LU1842103472 - -
Class D2 CHF Hedged CHF Ingen 9,59 0,00 0,00 10,58 9,58 - LU1842103712 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 86,11 -0,03 -0,03 98,61 86,09 - LU1978682877 - -
Class A2 USD Ingen 10,27 0,00 0,00 11,28 10,26 - LU1842103399 - -
Class I2 Hedged EUR - 9,80 0,00 0,00 10,80 9,80 - LU1864663908 - -
Class A6 Hedged EUR Månedlig 8,20 0,00 0,00 9,46 8,20 - LU1978683099 - -
Class I6 Hedged EUR - 9,12 0,00 0,00 10,00 9,12 - LU2407028278 - -
Class Z2 USD - 10,58 0,00 0,00 11,55 10,57 - LU1893598703 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rick Rieder
Rick Rieder
Amer Bisat
Amer Bisat

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.