Aksjer

DGTL

iShares Digitalisation UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Viktig informasjon: Verdien av investeringen og inntektene fra den vil variere og din opprinnelige investering kan ikke garanteres. Fondet investerer i et begrenset antall markedssektorer. Sammenlignet med investeringer som sprer investeringsrisikoen ved å investere i flere sektorer, kan bevegelser i aksjekursene ha en større effekt på den samlede verdien av fondet. Fondet investerer typisk i aksjer i mindre selskaper. Disse kan være mer uforutsigbare og mindre likvide enn aksjer i større selskaper. Sammenlignet med mer etablerte økonomier kan verdien av investeringer i fremvoksende markeder være utsatt for større volatilitet på grunn av forskjeller i god regnskapsskikk eller på grunn av økonomisk eller politisk ustabilitet. Internasjonale investeringer vil være påvirket av valutakursbevegelser.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 5 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 27,8 -4,4 25,5 41,2 0,6
Referanseindeks (%) 27,9 -4,1 25,7 42,5 0,9
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

24,44 5,25 -17,34 84,57 -15,93
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2022

24,68 5,56 -17,12 85,93 -15,69
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-31,48 2,70 6,26 - 6,70
Referanse (%) -31,31 3,15 6,65 - 7,05
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-28,37 -4,37 -15,80 -28,74 -31,48 8,31 35,50 - 44,99
Referanse (%) -28,35 -4,37 -15,77 -28,71 -31,31 9,74 37,96 - 47,71

Tidligere resultat er ikke en indikasjon på fremtidig resultat og bør ikke være den eneste faktor når man velger et produkt. Verdien av investeringer kan falle så vel som stige, og det kan hende investoren ikke får tilbake det investerte beløpet.

Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.
 
Kilde: BlackRock. Resultatdata oppgis på basis av netto aktivaverdi, i basisvalutaen (slik det fremgår av Nøkkeldata), med netto inntekt reinvestert, etter at gebyrer er trukket fra. Kurtasje eller transaksjonskostnader kommer i tillegg.Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 24.jun.2022 USD 1 094 193 187
Net Assets of Fund per 24.jun.2022 USD 1 094 193 187
Startdato 08.sep.2016
Fondsstart 08.sep.2016
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
Referanseindeks STOXX Global Digitalisation Index
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Utestående aksjer per 24.jun.2022 157 000 000
Samlet kostnadsprosent 0,40%
Bruk av inntekt Akkumulerende
Avkastning av verdipapirutlån per 31.mar.2022 0,03 %
Domisil (hjemsted) Irland
Produktstruktur Fysiske
Rebalanseringfrekvens Årlig
Metode Ooptimalisert
UCITS Ja
Utstedende selskap iShares IV plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Regnskapsårets slutt 31 mai
Bloomberg Ticker DGTL LN
ISIN IE00BYZK4883

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 23.jun.2022 218
Referanseindeksnivå per 24.jun.2022 USD 2 507,64
Benchmark Ticker IXDIGITU
Standardavvik 3 år per 31.mai.2022 24,18%
3 års beta per 31.mai.2022 1,00
Kurs/overskuddsgrad per 23.jun.2022 15,84
P/B-forhold per 23.jun.2022 3,31

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 06.mai.2022 AA
MSCI ESG prosentvis dekning per 06.mai.2022 98,13
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 06.mai.2022 8,12
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 06.mai.2022 62,70
Fondets Lipper Global-klassifisering per 06.mai.2022 Equity Sector Information Tech
Fond i sammenligningsgruppen per 06.mai.2022 673
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 06.mai.2022 39,07
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 06.mai.2022 97,84
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 06.mai.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.mar.2022. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 23.jun.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 23.jun.2022 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 23.jun.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 23.jun.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 23.jun.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 23.jun.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 23.jun.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 23.jun.2022 99,75%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 23.jun.2022 0,25%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Klassifiseringer

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Israel

 • Italia

 • Liechtenstein

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Portugal

 • Saudi Arabia

 • Singapore

 • Slovakia (Den slovakske republikk)

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

Utsteders ticker Navn Sektor Aktivaklasse Markedsverdi Vekt (%) Tenkt verdi # ISIN Pris Geografisk plassering Børs Markedsvaluta
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 23.jun.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 23.jun.2022

% av markedskap.

Type Fond
Den geografiske eksponeringen er først og fremst forbundet med stedet der utstederne av verdipapirene i produktet er hjemmehørende, sammenlagt og uttrykt som prosentandel av produktets totale beholdning. I noen tilfeller kan den imidlertid gjenspeile stedet der utstederen av verdipapirene utfører mye av virksomheten sin.
Allokeringer kan bli endret.

Securities Lending

Securities Lending

Securities lending is an established and well regulated activity in the investment management industry. It involves the transfer of securities (such as shares or bonds) from a Lender (in this case, the iShares fund) to a third-party (the Borrower). The Borrower will give the Lender collateral (the Borrower’s pledge) in the form of shares, bonds or cash, and will also pay the Lender a fee. This fee provides additional income for the fund and thus can help to reduce the total cost of ownership of an ETF.

At BlackRock, securities lending is a core investment management function with dedicated trading, research and technology capabilities. The lending programme is designed to deliver superior absolute returns to clients, whilst maintaining a low risk profile. Funds participating in securities lending retain 62.5% of the income, while BlackRock receives 37.5% of the income and covers all the operational costs resulting from securities lending transactions.

  From
31.03.2012
To
31.03.2013
From
31.03.2013
To
31.03.2014
From
31.03.2014
To
31.03.2015
From
31.03.2015
To
31.03.2016
From
31.03.2016
To
31.03.2017
From
31.03.2017
To
31.03.2018
From
31.03.2018
To
31.03.2019
From
31.03.2019
To
31.03.2020
From
31.03.2020
To
31.03.2021
From
31.03.2021
To
31.03.2022
Securities Lending Return (%) 0,09 0,06 0,10 0,05 0,03
Average on-loan (% of AUM) 7,46 17,23 19,12 15,42 12,09
Maximum on-loan (% of AUM) 10,06 20,00 20,00 20,76 19,34
Collateralisation (% of Loan) 111,49 111,33 109,67 109,87 110,06
The above table summarises the lending data available for the fund.

The information in the Lending Summary table will not be displayed for the funds that have participated in securities lending for less than 12 months. The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indication of current or future results.
BlackRock’s policy is to disclose performance information quarterly subject to a one-month delay. This means that returns from 01/01/2019 to 31/12/2019 can be publicly disclosed from 01/02/2020.

Maximum on-loan figure may increase or decrease over time.

With securities lending there is a risk of loss should the borrower default before the securities are returned, and due to market movements, the value of collateral held has fallen and/or the value of the securities on loan has risen.
per 23.jun.2022
Ticker Name Asset Class Weight % ISIN SEDOL Exchange Location
Collateral Holdings shown on this page are provided on days where the fund participating in securities lending had an open loan.

The information in the Collateral Holdings table relates to securities obtained in the collateral basket under the securities lending programme for the fund in question. The information contained in this material is derived from proprietary and non-proprietary sources deemed by BlackRock to be reliable, is not necessarily all inclusive and is not guaranteed as to accuracy. Reliance upon information in this material is at the sole discretion of the reader. The primary risk in securities lending is that a borrower will default on their commitment to return lent securities while the value of the liquidated collateral does not exceed the cost of repurchasing the securities and the fund suffers a loss in respect of the short-fall.

The below table shows the Loan/Collateral Combinations and Collateral Levels for our European Lending funds.

Collateral Types
Loan Type Equities Government, Supranational and Agency Bonds Cash (Not for Reinvestment)
Equities 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Government Bonds 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Corporate Bonds 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Vi aksepterer også utvalgte fysisk replikerende ETF-er for verdipapirer, statsobligasjoner, kreditt og råvarer som sikkerhet.

Collateral parameters depend on the collateral and the loan combination, and the over collateralisation level may range from 102.5% to 112%. In this context, “Over Collateralisation” means that the aggregate market value of collateral taken will exceed the overall on-loan value. Collateral parameters are reviewed on an ongoing bases and are subject to change.
With securities lending there is a risk of loss should the borrower default before the securities are returned, and due to market movements, the value of collateral held has fallen and/or the value of the securities on loan has risen.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange DGTL USD 12.sep.2016 BYZK488 DGTL LN DGTL.L - - IE00BYZK4883 - 33305573 - -
Euronext Amsterdam DGTL EUR 03.sep.2021 BP2P7D9 - DGIT.AS - - IE00BYZK4883 A2ANH3 33305573 - -
Xetra DGTL EUR 13.sep.2016 BD41ZP9 2B79 GY 2B79.DE - - IE00BYZK4883 A2ANH3 33305573 - -
London Stock Exchange DGIT GBP 12.sep.2016 BYYLQP3 DGIT LN DGIT.L - - IE00BYZK4883 - 33305573 - -
Bolsa Mexicana De Valores DGTL MXN 30.nov.2017 BFF9C99 DGTLN MM DGTLN.MX - - IE00BYZK4883 - - - -
Borsa Italiana DGTL EUR 03.nov.2016 BYX8X87 DGTL IM DGTL.MI - - IE00BYZK4883 - - - -
SIX Swiss Exchange DGTL USD 14.sep.2016 BD41ZT3 DGTL SW DGTL.S - - IE00BYZK4883 - 33305573 - -
Tel Aviv Stock Exchange 1159136 ILS 09.sep.2019 BK8Y9B7 iSFF403 IT iSFF403.TA - - IE00BYZK4883 - - - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.