Aksjer

SMUD

iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Viktig informasjon: ETF omsettes på børser på samme måte som aksjer, og kjøpes og selges til markedskurser. Disse kursene kan være andre enn ETF-fondenes netto aktivaverdier. Ved investering i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan verdien påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Fondets ESG-investeringsstrategi (miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring) begrenser typene og antallet investeringsmuligheter som er tilgjengelige for fondet, og fondet kan derfor oppnå svakere resultater enn andre fond som ikke har ESG-fokus. Referanseindeksen ekskluderer kun selskaper som er engasjert i visse aktiviteter som er uforenlige med ESG-kriteriene hvis disse aktivitetene er over tersklene satt av indeksleverandøren. Investorer bør derfor foreta en personlig etisk vurdering av referanseindeksens ESG-sortering før det investeres i fondet.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Total utdeling
Se hele tabellen
  Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016
Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Totalavkastning (%)

per 31.des.2020

- - - 25,49 0,16
Referanseindeks (%)

per 31.des.2020

- - - 24,89 -0,08
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
1,19 - - - 6,49
Referanse (%)

per 31.jan.2021

0,92 - - - 6,14
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-1,27 -1,27 17,55 13,17 1,19 - - - 15,43
Referanse (%)

per 31.jan.2021

-1,28 -1,28 17,52 13,14 0,92 - - - 14,56
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) - - - 25,49 0,16
Referanseindeks (%) - - - 24,89 -0,08

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Tidligere resultat er ikke en indikasjon på fremtidig resultat, og bør ikke være den eneste faktor når man velger et produkt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 26.feb.2021 EUR 194 518 497
Net Assets of Fund per 26.feb.2021 EUR 1 526 954 773
Basisvaluta EUR
Seriens valuta EUR
Fondsstart 19.okt.2018
Startdato 19.okt.2018
Aktivaklasse Aksjer
Samlet kostnadsprosent 0,12%
Løpende gebyrer 0,12%
Produktstruktur Fysiske
Metode Ooptimalisert
Domisil (hjemsted) Irland
UCITS Ja
Referanseindeks MSCI EMU ESG Screened Index
Utdelingsfrekvens Halvårlig
Avkastning av verdipapirutlån -
ISA-kvalifiserbarhet Ja
SIPP tilgjengelig Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanseringfrekvens Kvartalsvis
ISIN IE00BFNM3C07
Bloomberg Ticker SMUD LN
Utstedende selskap iShares IV plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Utestående andeler per 26.feb.2021 34 298 620
Antall beholdninger per 26.feb.2021 227
Referanseindeksnivå per 26.feb.2021 EUR 2 270,56
Benchmark Ticker NE721421
Utdelt avkastning per 28.feb.2021 1,64%
Skatteårets avslutning 31 mai
Kurs/overskuddsgrad per 26.feb.2021 20,09
P/B-forhold per 26.feb.2021 1,75

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.feb.2021 AA
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.feb.2021 7,32
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.feb.2021 56,69
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.feb.2021 99,57
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.feb.2021 Equity EuroZone
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.feb.2021 144,18
Fond i sammenligningsgruppen per 05.feb.2021 381
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.feb.2021, basert på eksisterende beholdninger den 31.des.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 26.feb.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 26.feb.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 26.feb.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 26.feb.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 26.feb.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 26.feb.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 26.feb.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 26.feb.2021 99,89%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 26.feb.2021 0,11%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 2,40%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Belgia

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Portugal

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 26.feb.2021
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk plassering Aktivaklasse Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Markedsvaluta Tenkt verdi
Utsteders ticker Navn Aktivaklasse Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor ISIN Børs Geografisk plassering Markedsvaluta
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 26.feb.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 26.feb.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Den geografiske eksponeringen er først og fremst forbundet med stedet der utstederne av verdipapirene i produktet er hjemmehørende, sammenlagt og uttrykt som prosentandel av produktets totale beholdning. I noen tilfeller kan den imidlertid gjenspeile stedet der utstederen av verdipapirene utfører mye av virksomheten sin.
per 26.feb.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringer kan bli endret.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange SMUD GBP 23.okt.2018 BFNNR10 SMUD LN SMUD.L - - IE00BFNM3C07 A2N48C 188252885 - -
Berne Stock Exchange SLMB EUR 02.feb.2021 BMT9T71 SLMB BW SLMB.BN - - IE00BFNM3C07 A2N48C 43694267 - -
Xetra SLMB EUR 24.okt.2018 BFNNR10 SLMB GY SLMB.DE - - IE00BFNM3C07 A2N48C 43694267 - -
SIX Swiss Exchange SLMB EUR 20.nov.2018 BDFVT56 SLMB SW SLMB.S - - IE00BFNM3C07 A2N48C 43694267 - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.