Renter

EMGA

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Viktig informasjon: Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de opbrengsten ervan kunnen fluctueren. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd. ETF's worden net als aandelen op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de ETF's. Twee belangrijke aan vastrentende beleggingen verbonden risico's zijn rentetariefrisico en kredietrisico. Als de rente stijgt, daalt de marktwaarde van obligaties doorgaans dienovereenkomstig. Kredietrisico betekent de kans dat de emittent van de obligatie niet in staat is om de hoofdsom af te lossen of rentebetalingen te doen. Het Fonds belegt in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen. Er bestaat een wanbetalingsrisico, wat betekent dat de uitgevende onderneming  op de vervaldatum geen rente of aflossingen aan het fonds betaalt. Valutahedging is bedoeld om de invloed van valutakoersschommelingen tussen de basisvaluta en de valuta waarin een aantal of alle onderliggende beleggingen luiden te verminderen, maar kan deze niet elimineren. Afhankelijk van de wisselkoersen kan dit een positief of een negatief effect hebben op de prestaties van het fonds.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet
  Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Fra
31.12.2020
Til
31.12.2021
Totalavkastning (%)

per 31.des.2021

- - 11,56 1,71 -10,36
Referanseindeks (%)

per 31.des.2021

- - 12,56 2,67 -9,74
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-10,36 0,57 - - -0,44
Referanse (%)

per 31.des.2021

-9,74 1,42 - - 0,45
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-10,36 1,32 -3,26 -6,73 -10,36 1,71 - - -1,56
Referanse (%)

per 31.des.2021

-9,74 1,42 -3,09 -6,41 -9,74 4,31 - - 1,62
  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) - - 11,56 1,71 -10,36
Referanseindeks (%) - - 12,56 2,67 -9,74

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 17.jan.2022 USD 507 911 154
Net Assets of Fund per 17.jan.2022 USD 4 680 520 494
Startdato 31.mai.2018
Fondsstart 20.jun.2011
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
SFDR-klassifisering Annet
Referanseindeks J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor
Utestående aksjer per 17.jan.2022 102 831 427
Samlet kostnadsprosent 0,50%
Bruk av inntekt Akkumulerende
Avkastning av verdipapirutlån per 30.sep.2021 0,00 %
Domisil (hjemsted) Irland
Produktstruktur Fysiske
Rebalanseringfrekvens Månedlig
Metode Utvalg
UCITS Ja
Utstedende selskap iShares III plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Regnskapsårets slutt 30 juni
Bloomberg Ticker EMGA LN
ISIN IE00BFZPF546

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 17.jan.2022 276
Referanseindeksnivå per 17.jan.2022 USD 141,14
Benchmark Ticker GBIE1001
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 17.jan.2022 6,39%
Vektet gjsn. kupong per 17.jan.2022 5,25%
3 års beta per 31.des.2021 1,00
Vektet gjsn. forfall per 17.jan.2022 7,18 Jahre
Effektiv durasjon per 17.jan.2022 5,05
Standardavvik 3 år per 31.des.2021 11,70%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.jan.2022 BBB
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.jan.2022 99,02
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.jan.2022 4,54
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.jan.2022 63,64
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.jan.2022 Bond Emerging Markets Global LC
Fond i sammenligningsgruppen per 07.jan.2022 242
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per - -
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 07.jan.2022 0,00
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.jan.2022, basert på eksisterende beholdninger den 30.nov.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Klassifiseringer

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Peru

 • Portugal

 • Singapore

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 17.jan.2022
Utsteder Vekt (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10,01
INDONESIA (REPUBLIC OF) 9,85
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8,48
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8,34
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8,12
Utsteder Vekt (%)
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7,29
MALAYSIA (GOVERNMENT) 7,12
POLAND (REPUBLIC OF) 6,38
RUSSIAN FEDERATION 5,95
CZECH REPUBLIC 4,95
Utsteders ticker Navn Sektor Aktivaklasse Markedsverdi Vekt (%) Tenkt verdi # Par Value ISIN Pris Geografisk plassering Børs Durasjon Forfall Kupong (%) Markedsvaluta holdings.all.issueDate
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 17.jan.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 17.jan.2022

% av markedskap.

Type Fond
Den geografiske eksponeringen er først og fremst forbundet med stedet der utstederne av verdipapirene i produktet er hjemmehørende, sammenlagt og uttrykt som prosentandel av produktets totale beholdning. I noen tilfeller kan den imidlertid gjenspeile stedet der utstederen av verdipapirene utfører mye av virksomheten sin.
per 17.jan.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 17.jan.2022

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringer kan bli endret.

Securities Lending

Securities Lending

Securities lending is an established and well regulated activity in the investment management industry. It involves the transfer of securities (such as shares or bonds) from a Lender (in this case, the iShares fund) to a third-party (the Borrower). The Borrower will give the Lender collateral (the Borrower’s pledge) in the form of shares, bonds or cash, and will also pay the Lender a fee. This fee provides additional income for the fund and thus can help to reduce the total cost of ownership of an ETF.

At BlackRock, securities lending is a core investment management function with dedicated trading, research and technology capabilities. The lending programme is designed to deliver superior absolute returns to clients, whilst maintaining a low risk profile. Funds participating in securities lending retain 62.5% of the income, while BlackRock receives 37.5% of the income and covers all the operational costs resulting from securities lending transactions.

  From
30.09.2020
To
30.09.2021
From
30.09.2019
To
30.09.2020
From
30.09.2018
To
30.09.2019
From
30.09.2017
To
30.09.2018
From
30.09.2016
To
30.09.2017
Securities Lending Return (%) 0,00 0,00 0,02 0,01 0,01
Average on-loan (% of AUM) 1,23 3,94 5,22 4,59 5,14
Maximum on-loan (% of AUM) 5,04 9,85 8,18 7,92 8,35
Collateralisation (% of Loan) 105,49 107,17 107,00 106,86 107,20
The above table summarises the lending data available for the fund.

The information in the Lending Summary table will not be displayed for the funds that have participated in securities lending for less than 12 months. The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indication of current or future results.
BlackRock’s policy is to disclose performance information quarterly subject to a one-month delay. This means that returns from 01/01/2019 to 31/12/2019 can be publicly disclosed from 01/02/2020.

Maximum on-loan figure may increase or decrease over time.

With securities lending there is a risk of loss should the borrower default before the securities are returned, and due to market movements, the value of collateral held has fallen and/or the value of the securities on loan has risen.
Ticker Name Asset Class Weight % ISIN SEDOL Exchange Location
Collateral Holdings shown on this page are provided on days where the fund participating in securities lending had an open loan.

The information in the Collateral Holdings table relates to securities obtained in the collateral basket under the securities lending programme for the fund in question. The information contained in this material is derived from proprietary and non-proprietary sources deemed by BlackRock to be reliable, is not necessarily all inclusive and is not guaranteed as to accuracy. Reliance upon information in this material is at the sole discretion of the reader. The primary risk in securities lending is that a borrower will default on their commitment to return lent securities while the value of the liquidated collateral does not exceed the cost of repurchasing the securities and the fund suffers a loss in respect of the short-fall.

The below table shows the Loan/Collateral Combinations and Collateral Levels for our European Lending funds.

Collateral Types
Loan Type Equities Government, Supranational and Agency Bonds Cash (Not for Reinvestment)
Equities 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Government Bonds 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Corporate Bonds 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Vi aksepterer også utvalgte fysisk replikerende ETF-er for verdipapirer, statsobligasjoner, kreditt og råvarer som sikkerhet.

Collateral parameters depend on the collateral and the loan combination, and the over collateralisation level may range from 102.5% to 112%. In this context, “Over Collateralisation” means that the aggregate market value of collateral taken will exceed the overall on-loan value. Collateral parameters are reviewed on an ongoing bases and are subject to change.
With securities lending there is a risk of loss should the borrower default before the securities are returned, and due to market movements, the value of collateral held has fallen and/or the value of the securities on loan has risen.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange EMGA USD 04.jun.2018 BFZPF54 EMGA LN EMGA.L - - IE00BFZPF546 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores EMGA MXN 02.okt.2018 BGTZV04 EMGAN MM EMGAN.MX - - IE00BFZPF546 - - - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.