Renter

IMBA

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Viktig informasjon: Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de opbrengsten ervan kunnen fluctueren. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd. ETF's worden net als aandelen op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de ETF's. Twee belangrijke aan vastrentende beleggingen verbonden risico's zijn rentetariefrisico en kredietrisico. Als de rente stijgt, daalt de marktwaarde van obligaties doorgaans dienovereenkomstig. Kredietrisico betekent de kans dat de emittent van de obligatie niet in staat is om de hoofdsom af te lossen of rentebetalingen te doen. Het Fonds belegt in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen. Er bestaat een wanbetalingsrisico, wat betekent dat de uitgevende onderneming  op de vervaldatum geen rente of aflossingen aan het fonds betaalt. Valutahedging is bedoeld om de invloed van valutakoersschommelingen tussen de basisvaluta en de valuta waarin een aantal of alle onderliggende beleggingen luiden te verminderen, maar kan deze niet elimineren. Afhankelijk van de wisselkoersen kan dit een positief of een negatief effect hebben op de prestaties van het fonds.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Total utdeling
Se hele tabellen
  Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016
Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Totalavkastning (%)

per 31.des.2020

- - 0,58 6,06 3,81
Referanseindeks (%)

per 31.des.2020

- - 0,99 6,35 3,87
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
3,19 3,90 - - 3,01
Referanse (%)

per 31.jan.2021

3,23 4,15 - - 3,27
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
0,06 0,06 0,31 0,25 3,19 12,16 - - 11,93
Referanse (%)

per 31.jan.2021

0,08 0,08 0,36 0,25 3,23 12,97 - - 12,99
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) - - 0,58 6,06 3,81
Referanseindeks (%) - - 0,99 6,35 3,87

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 25.feb.2021 USD 727 673 164
Net Assets of Fund per 25.feb.2021 USD 1 879 330 555
Basisvaluta USD
Seriens valuta USD
Fondsstart 23.mai.2016
Startdato 13.apr.2017
Aktivaklasse Renter
Samlet kostnadsprosent 0,28%
Løpende gebyrer 0,28%
Produktstruktur Fysiske
Metode Utvalg
Domisil (hjemsted) Irland
UCITS Ja
Referanseindeks Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index
Utdelingsfrekvens Ingen
Avkastning av verdipapirutlån -
ISA-kvalifiserbarhet Nei
SIPP tilgjengelig Nei
UK- distributør-/rapporteringsstatus No/Seeking
Rebalanseringfrekvens Månedlig
ISIN IE00BYXYYN70
Bloomberg Ticker IMBA LN
Utstedende selskap iShares IV plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Utestående andeler per 25.feb.2021 131 069 306
Antall beholdninger per 25.feb.2021 367
Referanseindeksnivå per 25.feb.2021 USD 2 299,15
Benchmark Ticker LUMSTRUU
Utdelt avkastning per 15.jun.2018 1,42%
Vektet gjsn. kupong per 25.feb.2021 3,24%
Skatteårets avslutning 31 mai
Effektiv durasjon per 25.feb.2021 3,90
Vektet gjsn. forfall per 25.feb.2021 4,56 Jahre
3 års beta per 31.jan.2021 1,02
Standardavvik 3 år per 31.jan.2021 2,06%
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 25.feb.2021 1,53%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Chile

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Portugal

 • Singapore

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 25.feb.2021
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk plassering Aktivaklasse Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Forfall Kupong (%) Markedsvaluta Durasjon Tenkt verdi
per 25.feb.2021
Utsteder Vekt (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 48,74
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 22,73
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 17,60
Utsteder Vekt (%)
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 4,55
UNIFORM MBS 2,18
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 0,71
Utsteders ticker Navn Aktivaklasse Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor ISIN Kupong (%) Forfall Børs Geografisk plassering Markedsvaluta Durasjon
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 25.feb.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 25.feb.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Den geografiske eksponeringen er først og fremst forbundet med stedet der utstederne av verdipapirene i produktet er hjemmehørende, sammenlagt og uttrykt som prosentandel av produktets totale beholdning. I noen tilfeller kan den imidlertid gjenspeile stedet der utstederen av verdipapirene utfører mye av virksomheten sin.
per 25.feb.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 25.feb.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 25.feb.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringer kan bli endret.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange IMBA USD 13.apr.2017 BYXYYN7 IMBA LN IMBA.L - - IE00BYXYYN70 A2DN9T 36324497 - -
Bolsa Mexicana De Valores IMBA MXN 04.mai.2017 - IMBAN MM - - - - - - - -
SIX Swiss Exchange IMBA CHF 06.jun.2017 BF2MYD9 IMBA IMBA.S - - IE00BYXYYN70 - 36324497 - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.