Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

- - 1,06 25,83 3,73
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
0,06 8,97 - - 7,90
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-3,61 -0,44 0,91 0,06 29,39 - - 33,53

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 20.mai.2022 USD 15 756,52
12 m følgende avkastning per 30.apr.2022 0,48
Antall beholdninger per 29.apr.2022 1 100
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 03.jan.1997
Startdato 11.jul.2018
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar USD Moderate Allocation
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,02%
ISIN LU1852330908
Bloomberg-børskode BGAAD4G
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BD38XB3
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 100 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 06.mai.2022 A
MSCI ESG prosentvis dekning per 06.mai.2022 77,13
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 06.mai.2022 7,06
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 06.mai.2022 71,79
Fondets Lipper Global-klassifisering per 06.mai.2022 Mixed Asset USD Bal - Global
Fond i sammenligningsgruppen per 06.mai.2022 195
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 06.mai.2022 156,60
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 06.mai.2022 58,69
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 06.mai.2022, basert på eksisterende beholdninger den 30.nov.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.apr.2022 0,02%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.apr.2022 0,98%
MSCI - Kjernevåpen per 29.apr.2022 0,02%
MSCI - Termisk kull per 29.apr.2022 0,01%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.apr.2022 0,05%
MSCI - Oljesand per 29.apr.2022 0,37%
MSCI - Tobakk per 29.apr.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 29.apr.2022 52,49%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.apr.2022 47,49%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,55% og oljesand 2,07%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporering av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Global Allocation Investment Team mener at et selskaps evne til å håndtere viktige ESG-spørsmål (miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring) kan være avgjørende for selskapets evne til å opprettholde vekst og generere verdier for aksjonærene på lang sikt, og dermed anses ESG-resultatindikatorer som en del av vår investeringsprosess. For langsiktige investorer som Global Allocation har det å innlemme ESG-informasjon i forskningen og investeringsbeslutningene vært, og forblir, svært viktig for vår fundamentale investeringsprosess og vårt mål om å maksimere risikojustert avkastning.


Teamet analyserer ESG-data når de utfører undersøkelser og selskapsgjennomganger av nye investeringer, og når de overvåker eksisterende investeringer i porteføljen. Teamets løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige risikoevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.apr.2022
Navn Vekt (%)
MICROSOFT CORP 2,19
APPLE INC 1,79
ALPHABET INC CLASS C 1,41
AMAZON COM INC 1,35
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,08
Navn Vekt (%)
CONOCOPHILLIPS 1,00
MASTERCARD INC CLASS A 0,83
ENBRIDGE INC 0,76
SIEMENS N AG 0,73
ABBOTT LABORATORIES 0,67
per 29.apr.2022
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 2.5 04/30/2024 7,03
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,19
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,71
TREASURY BOND 2.25 02/15/2052 0,65
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.25 03/01/2026 0,46
Navn Vekt (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 0,39
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2024 0,39
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 0,29
TREASURY NOTE 1.875 02/15/2032 0,27
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 07/30/2066 0,24
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D4 GBP Årlig 52,74 0,49 0,94 57,33 51,72 - LU1852330908 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 33,39 0,29 0,88 39,46 32,65 - LU0236177068 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 40,19 0,34 0,85 47,80 39,31 - LU0212925753 - -
Class A9 USD - 8,55 0,08 0,94 10,14 8,36 - LU2354320561 - -
Class A2 EUR Ingen 63,35 0,53 0,84 69,28 62,55 - LU0171283459 - -
Class D2 USD Ingen 74,61 0,64 0,87 87,42 72,95 - LU0329592538 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 44,82 0,39 0,88 53,09 43,82 - LU0329591480 - -
Class X2 USD Ingen 85,70 0,74 0,87 99,90 83,78 - LU0328507826 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 37,35 0,32 0,86 44,42 36,52 - LU0240613025 - -
Class A4 EUR Årlig 61,59 0,51 0,83 67,36 60,82 - LU0408221512 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 19,22 0,17 0,89 22,77 18,79 - LU0468326631 - -
Class I2 EUR Ingen 70,84 0,60 0,85 77,10 69,28 - LU1653088838 - -
Class A9 Hedged AUD - 8,47 0,07 0,83 10,13 8,28 - LU2354320728 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 16,76 0,15 0,90 19,69 16,38 - LU0827880690 - -
Class D4 EUR Årlig 62,35 0,52 0,84 67,94 61,39 - LU0827880005 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 13,17 0,12 0,92 15,52 12,87 - LU0260352280 - -
Class A9 Hedged SGD - 8,52 0,07 0,83 10,14 8,33 - LU2354320645 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 20,36 0,17 0,84 23,78 19,88 - LU0827880427 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 35,87 0,31 0,87 42,22 35,07 - LU0827880344 - -
Class X2 Hedged JPY Ingen 1 327,00 11,00 0,84 1 552,00 1 297,00 - LU1445720094 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 16,79 0,14 0,84 19,77 16,42 - LU0810842038 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 158,24 1,34 0,85 184,45 154,66 - LU1062906877 - -
Class X4 USD Årlig 14,66 0,13 0,89 17,14 14,33 - LU0953392981 - -
Class A2 USD Ingen 66,92 0,58 0,87 78,71 65,44 - LU0072462426 - -
Class X2 EUR Ingen 81,13 0,68 0,85 87,98 78,75 - LU0984173384 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 15,92 0,14 0,89 18,76 15,57 - LU0788109477 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 37,79 0,33 0,88 44,76 36,95 - LU0827880773 - -
Class A4 USD Årlig 65,06 0,56 0,87 76,53 63,63 - LU0724617625 - -
Class I2 USD Ingen 74,82 0,64 0,86 87,57 73,16 - LU0368249560 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 44,50 0,39 0,88 52,65 43,51 - LU0368231949 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 20,66 0,18 0,88 24,38 20,20 - LU0827880187 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 13,12 0,11 0,85 15,57 12,83 - LU0343169966 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 23,50 0,20 0,86 27,59 22,97 - LU0525289509 - -
Class A2 HUF Ingen 24 254,25 118,33 0,49 25 578,64 21 880,83 - LU0566074125 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 14,12 0,12 0,86 16,68 13,80 - LU0827880260 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 18,93 0,16 0,85 22,20 18,49 - LU0480534592 - -
Class D2 EUR Ingen 70,64 0,60 0,86 76,96 69,23 - LU0523293024 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 15,50 0,13 0,85 18,29 15,16 - LU0308772762 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.