Renter

BGF US Government Mortgage Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Kredittrisiko, endringer i rentenivået og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Aktivasikrede verdipapirer og pantesikrede verdipapirer er underlagt de samme risikoene som er beskrevet for rentepapirer. Instrumentene kan utsettes for likviditetsrisiko, ha høye nivåer av innlån og gjenspeiler ikke nødvendigvis verdien til underliggende aktiva. Denne andelsklassen kan betale utbytte eller trekke gebyrer fra kapitalen. Selv om dette kan gjøre det mulig å distribuere flere inntekter, kan det redusere verdien av dine beholdninger og virke inn på potensialet for langsiktig kapitalvekst. Fondet søker å ekskludere selskaper som er involvert i visse aktiviteter som ikke er i overensstemmelse med ESG-kriteriene. Investorer bør derfor foreta en personlig etisk vurdering av fondets ESG-sortering før det investeres i fondet. Slik ESG-sortering kan ha en negativ effekt på verdien av fondets investeringer sammenlignet med et fond som ikke bruker slik sortering.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

-0,04 -1,85 7,61 6,00 0,06
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

0,34 -0,96 8,07 4,48 -0,53
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,72 4,33 2,55 - 2,18
Referanse (%)

per 30.nov.2021

-0,82 3,76 2,57 - 2,13
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-1,05 -0,39 -1,00 -0,72 13,55 13,40 - 12,19
Referanse (%)

per 30.nov.2021

-1,15 -0,09 -0,67 -0,82 11,72 13,54 - 11,90

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 06.des.2021 USD 151,74
12 m følgende avkastning per 30.nov.2021 3,41
Antall beholdninger per 30.nov.2021 366
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 02.aug.1985
Startdato 27.jul.2016
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar USD Government Bond
Referanseindeks Bloomberg Barclays US MBS Index
SFDR-klassifisering Artikkel 9
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,45%
ISIN LU1456639035
Bloomberg-børskode BGUGI3U
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BD82K75
Bloomberg-referanse, børskode SBMT
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Distribuerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.nov.2021 AAA
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.nov.2021 9,27
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.nov.2021 92,73
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.nov.2021 99,64
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.nov.2021 Equity Europe Income
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.nov.2021 123,14
Fond i sammenligningsgruppen per 05.nov.2021 110
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.nov.2021, basert på eksisterende beholdninger den 31.mai.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-stadiet av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes fra både interne og eksterne kilder for å bli inkludert i risikosystemet Aladdin. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF US Government Mortgage Fund Class I3, per 30.nov.2021 vurdert mot 191 USD Government Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 30.nov.2021
Navn Vekt (%)
GNMA2 30YR 53,28
UMBS 30YR TBA(REG A) 43,91
UMBS 15YR TBA(REG B) 9,60
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 8,57
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 7,13
Navn Vekt (%)
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 4,82
FHLMC 30YR UMBS SUPER 3,78
FHLMC 30YR UMBS 1,80
FNMA 30YR 3% LTV > 95 2021 1,38
FNMA 30YR 2.0% SHLB 175K 2021 0,87
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I3 USD Månedlig 9,21 0,02 0,22 9,60 9,17 - LU1456639035 - -
Class A1 USD Daglig 9,02 0,02 0,22 9,39 8,96 - LU0035308682 - -
Class A3 USD Månedlig 9,02 0,02 0,22 9,40 8,98 - LU0172418690 - -
Class A2 USD Ingen 20,65 0,05 0,24 20,99 20,50 - LU0096258446 - -
Class X3 USD Månedlig 9,20 0,02 0,22 9,59 9,16 - LU1246652132 - -
Class I2 USD - 10,74 0,02 0,19 10,88 10,67 - LU2011139206 - -
Class D3 USD Månedlig 9,04 0,02 0,22 9,42 9,00 - LU0592702145 - -
Class D2 USD Ingen 21,56 0,05 0,23 21,85 21,40 - LU0424777026 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.