Renter

SUSE

iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Viktig informasjon: Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de opbrengsten ervan kunnen fluctueren. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd. ETF's worden net als aandelen op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de ETF's. Twee belangrijke aan vastrentende beleggingen verbonden risico's zijn rentetariefrisico en kredietrisico. Als de rente stijgt, daalt de marktwaarde van obligaties doorgaans dienovereenkomstig. Kredietrisico betekent de kans dat de emittent van de obligatie niet in staat is om de hoofdsom af te lossen of rentebetalingen te doen. Het Fonds belegt in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen. Er bestaat een wanbetalingsrisico, wat betekent dat de uitgevende onderneming  op de vervaldatum geen rente of aflossingen aan het fonds betaalt. Valutahedging is bedoeld om de invloed van valutakoersschommelingen tussen de basisvaluta en de valuta waarin een aantal of alle onderliggende beleggingen luiden te verminderen, maar kan deze niet elimineren. Afhankelijk van de wisselkoersen kan dit een positief of een negatief effect hebben op de prestaties van het fonds.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

 • Avkastning

  Fra
31.12.2013
Til
31.12.2014
Fra
31.12.2014
Til
31.12.2015
Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016
Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 31.des.2018

- - - 0,05 -0,53
Referanseindeks (%) Indeks: Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI I

per 31.des.2018

- - - 0,35 -0,23

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i EUR, sikringsfondets referanseresultat vist i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Total utdeling
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 19.feb.2019 EUR 596 190 844
Basisvaluta EUR
Startdato 07.jan.2016
Aktivaklasse Renter
Løpende gebyrer 0,25%
Domisil (hjemsted) Irland
Referanseindeks Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI I
ISA-kvalifiserbarhet Ja
SIPP tilgjengelig Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanseringfrekvens Månedlig
ISIN IE00BYZTVV78
Bloomberg Ticker SUSE LN
Utstedende selskap iShares II plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Utestående andeler per 19.feb.2019 119 410 783
Antall beholdninger per 18.feb.2019 519
Referanseindeksnivå per 19.feb.2019 EUR 135,66
Benchmark Ticker BSCW
Skatteårets avslutning 31.okt.2017

Registered Countries

Registered Countries

 • Belgia

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Italia

 • Liechtenstein

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Portugal

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 18.feb.2019
Ticker ISIN Navn Navn på utsteder Sektor Land Aktivaklasse Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Forfall Kupong (%) Markedsvaluta Durasjon Tenkt verdi
per 18.feb.2019
Utsteder Vekt (%)
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3,00
ING BANK NV 1,99
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 1,98
BMW FINANCE NV 1,93
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1,90
Utsteder Vekt (%)
DAIMLER AG 1,86
DEUTSCHE BANK AG 1,70
NORDEA BANK ABP 1,68
INTESA SANPAOLO SPA 1,65
BNP PARIBAS SA 1,57
Utsteders ticker Navn Navn på underliggende verdipapir Aktivaklasse Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor ISIN Kupong (%) Forfall Børs Land Markedsvaluta Durasjon
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 18.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond
Geografisk eksponering knytter seg i hovedsak til hvor utstederne av verdipapirene som holdes i produktet, er hjemmehørende; de summeres og uttrykkes deretter som en prosentvis andel av produktets totale aktiva. I noen tilfeller kan det henvise til landet der utstederen av verdipapirene utfører mye av sin forretningsvirksomhet.
per 18.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 18.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 18.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringer kan bli endret.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange SUSE EUR 11.jan.2016 BY7RGN6 SUSE LN SUSE.L INAVUSEE 3XJWINAV.DE IE00BYZTVV78 - 30593752 - -
Deutsche Boerse Xetra QDVL EUR 12.jan.2016 BY7RGN6 QDVL GY QDVL.DE INAVUSEE 3XJWINAV.DE IE00BYZTVV78 A142NU - - -
London Stock Exchange SUSS GBP 11.jan.2016 BY7RGM5 SUSS LN SUSS.L INAVUSEG 3XJYINAV.DE IE00BYZTVV78 A142NU - - -
SIX Swiss Exchange SUSE EUR 18.mar.2016 BYXFFB5 SUSE SW SUSE.S - - IE00BYZTVV78 - 30593752 - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.