Aksjer

SPME

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Viktig informasjon: Verdien av investeringen og inntektene fra den vil variere og din opprinnelige investering kan ikke garanteres. Andelsklassen følger en indeks som består av verdipapirer med historisk lavere volatilitet. “Minimum volatility” i andelsklassens navn henviser til eksponeringen til dens underliggende indeks og ikke til omsetningskursen. Det finnes ingen garanti for at omsetningskursen til dets andeler vil ha lav volatilitet. Andelsklassen bør ikke anses å ha lav risiko i absolutt henseende, og egner seg ikke nødvendigvis for forsiktige investorer. Selv om indeksene som følges av disse andelsklassene er utformet med risikoreduksjon som mål, finnes det ingen garanti for at de vil oppnå et mer konservativt risikonivå enn deres respektive større aksjemarkedsindekser. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Investeringsrisikoen er konsentrert i bestemte sektorer, land, valutaer eller selskaper. Dette betyr at andelsklassen er mer følsom for alle typer lokale økonomiske, markedsmessige, politiske eller reguleringsmessige hendelser. På en dag som fondets netto avkastning (dvs. avkastning minus kostnader) er negativ, vil andelsklassen oppleve at NAV per andel går ned.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.06.2016
Til
30.06.2017
Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Total Return (%) - Hedged (SPME)

per 30.jun.2021

- 8,26 9,16 0,74 25,74
Total Return (%) - Hedged Underliggende fond (SPMV)

per 30.jun.2021

5,87 11,02 12,49 3,21 27,24
Benchmark (%) - Unhedged Underliggende fond (SPMV)

per 30.jun.2021

5,58 10,84 12,34 3,00 27,05
  1 år 3 år 5 år 10 år
25,74 11,40 - -
27,24 13,89 11,67 -
Benchmark (%) - Unhedged Underliggende fond (SPMV)

per 30.jun.2021

27,05 13,71 11,46 -
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år
9,87 1,64 6,35 9,87 25,74 38,26 - -
10,24 1,65 6,58 10,24 27,24 47,72 73,62 -
Benchmark (%) - Unhedged Underliggende fond (SPMV)

per 30.jun.2021

10,16 1,63 6,56 10,16 27,05 47,02 72,05 -
  2016 2017 2018 2019 2020
Total Return (%) - Hedged (SPME) - 14,47 -8,02 27,83 6,15
Total Return (%) - Hedged Underliggende fond (SPMV) 13,37 16,73 -5,36 31,66 8,16
Benchmark (%) - Unhedged Underliggende fond (SPMV) 13,18 16,41 -5,50 31,48 7,95

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Andelsklassens netto aktiva per 28.jul.2021 EUR 174 298 639
Fondets netto aktiva per 28.jul.2021 USD 1 494 210 429
Basisvaluta USD
Andelsklasse-valuta EUR
Fondets lanseringsdato 30.nov.2012
Andelsklassens lanseringsdato 18.nov.2016
Aktivaklasse Aksjer
Samlet kostnadsprosent 0,25%
Løpende gebyrer 0,25%
Produktstruktur Fysiske
Metode Ooptimalisert
Domisil (hjemsted) Irland
UCITS Ja
Referanseindeks S&P 500 Minimum Volatility Index
SFDR-klassifisering Annet
Utdelingsfrekvens Ingen
Avkastning av verdipapirutlån per 31.mar.2021 0,00 %
ISA-kvalifiserbarhet Ja
SIPP tilgjengelig Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanseringfrekvens Halvårlig
ISIN IE00BYX8XD24
Bloomberg Ticker SPME.SW
Utstedende selskap iShares VI plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Utestående andeler per 28.jul.2021 21 187 179
Antall beholdninger per 28.jul.2021 97
Referanseindeksnivå per 29.jul.2021 USD 6 282,57
Benchmark Ticker SP5MVN
Utdelt avkastning per - -
Skatteårets avslutning 31 mars
Kurs/overskuddsgrad per 28.jul.2021 30,15
P/B-forhold per 28.jul.2021 5,02
3 års beta per 30.jun.2021 1,00
Standardavvik 3 år per 30.jun.2021 16,59%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.jul.2021 A
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.jul.2021 6,69
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.jul.2021 83,37
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.jul.2021 100,00
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.jul.2021 Equity US
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.jul.2021 281,73
Fond i sammenligningsgruppen per 07.jul.2021 3 308
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.jul.2021, basert på eksisterende beholdninger den 31.mai.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 28.jul.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 28.jul.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 28.jul.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 28.jul.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 28.jul.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 28.jul.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 28.jul.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 28.jul.2021 100,00%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 28.jul.2021 0,00%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,15% og oljesand 0,73%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Portugal

 • Slovakia (Den slovakske republikk)

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tsjekkia (den tsjekkiske republikk)

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 28.jul.2021
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk plassering Aktivaklasse Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Markedsvaluta Tenkt verdi
Utsteders ticker Navn Aktivaklasse Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor ISIN Børs Geografisk plassering Markedsvaluta
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 28.jul.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Diagrammet viser andelsklassens eksponering mot hver valuta etter at det er tatt hensyn til valutasikring.
per 28.jul.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Den geografiske eksponeringen er først og fremst forbundet med stedet der utstederne av verdipapirene i produktet er hjemmehørende, sammenlagt og uttrykt som prosentandel av produktets totale beholdning. I noen tilfeller kan den imidlertid gjenspeile stedet der utstederen av verdipapirene utfører mye av virksomheten sin.
per 28.jul.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Securities Lending

Securities Lending

Securities lending is an established and well regulated activity in the investment management industry. It involves the transfer of securities (such as shares or bonds) from a Lender (in this case, the iShares fund) to a third-party (the Borrower). The Borrower will give the Lender collateral (the Borrower’s pledge) in the form of shares, bonds or cash, and will also pay the Lender a fee. This fee provides additional income for the fund and thus can help to reduce the total cost of ownership of an ETF.

At BlackRock, securities lending is a core investment management function with dedicated trading, research and technology capabilities. The lending programme is designed to deliver superior absolute returns to clients, whilst maintaining a low risk profile. Funds participating in securities lending retain 62.5% of the income, while BlackRock receives 37.5% of the income and covers all the operational costs resulting from securities lending transactions.

  From
31.03.2020
To
31.03.2021
From
31.03.2019
To
31.03.2020
From
31.03.2018
To
31.03.2019
From
31.03.2017
To
31.03.2018
From
31.03.2016
To
31.03.2017
Securities Lending Return (%) 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01
Average on-loan (% of AUM) 3,24 3,74 5,47 7,81 6,04
Maximum on-loan (% of AUM) 5,43 5,66 8,78 12,13 11,46
Collateralisation (% of Loan) 111,39 111,41 110,55 111,46 111,38
The above table summarises the lending data available for the fund.

The information in the Lending Summary table will not be displayed for the funds that have participated in securities lending for less than 12 months. The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indication of current or future results.
BlackRock’s policy is to disclose performance information quarterly subject to a one-month delay. This means that returns from 01/01/2019 to 31/12/2019 can be publicly disclosed from 01/02/2020.

Maximum on-loan figure may increase or decrease over time.

With securities lending there is a risk of loss should the borrower default before the securities are returned, and due to market movements, the value of collateral held has fallen and/or the value of the securities on loan has risen.
per 28.jul.2021
Name Ticker ISIN SEDOL Exchange Location Asset Class Weight %
Collateral Holdings shown on this page are provided on days where the fund participating in securities lending had an open loan.

The information in the Collateral Holdings table relates to securities obtained in the collateral basket under the securities lending programme for the fund in question. The information contained in this material is derived from proprietary and non-proprietary sources deemed by BlackRock to be reliable, is not necessarily all inclusive and is not guaranteed as to accuracy. Reliance upon information in this material is at the sole discretion of the reader. The primary risk in securities lending is that a borrower will default on their commitment to return lent securities while the value of the liquidated collateral does not exceed the cost of repurchasing the securities and the fund suffers a loss in respect of the short-fall.

The below table shows the Loan/Collateral Combinations and Collateral Levels for our European Lending funds.

Collateral Types
Loan Type Equities Government, Supranational and Agency Bonds Cash (Not for Reinvestment)
Equities 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Government Bonds 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Corporate Bonds 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Vi aksepterer også utvalgte fysisk replikerende ETF-er for verdipapirer, statsobligasjoner, kreditt og råvarer som sikkerhet.

Collateral parameters depend on the collateral and the loan combination, and the over collateralisation level may range from 102.5% to 112%. In this context, “Over Collateralisation” means that the aggregate market value of collateral taken will exceed the overall on-loan value. Collateral parameters are reviewed on an ongoing bases and are subject to change.
With securities lending there is a risk of loss should the borrower default before the securities are returned, and due to market movements, the value of collateral held has fallen and/or the value of the securities on loan has risen.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
SIX Swiss Exchange SPME EUR 20.jan.2017 BD8PLR1 SPME.SW SPME.S - - IE00BYX8XD24 - 34426166 - -
Xetra IS31 EUR 17.jul.2017 BYZMXX2 IS31 GY IS31.DE - - IE00BYX8XD24 A2AUE8 - - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.