Multi Asset

BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet
Mangler data for avkastning per kalenderår
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-3,48 3,65 2,83 - 2,95
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-9,42 -2,59 -3,48 -8,13 -3,48 11,37 14,98 - 22,56
  Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Fra
31.12.2020
Til
31.12.2021
Totalavkastning (%)

per 31.des.2021

7,84 -7,34 18,16 -0,26 11,66

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 29.jun.2022 EUR 718 015 177
Startdato 03.jun.2015
Fondsstart 10.apr.2015
Seriens valuta EUR
Basisvaluta EUR
Aktivaklasse Multi Asset
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 1,11%
Kostnadsprosent 1,13%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar EUR Moderate Allocation - Global
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BMA2RFE
ISIN LU1241524708
SEDOL BYPC8F9

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.mai.2022 34
Standardavvik 3 år per 31.mai.2022 9,96%
Kurs/overskuddsgrad per 28.jun.2022 13,65
P/B-forhold per 28.jun.2022 1,85
Avkastning til forfall per 28.jun.2022 1,64%
Modifisert durasjon per 28.jun.2022 2,55
Effektiv durasjon per 28.jun.2022 2,37
Vektet gjsn. forfall per 28.jun.2022 3,32

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 06.mai.2022 AA
MSCI ESG prosentvis dekning per 06.mai.2022 97,92
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 06.mai.2022 7,20
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 06.mai.2022 33,85
Fondets Lipper Global-klassifisering per 06.mai.2022 Mixed Asset EUR Bal - Global
Fond i sammenligningsgruppen per 06.mai.2022 709
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 06.mai.2022 101,82
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 06.mai.2022 62,30
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 06.mai.2022, basert på eksisterende beholdninger den 30.nov.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.mai.2022 0,05%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.mai.2022 0,15%
MSCI - Kjernevåpen per 31.mai.2022 0,04%
MSCI - Termisk kull per 31.mai.2022 0,01%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.mai.2022 0,04%
MSCI - Oljesand per 31.mai.2022 0,14%
MSCI - Tobakk per 31.mai.2022 0,05%

Dekning av selskapers engasjement per 31.mai.2022 61,11%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.mai.2022 39,09%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,38% og oljesand 0,33%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporering av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets forvalter inkorporerer ESG-hensyn i undersøkelses-, monitorerings- og rapporteringsfasene av investeringsprosessen. Dette inkluderer både interne undersøkelser utført av BlackRock og undersøkelser fra tredjepart, og påvirker den første investeringsbeslutningen. Når det skal foretas avgjørelser om å kjøpe, holde eller selge posisjoner, vil teamet vurdere konkurransedyktige fordeler ved allokering til fartøy som gir tilgang til selskaper med sterkere ESG-karakteristikker, innen en gitt bransje. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikoevalueringer av porteføljen sammen med investeringsteamet og BlackRocks risiko- og kvantitativ analyse-gruppe, så vel som porteføljeevalueringer sammen med primære investeringsledere. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate Class A2, per 31.mai.2022 vurdert mot 2233 EUR Moderate Allocation - Global fond.

Beholdning

Beholdning

Utsteders ticker Navn Sektor Aktivaklasse Markedsverdi Vekt (%) Tenkt verdi # Pris Børs
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.jun.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 29.jun.2022

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class A2 EUR Ingen 117,15 -1,54 -1,30 29.jun.2022 136,02 115,15 LU1241524708 -
Class X2 GBP - 117,52 -1,55 -1,30 29.jun.2022 134,71 115,41 LU1901862026 -
Class D2 EUR Ingen 127,35 -1,66 -1,29 29.jun.2022 147,30 125,15 LU1304596684 -
Class X2 USD - 122,02 -1,57 -1,27 29.jun.2022 139,21 119,84 LU1901862299 -
Class D5 EUR Kvartalsvis 112,89 -1,47 -1,29 29.jun.2022 130,69 110,94 LU1191063038 -
Class I2 EUR - 104,67 -1,36 -1,28 29.jun.2022 121,02 102,85 LU2242191489 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Christopher Downing
Christopher Downing
Steve Walker
Steve Walker

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.