Renter

EMSA

iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Viktig informasjon: ETF omsettes på børser på samme måte som aksjer, og kjøpes og selges til markedskurser. Disse kursene kan være andre enn ETF-fondenes netto aktivaverdier. Ved investering i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan verdien påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Fondets ESG-investeringsstrategi (miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring) begrenser typene og antallet investeringsmuligheter som er tilgjengelige for fondet, og fondet kan derfor oppnå svakere resultater enn andre fond som ikke har ESG-fokus. Referanseindeksen ekskluderer kun selskaper som er engasjert i visse aktiviteter som er uforenlige med ESG-kriteriene hvis disse aktivitetene er over tersklene satt av indeksleverandøren. Investorer bør derfor foreta en personlig etisk vurdering av referanseindeksens ESG-sortering før det investeres i fondet.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

- - 11,90 2,49 2,66
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

- - 12,39 2,80 3,12
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-2,38 5,80 - - 4,80
Referanse (%) -1,90 6,21 - - 5,25
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-4,10 -1,80 -4,13 -2,09 -2,38 18,42 - - 16,09
Referanse (%) -3,65 -1,75 -4,00 -1,87 -1,90 19,81 - - 17,71
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) - - - 15,49 5,51
Referanseindeks (%) - - - 15,94 5,78
Tidligere resultat er ikke en indikasjon på fremtidig resultat, og bør ikke være den eneste faktor når man velger et produkt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 02.des.2021 USD 1 235 912 550
Net Assets of Fund per 02.des.2021 USD 1 865 564 791
Startdato 24.sep.2018
Fondsstart 24.sep.2018
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Referanseindeks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index
Utestående aksjer per 02.des.2021 211 359 979
Samlet kostnadsprosent 0,45%
Bruk av inntekt Akkumulerende
Avkastning av verdipapirutlån -
Domisil (hjemsted) Irland
Produktstruktur Fysiske
Rebalanseringfrekvens Månedlig
Metode Utvalg
UCITS Ja
Utstedende selskap iShares II plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Regnskapsårets slutt 31 oktober
Bloomberg Ticker EMSA LN
ISIN IE00BF553838

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 02.des.2021 703
Referanseindeksnivå per 02.des.2021 USD 144,20
Benchmark Ticker JESGEMGD
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 02.des.2021 4,68%
Vektet gjsn. kupong per 02.des.2021 4,70%
3 års beta per 30.nov.2021 1,00
Vektet gjsn. forfall per 02.des.2021 13,17 Jahre
Effektiv durasjon per 02.des.2021 8,38
Standardavvik 3 år per 30.nov.2021 10,13%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.nov.2021 BB
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.nov.2021 96,91
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.nov.2021 3,79
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.nov.2021 76,83
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.nov.2021 Bond Emerging Markets Global HC
Fond i sammenligningsgruppen per 05.nov.2021 423
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.nov.2021 475,70
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.nov.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.sep.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 02.des.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 02.des.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 02.des.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 02.des.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 02.des.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 02.des.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 02.des.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 02.des.2021 3,96%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 02.des.2021 96,04%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Klassifiseringer

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Portugal

 • Singapore

 • Slovakia (Den slovakske republikk)

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tsjekkia (den tsjekkiske republikk)

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 02.des.2021
Utsteder Vekt (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4,52
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 4,00
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,89
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3,50
QATAR (STATE OF) 3,46
Utsteder Vekt (%)
RUSSIAN FEDERATION 3,44
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,29
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 3,14
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 3,10
ABU DHABI (EMIRATE OF) 3,08
Utsteders ticker Navn Sektor Aktivaklasse Markedsverdi Vekt (%) Tenkt verdi # Par Value ISIN Pris Geografisk plassering Børs Durasjon Forfall Kupong (%) Markedsvaluta holdings.all.issueDate
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 02.des.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 02.des.2021

% av markedskap.

Type Fond
Den geografiske eksponeringen er først og fremst forbundet med stedet der utstederne av verdipapirene i produktet er hjemmehørende, sammenlagt og uttrykt som prosentandel av produktets totale beholdning. I noen tilfeller kan den imidlertid gjenspeile stedet der utstederen av verdipapirene utfører mye av virksomheten sin.
per 02.des.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 01.des.2021

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringer kan bli endret.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange EMSA USD 26.sep.2018 BF55383 EMSA LN EMSA.L - - IE00BF553838 A2N5WA 43669663 - -
Euronext Amsterdam EMSA EUR 27.sep.2018 - EMSA NA ISEMSA.AS - - IE00BF553838 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores EMSALN MXN 01.jul.2019 - - - - - - - - - -
Borsa Italiana EMSA EUR 28.mai.2021 BNZFML5 - EMSA.MI - - IE00BF553838 A2N5WA 43669663 - -
SIX Swiss Exchange EMSA USD 20.nov.2019 BKTR9F9 - EMSA.S - - IE00BF553838 A2N5WA 43669663 - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.