Aksjer

BGF FinTech Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Investeringer i teknologiverdipapirer er utsatt for fravær eller tap av beskyttelse av åndsverk, raske teknologiendringer, offentlig regulering og konkurranse. Investeringsrisikoen er konsentrert i bestemte sektorer, land, valutaer eller selskaper. Dette betyr at fondet er mer følsomt for alle typer lokale økonomiske, markedsmessige, politiske, bærekraftsrelaterte eller reguleringsmessige hendelser. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser. Fondet søker å ekskludere selskaper som er involvert i visse aktiviteter som ikke er i overensstemmelse med ESG-kriteriene. Investorer bør derfor foreta en personlig etisk vurdering av fondets ESG-sortering før det investeres i fondet. Slik ESG-sortering kan ha en negativ effekt på verdien av fondets investeringer sammenlignet med et fond som ikke bruker slik sortering.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 3 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 42,0 40,0 -0,4
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-38,50 -4,08 - - -0,38
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-38,62 -2,57 -8,38 -14,95 -38,50 -11,75 - - -1,60
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

- 3,12 26,95 42,62 -48,17

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i SGD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 07.des.2022 USD 317 685 251
Startdato 04.sep.2018
Fondsstart 04.sep.2018
Seriens valuta SGD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 1,81%
Kostnadsprosent 1,50%
Referansens suksesshonorarbeløp -
Minste startinvestering SGD 5 000,00
Minimum påfølgende investering SGD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Other Equity
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGFHA2S
ISIN LU1861220207
SEDOL BG09462

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 30.nov.2022 44
Standardavvik 3 år per 30.nov.2022 29,88%
Kurs/overskuddsgrad per 30.nov.2022 14,27
P/B-forhold per 30.nov.2022 1,64

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 21.sep.2022 AA
MSCI ESG prosentvis dekning per 21.sep.2022 87,71
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 21.sep.2022 7,29
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 21.sep.2022 40,93
Fondets Lipper Global-klassifisering per 21.sep.2022 Equity Sector Information Tech
Fond i sammenligningsgruppen per 21.sep.2022 799
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 21.sep.2022 5,35
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 21.sep.2022 88,16
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 21.sep.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.mai.2022. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 30.nov.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 30.nov.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 30.nov.2022 95,56%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 30.nov.2022 4,10%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og beslutningsfasene i investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 30.nov.2022
Navn Vekt (%)
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 5,34
FISERV INC 5,02
NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC 4,90
GLOBAL PAYMENTS INC 4,67
JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED REG 4,48
Navn Vekt (%)
WEX INC 4,34
AMERICAN EXPRESS 3,88
SIGNATURE BANK 3,56
NUVEI SUBORDINATE VOTING CORP 3,27
SVB FINANCIAL GROUP 3,26
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Beklager, land/regioner er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class A2 Hedged SGD Ingen 9,48 -0,18 -1,86 07.des.2022 16,43 9,39 LU1861220207 -
Class I2 EUR - 9,88 -0,21 -2,08 07.des.2022 15,56 9,88 LU1917163963 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 9,31 -0,18 -1,90 07.des.2022 16,32 9,24 LU1861217914 -
Class A2 SEK Ingen 102,73 -2,35 -2,24 07.des.2022 154,17 101,69 LU1861218052 -
Class I4 USD Årlig 5,09 -0,10 -1,93 07.des.2022 8,61 5,02 LU2360107598 -
Class I2 Hedged EUR - 10,46 -0,20 -1,88 07.des.2022 18,52 10,40 LU1917164003 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 8,77 -0,17 -1,90 07.des.2022 15,69 8,73 LU1861217674 -
Class X2 USD - 10,70 -0,21 -1,92 07.des.2022 17,97 10,52 LU1861217328 -
Class D2 EUR Ingen 9,78 -0,20 -2,00 07.des.2022 15,43 9,78 LU1917163450 -
Class Z2 USD - 10,42 -0,19 -1,79 07.des.2022 17,60 10,27 LU1861217591 -
Class E2 Hedged EUR - 8,58 -0,16 -1,83 07.des.2022 15,42 8,55 LU1861217831 -
Class A4 USD Årlig 5,02 -0,09 -1,76 07.des.2022 8,56 4,97 LU2360107671 -
Class D2 USD Ingen 10,28 -0,20 -1,91 07.des.2022 17,42 10,15 LU1861217161 -
Class A2 USD Ingen 9,93 -0,19 -1,88 07.des.2022 16,95 9,83 LU1861217088 -
Class I2 USD - 10,39 -0,20 -1,89 07.des.2022 17,57 10,25 LU1861217245 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,08 -0,18 -1,94 07.des.2022 16,12 9,03 LU1861217757 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.