Renter

BGF Euro Corporate Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

- 0,90 6,13 0,69 1,84
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

- 0,06 6,12 0,21 1,59
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,98 3,08 2,35 - 2,08
Referanse (%)

per 30.nov.2021

-0,73 2,70 1,94 - 1,63
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-1,25 0,09 -1,43 -0,98 9,53 12,29 - 11,17
Referanse (%)

per 30.nov.2021

-0,88 0,17 -1,19 -0,73 8,31 10,10 - 8,68

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 03.des.2021 EUR 3 030,48
12 m følgende avkastning per 30.nov.2021 0,70
Antall beholdninger per 29.okt.2021 419
Basisvaluta Euro
Fondsstart 14.mai.2003
Startdato 12.okt.2016
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar EUR Corporate Bond
Referanseindeks ICE BofAML Euro Corporate Index
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,46%
ISIN LU1502568287
Bloomberg-børskode BGECI5E
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BYT3ZQ8
Bloomberg-referanse, børskode ER00
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Distribuerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.nov.2021 AA
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.nov.2021 8,37
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.nov.2021 59,11
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.nov.2021 93,29
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.nov.2021 Bond EUR Corporates
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.nov.2021 207,26
Fond i sammenligningsgruppen per 05.nov.2021 291
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.nov.2021, basert på eksisterende beholdninger den 31.mai.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.okt.2021 0,55%
MSCI - Kjernevåpen per 29.okt.2021 0,10%
MSCI - Termisk kull per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 29.okt.2021 1,52%

Dekning av selskapers engasjement per 29.okt.2021 86,74%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.okt.2021 13,26%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,48% og oljesand 2,43%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-fasene av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes internt, via samarbeid med BlackRocks investeringsforvaltningsteam ved å involvere utstedere basert på viktige ESG-kriterier, eller via tredjepartsleverandører av data. Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige risikoevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

5 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Euro Corporate Bond Fund Class I5, per 30.nov.2021 vurdert mot 1133 EUR Corporate Bond fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar har gitt en gullmedalje til fondet, som er den høyeste utmerkelse.

Beholdning

Beholdning

per 29.okt.2021
Navn Vekt (%)
CREDIT SUISSE GROUP AG MTN RegS 0.65 01/14/2028 0,88
HSBC HOLDINGS PLC RegS 0.641 09/24/2029 0,84
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVI RegS 1.875 03/31/2028 0,80
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS 3.25 02/16/2026 0,75
BECTON DICKINSON AND COMPANY 1.401 05/24/2023 0,74
Navn Vekt (%)
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/2023 0,74
ELI LILLY AND COMPANY 1.375 09/14/2061 0,71
BOOKING HOLDINGS INC 0.1 03/08/2025 0,64
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 0.808 05/09/2026 0,62
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS 0.391 02/28/2025 0,61
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I5 EUR Kvartalsvis 10,65 0,00 0,00 10,84 10,60 - LU1502568287 - -
Class I2 EUR Ingen 11,75 0,00 0,00 11,94 11,69 - LU1373033965 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 12,03 0,00 0,00 12,22 11,96 - LU1445717389 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,50 0,00 0,00 11,67 11,42 - LU1445719088 - -
Class D3 EUR Månedlig 13,97 -0,01 -0,07 14,23 13,91 - LU0827877803 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,93 -0,01 -0,09 11,13 10,88 - LU1445719757 - -
Class D2 EUR Ingen 18,58 0,00 0,00 18,90 18,48 - LU0368266499 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 12,27 -0,01 -0,08 12,46 12,18 - LU1445718437 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,59 0,00 0,00 10,79 10,54 - LU1445717629 - -
Class I2 Hedged JPY - 1 064,00 0,00 0,00 1 080,00 1 057,00 - LU1963773012 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 11,27 -0,01 -0,09 11,46 11,22 - LU1445718197 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 107,67 -0,04 -0,04 109,55 107,14 - LU1622601463 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,83 0,00 0,00 11,03 10,78 - LU1445718783 - -
Class A1 EUR Daglig 14,23 0,00 0,00 14,49 14,16 - LU0162660350 - -
Class X2 EUR Ingen 19,99 -0,01 -0,05 20,30 19,86 - LU0414062595 - -
Class A3 EUR Månedlig 13,97 0,00 0,00 14,23 13,90 - LU0172394222 - -
Class A2 CZK Ingen 448,20 0,24 0,05 473,34 443,98 - LU1791176222 - -
Class X5 EUR Kvartalsvis 10,51 0,00 0,00 10,69 10,45 - LU1760134277 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 11,60 -0,01 -0,09 11,77 11,51 - LU1445719328 - -
Class A2 EUR Ingen 17,62 -0,01 -0,06 17,95 17,53 - LU0162658883 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Georgie Merson
Georgie Merson

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.