Aksjer

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Aksjer i mindre selskaper omsettes typisk i lavere volum og opplever større kursvariasjoner enn større selskaper. Investeringsrisikoen er konsentrert i bestemte sektorer, land, valutaer eller selskaper. Dette betyr at fondet er mer følsomt for alle typer lokale økonomiske, markedsmessige, politiske eller reguleringsmessige hendelser. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser. På grunn av investeringsstrategien kan et fond med absolutt avkastning muligens ikke utvikle seg i takt med markedstrendene eller dra full nytte av et positivt markedsmiljø. Derivater kan være meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når derivatene brukes på en overdrevet eller svært kompleks måte.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 3 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 15,6 11,3 10,5
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 0,8 0,3 0,1
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-20,57 0,13 - - 2,34
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 1,02 0,50 - - 0,58
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-20,98 0,57 -2,57 -3,51 -20,57 0,39 - - 9,77
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 0,99 0,20 0,50 0,80 1,02 1,51 - - 2,37
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

- - 15,67 8,66 -19,88
Referanseindeks for sammenligning 1 (%)

per 30.sep.2022

- - 0,48 0,06 0,83

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i GBP.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 28.nov.2022 GBP 444 918 007
Startdato 17.okt.2018
Fondsstart 17.okt.2018
Seriens valuta GBP
Basisvaluta GBP
Aktivaklasse Aksjer
Referanseindeks for sammenligning 1 3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11.9 basis points spread
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 1,11%
Kostnadsprosent 1,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%
Minste startinvestering GBP 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Long/Short Equity - UK
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BRUEZ2G
ISIN LU1861218219
SEDOL BDRMQM3

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.okt.2022 181
Standardavvik 3 år per 31.okt.2022 12,05%
3 års beta per 31.okt.2022 -9,16
Kurs/overskuddsgrad per 31.okt.2022 63,84
P/B-forhold per 31.okt.2022 -16,16

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI Ratings er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.okt.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 31.okt.2022 89,97%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.okt.2022 11,51%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelsesfasen av investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.okt.2022
Navn Vekt (%)
RS GROUP PLC 2,90
MICROSOFT CORPORATION 2,31
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2,31
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC 2,26
GAMMA COMMUNICATIONS PLC 1,94
Navn Vekt (%)
LONZA GROUP AG 1,90
COMPASS GROUP PLC 1,78
DANAHER CORPORATION 1,68
ASHTEAD GROUP PLC 1,66
RELX PLC 1,63
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class Z2 GBP - 110,75 0,11 0,10 28.nov.2022 140,56 107,78 LU1861218219 -
Class I2 Hedged JPY - 7 879,38 7,22 0,09 28.nov.2022 10 123,30 7 708,63 LU2413649091 -
Class I2 JPY - 8 761,67 -65,13 -0,74 28.nov.2022 10 340,11 7 938,46 LU2413648952 -
Class Z2 Hedged USD - 114,40 0,12 0,11 28.nov.2022 143,90 110,67 LU1861219704 -
Class I4 GBP - 101,85 0,10 0,10 28.nov.2022 129,11 99,11 LU2066748497 -
Class A2 Hedged CNH - 933,62 0,84 0,09 28.nov.2022 1 175,02 909,91 LU2252211383 -
Class D2 Hedged CHF - 101,98 0,10 0,10 28.nov.2022 131,79 99,82 LU1861219373 -
Class D2 GBP - 107,64 0,11 0,10 28.nov.2022 136,84 104,88 LU1861218136 -
Class I2 GBP - 109,19 0,11 0,10 28.nov.2022 138,29 106,25 LU1861218300 -
Class A2 Hedged EUR - 101,88 0,09 0,09 28.nov.2022 132,15 99,73 LU1861218565 -
Class X2 GBP - 119,50 0,13 0,11 28.nov.2022 152,02 115,75 LU1861218482 -
Class I2 Hedged CHF - 103,34 0,10 0,10 28.nov.2022 133,14 101,12 LU1861219530 -
Class Z2 Hedged CHF - 104,52 0,10 0,10 28.nov.2022 135,13 102,27 LU1861219456 -
Class I2 Hedged EUR - 104,83 0,10 0,10 28.nov.2022 134,77 102,52 LU1861219290 -
Class X2 Hedged AUD - 77,03 0,09 0,12 28.nov.2022 98,55 74,56 LU2379649341 -
Class A2 GBP - 102,70 0,10 0,10 28.nov.2022 131,20 100,30 LU1990957067 -
Class A2 Hedged CHF - 98,55 0,08 0,08 28.nov.2022 128,06 96,53 LU1991003358 -
Class D2 Hedged USD - 111,10 0,11 0,10 28.nov.2022 140,12 107,59 LU1861219613 -
Class D2 AUD Hedged AUD - 78,38 0,07 0,09 28.nov.2022 101,25 76,30 LU2402058403 -
Class Z2 Hedged EUR - 106,14 0,10 0,09 28.nov.2022 136,96 103,81 LU1861219027 -
Class D2 Hedged EUR - 103,48 0,09 0,09 28.nov.2022 133,70 101,24 LU1861218995 -
Class I2 Hedged USD - 112,65 0,12 0,11 28.nov.2022 141,77 108,96 LU1861219886 -
Class A2 Hedged USD - 104,43 0,10 0,10 28.nov.2022 132,98 101,37 LU1990978147 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Nicholas Little
Nicholas Little

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.