Renter

BGF Asian High Yield Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

- - 8,77 7,51 -1,21
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-9,22 2,77 - - 1,33
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-14,46 -8,12 -10,15 -9,22 8,56 - - 5,30

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 01.des.2021 USD 3 163,94
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 29.okt.2021 330
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 01.des.2017
Startdato 01.des.2017
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Asia High Yield Bond
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,73%
ISIN LU1564328224
Bloomberg-børskode BGAHD2U
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BFNHLN2
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 100 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.nov.2021 BB
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.nov.2021 3,39
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.nov.2021 28,46
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.nov.2021 76,60
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.nov.2021 Bond Asia Pacific HC
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.nov.2021 297,07
Fond i sammenligningsgruppen per 05.nov.2021 123
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.nov.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.jun.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 29.okt.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 29.okt.2021 59,67%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.okt.2021 40,29%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 2,53% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets forvalter tar hensyn til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring i alle stadier av investeringsprosessen. Under den innledende idégenereringsperioden og kredittundersøkelsesprosessen, vil dette inkludere en vurdering av hvert selskaps positive ESG-karakteristikker eller viktige risikoer og bruken av interne suverene eller selskapsbaserte ESG-selskapsgjennomgangsmaler sammen med ESG-data fra tredjepartsleverandører. Positive ESG-karakteristikker og viktige ESG-risikoer og deres økonomiske påvirkningspotensial fremheves i kredittundersøkelsesrapporter og kan påvirke investeringsbeslutninger og valg av verdipapirer foretatt av porteføljeforvaltere. Fra et systematisk perspektiv, gjennomgår også fondets investeringsforvalter ESG-aggregatporteføljekalkulasjoner gjennom BlackRocks Aladdin-system. Fondets forvalter tar også hensyn til miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelaterte kriterier under porteføljemonitoreringen og gjennomfører regelmessige risikoevalueringer av porteføljen sammen med investeringsteamet og BlackRocks risiko- og kvantitativ analyse-gruppe. Disse evalueringene inkluderer analyser og diskusjoner om porteføljens eksponering for viktige ESG-risikoer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Asian High Yield Bond Fund Class D2, per 31.okt.2021 vurdert mot 170 Asia High Yield Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.okt.2021
Navn Vekt (%)
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 8.95 03/11/2025 1,55
YES BANK IFSC BANKING UNIT BRANCH MTN RegS 3.75 02/06/2023 1,36
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING (HK) MTN RegS 4.875 08/17/2026 1,11
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 01/21/2024 1,01
AXIS BANK LTD GIFT CITY (GANDHINAG RegS 4.1 12/31/2049 1,00
Navn Vekt (%)
EHI CAR SERVICES LTD RegS 7.75 11/14/2024 0,95
ADANI GREEN ENERGY LTD RegS 4.375 09/08/2024 0,90
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD MTN RegS 6.375 05/28/2022 0,89
GLP PTE LTD MTN RegS 4.5 12/31/2049 0,82
HILONG HOLDING LTD RegS 9.75 11/18/2024 0,81
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 USD Ingen 10,21 -0,07 -0,68 12,53 9,91 - LU1564328224 - -
Class A8 Hedged EUR Månedlig 8,02 -0,05 -0,62 10,54 7,84 - LU2125116413 - -
Class A8 Hedged SGD Månedlig 9,00 -0,07 -0,77 11,82 8,81 - LU2127175417 - -
Class D2 Hedged GBP - 8,82 -0,07 -0,79 10,04 8,56 - LU2381872907 - -
Class D3 Hedged EUR Månedlig 7,87 -0,06 -0,76 10,01 7,70 - LU2344714063 - -
Class A8 Hedged GBP Månedlig 8,03 -0,06 -0,74 10,55 7,86 - LU2125116330 - -
Class D3 Hedged GBP - 8,71 -0,07 -0,80 10,04 8,52 - LU2381873038 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 82,64 -0,57 -0,69 108,11 80,91 - LU1919856309 - -
Class A5 USD - 8,83 -0,06 -0,67 10,04 8,58 - LU2379469104 - -
Class I2 USD - 8,21 -0,06 -0,73 10,07 7,97 - LU2339509122 - -
Class X2 USD - 10,50 -0,07 -0,66 12,84 10,19 - LU1564328901 - -
Class A2 USD Ingen 10,03 -0,07 -0,69 12,32 9,74 - LU1564328067 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 8,50 -0,07 -0,82 10,49 8,26 - LU2250419111 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 10,23 -0,08 -0,78 12,59 9,94 - LU1564328810 - -
Class I6 USD Månedlig 7,95 -0,05 -0,63 10,43 7,78 - LU2211195172 - -
Class D6 USD Månedlig 7,72 -0,05 -0,64 10,16 7,56 - LU1564328497 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,10 -0,06 -0,66 11,24 8,83 - LU2125116090 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 8,05 -0,06 -0,74 10,57 7,88 - LU1564328737 - -
Class A6 USD Månedlig 7,39 -0,05 -0,67 9,72 7,23 - LU1564328141 - -
Class I2 Hedged EUR - 8,27 -0,06 -0,72 10,20 8,03 - LU2327297755 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 93,52 -0,65 -0,69 115,02 90,80 - LU2125116173 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 9,16 -0,06 -0,65 11,28 8,89 - LU2125115951 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 9,21 -0,06 -0,65 11,35 8,94 - LU2125116256 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Suanjin Tan
Suanjin Tan

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.