Renter

BGF Euro Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

- 1,78 1,07 5,27 -6,83
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2022

- 2,19 2,26 3,22 -6,35
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-9,43 -1,47 - - -0,24
Referanse (%)

per 30.apr.2022

-8,91 -1,58 - - -0,36
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-8,93 -3,32 -7,83 -9,43 -4,35 - - -1,10
Referanse (%)

per 30.apr.2022

-8,67 -3,43 -7,63 -8,91 -4,66 - - -1,66

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i JPY, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 25.mai.2022 EUR 3 178,02
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 29.apr.2022 876
Basisvaluta Euro
Fondsstart 31.mar.1994
Startdato 06.sep.2017
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Other Bond
Referanseindeks Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,46%
ISIN LU1668661629
Bloomberg-børskode BGEI2JH
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BF03TW8
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering JPY 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering JPY 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.apr.2022 AA
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.apr.2022 92,53
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.apr.2022 7,91
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.apr.2022 69,90
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.apr.2022 Bond EUR
Fond i sammenligningsgruppen per 07.apr.2022 309
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.apr.2022 69,77
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 07.apr.2022 46,04
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.apr.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.okt.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.apr.2022 0,18%
MSCI - Kjernevåpen per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 29.apr.2022 0,37%

Dekning av selskapers engasjement per 29.apr.2022 48,75%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.apr.2022 50,79%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 1,01%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-fasene av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes internt, via samarbeid med BlackRocks investeringsforvaltningsteam ved å involvere utstedere basert på viktige ESG-kriterier, eller via tredjepartsleverandører av data. Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige risikoevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.apr.2022
Navn Vekt (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.85 07/01/2025 1,95
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2024 1,56
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 06/25/2044 1,11
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 1,09
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033 0,91
Navn Vekt (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 0.45 05/22/2023 0,81
BREMEN (STATE OF) RegS 0.45 03/15/2029 0,79
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0 10/15/2025 0,79
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.5 04/20/2027 0,73
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2.75 01/15/2047 0,73
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I2 Hedged JPY Ingen 983,00 3,00 0,31 1 114,00 976,00 - LU1668661629 - -
Class A1 USD Månedlig 19,77 -0,07 -0,35 25,31 19,31 - LU0171278889 - -
Class A4 GBP Årlig 21,22 -0,10 -0,47 24,34 20,97 - LU0204069685 - -
Class D3 USD Månedlig 19,89 -0,07 -0,35 25,41 19,42 - LU0827877639 - -
Class A2 USD Ingen 29,25 -0,10 -0,34 37,44 28,57 - LU0171279184 - -
Class A1 EUR Månedlig 18,54 0,06 0,32 21,06 18,40 - LU0118259232 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 103,81 0,33 0,32 115,61 102,81 - LU1499592381 - -
Class I4 EUR Årlig 9,52 0,03 0,32 10,80 9,44 - LU1808491655 - -
Class A3 USD Månedlig 19,76 -0,07 -0,35 25,30 19,30 - LU0172748641 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 10,28 0,03 0,29 11,60 10,20 - LU1376384282 - -
Class SR2 EUR - 8,96 0,03 0,34 10,14 8,89 - LU2319963893 - -
Class D4 EUR Årlig 11,06 0,04 0,36 12,54 10,97 - LU0938162699 - -
Class A3 EUR Månedlig 18,53 0,06 0,32 21,05 18,39 - LU0172396516 - -
Class I2 EUR Ingen 13,93 0,05 0,36 15,76 13,82 - LU0368229703 - -
Class X2 EUR Ingen 31,44 0,10 0,32 35,46 31,19 - LU0298377911 - -
Class D4 GBP Årlig 21,39 -0,10 -0,47 24,49 21,13 - LU0827877712 - -
Class SR2 Hedged USD - 9,04 0,03 0,33 10,16 8,97 - LU2319963976 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 960,00 2,00 0,21 1 092,00 954,00 - LU1668663914 - -
Class A4 EUR Årlig 24,83 0,07 0,28 28,22 24,65 - LU0430265933 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,06 0,03 0,27 12,57 10,98 - LU1266592374 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 11,32 0,03 0,27 12,72 11,23 - LU1376384100 - -
Class A2 EUR Ingen 27,42 0,08 0,29 31,16 27,22 - LU0050372472 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 12,85 0,04 0,31 14,50 12,75 - LU0869650977 - -
Class A2 CZK Ingen 677,01 3,03 0,45 796,94 672,97 - LU1791174284 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 13,29 0,04 0,30 14,95 13,18 - LU0869640077 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 9,87 0,03 0,30 11,20 9,79 - LU1180456292 - -
Class D2 EUR Ingen 28,92 0,08 0,28 32,77 28,70 - LU0297941469 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 10,25 0,03 0,29 11,55 10,17 - LU1376384365 - -
Class D2 USD Ingen 30,85 -0,11 -0,36 39,36 30,13 - LU0827877472 - -
Class I4 Hedged USD Årlig 10,23 0,03 0,29 11,53 10,15 - LU1808491812 - -
Class D3 EUR Månedlig 18,65 0,06 0,32 21,15 18,51 - LU0827877555 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.