Renter

BGF Asian Tiger Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

3,35 -2,56 9,13 3,14 -0,88
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

2,17 -1,01 10,80 5,63 0,69
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-6,07 3,02 2,29 - 2,99
Referanse (%)

per 30.nov.2021

-1,59 5,47 3,94 - 4,05
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-7,21 -0,42 -6,35 -6,07 9,33 12,01 - 21,86
Referanse (%)

per 30.nov.2021

-2,21 0,24 -2,73 -1,59 17,33 21,32 - 30,60

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i NZD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 03.des.2021 USD 4 757,87
12 m følgende avkastning per 30.nov.2021 5,11
Antall beholdninger per 29.okt.2021 453
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 02.feb.1996
Startdato 11.mar.2015
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Other Bond
Referanseindeks J.P. Morgan Asia Credit Index
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,21%
ISIN LU1200839709
Bloomberg-børskode BGATA8N
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BVW21Y1
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering NZD 5 000,00
Minimum påfølgende investering NZD 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Vektet gjsn. avkastning til forfall per 29.okt.2021 5,94%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.nov.2021 BB
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.nov.2021 3,81
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.nov.2021 51,22
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.nov.2021 83,24
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.nov.2021 Bond Asia Pacific HC
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.nov.2021 389,92
Fond i sammenligningsgruppen per 05.nov.2021 123
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.nov.2021, basert på eksisterende beholdninger den 31.mai.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 29.okt.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 29.okt.2021 59,05%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.okt.2021 40,70%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 1,97% og oljesand 1,46%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets forvalter tar hensyn til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring i alle stadier av investeringsprosessen. Under den innledende idégenereringsperioden og kredittundersøkelsesprosessen, vil dette inkludere en vurdering av hvert selskaps positive ESG-karakteristikker eller viktige risikoer og bruken av interne suverene eller selskapsbaserte ESG-selskapsgjennomgangsmaler sammen med ESG-data fra tredjepartsleverandører. Positive ESG-karakteristikker og viktige ESG-risikoer og deres økonomiske påvirkningspotensial fremheves i kredittundersøkelsesrapporter og kan påvirke investeringsbeslutninger og valg av verdipapirer foretatt av porteføljeforvaltere. Fra et systematisk perspektiv, gjennomgår også fondets investeringsforvalter ESG-aggregatporteføljekalkulasjoner gjennom BlackRocks Aladdin-system. Fondets forvalter tar også hensyn til miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelaterte kriterier under porteføljemonitoreringen og gjennomfører regelmessige risikoevalueringer av porteføljen sammen med investeringsteamet og BlackRocks risiko- og kvantitativ analyse-gruppe. Disse evalueringene inkluderer analyser og diskusjoner om porteføljens eksponering for viktige ESG-risikoer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 29.okt.2021
Navn Vekt (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 2,17
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 4.15 03/29/2027 0,86
LENOVO GROUP LTD RegS 3.421 11/02/2030 0,85
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS 3.466 09/23/2036 0,69
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HON RegS 2.304 07/08/2031 0,69
Navn Vekt (%)
DUA CAPITAL LTD RegS 2.78 05/11/2031 0,68
SK BATTERY AMERICA INC RegS 2.125 01/26/2026 0,67
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/2039 0,65
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 3.1 01/21/2030 0,62
RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS 3.875 07/07/2027 0,61
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A8 Hedged NZD Månedlig 10,50 -0,02 -0,19 11,96 10,45 - LU1200839709 - -
Class A2 USD Ingen 43,06 -0,07 -0,16 46,90 42,67 - LU0063729296 - -
Class A3 Hedged NZD Månedlig 10,54 -0,01 -0,09 11,80 10,47 - LU0803752632 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 92,24 -0,16 -0,17 100,00 91,41 - LU2290525943 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 90,53 -0,15 -0,17 102,41 90,07 - LU1257007309 - -
Class X3 USD Månedlig 9,93 -0,01 -0,10 11,10 9,87 - LU0984171172 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 10,50 -0,02 -0,19 11,41 10,41 - LU1559745671 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 8,97 -0,02 -0,22 10,12 8,89 - LU1250978043 - -
Class A8 Hedged CAD Månedlig 9,65 -0,02 -0,21 11,01 9,61 - LU1200839881 - -
Class A1 USD Daglig 11,91 -0,02 -0,17 13,33 11,83 - LU0063728728 - -
Class A3 Hedged SGD Månedlig 9,25 -0,02 -0,22 10,36 9,20 - LU0830182670 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,87 -0,02 -0,14 15,12 13,74 - LU0540000063 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 10,01 -0,02 -0,20 11,41 9,96 - LU0871639620 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 10,60 -0,02 -0,19 11,49 10,50 - LU1728037687 - -
Class D3 Hedged SGD Månedlig 9,09 -0,02 -0,22 10,18 9,04 - LU2250419038 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 13,51 -0,03 -0,22 14,66 13,39 - LU0969580215 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 12,17 -0,02 -0,16 13,30 12,06 - LU0969580132 - -
Class I2 Hedged CHF - 10,45 -0,02 -0,19 11,43 10,35 - LU2127175250 - -
Class SR3 USD Månedlig 9,18 -0,02 -0,22 10,04 9,13 - LU2319960956 - -
Class SR4 Hedged GBP Årlig 9,24 -0,01 -0,11 10,09 9,15 - LU2319960790 - -
Class SR2 USD - 9,39 -0,02 -0,21 10,10 9,31 - LU2319960873 - -
Class SR2 Hedged EUR - 9,33 -0,02 -0,21 10,07 9,25 - LU2319960527 - -
Class A6 Hedged EUR Månedlig 8,47 -0,02 -0,24 9,74 8,44 - LU1200839535 - -
Class I2 USD Ingen 12,86 -0,02 -0,16 13,92 12,73 - LU1111085012 - -
Class D6 USD Månedlig 10,85 -0,02 -0,18 12,31 10,79 - LU0827875427 - -
Class D3 USD Månedlig 11,94 -0,02 -0,17 13,35 11,87 - LU0827875344 - -
Class A3 Hedged AUD Månedlig 9,98 -0,02 -0,20 11,20 9,93 - LU0841155764 - -
Class D3 Hedged HKD Månedlig 10,26 -0,02 -0,19 11,50 10,20 - LU0827875690 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 76,80 -0,13 -0,17 87,73 76,43 - LU0784395997 - -
Class A3 USD Månedlig 11,93 -0,02 -0,17 13,35 11,86 - LU0172393414 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedlig 95,51 -0,15 -0,16 107,85 95,03 - LU1023054775 - -
Class A3 Hedged EUR Månedlig 8,27 -0,02 -0,24 9,34 8,23 - LU0841166456 - -
Class I5 EUR Hedged EUR Kvartalsvis 8,37 -0,01 -0,12 9,41 8,29 - LU1196525700 - -
Class A6 USD Månedlig 10,28 -0,02 -0,19 11,72 10,23 - LU0764618053 - -
Class I3 USD Månedlig 10,35 -0,01 -0,10 11,58 10,28 - LU1456638573 - -
Class A3 Hedged HKD Månedlig 10,25 -0,02 -0,19 11,49 10,19 - LU0496654236 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,84 -0,02 -0,18 11,83 10,74 - LU1250973911 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,37 -0,02 -0,19 11,39 10,28 - LU1250980452 - -
Class D2 USD Ingen 14,47 -0,03 -0,21 15,69 14,34 - LU0776122383 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 8,97 -0,02 -0,22 10,11 8,88 - LU1250979793 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 8,37 -0,01 -0,12 9,55 8,33 - LU1149717156 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 6,36 -0,01 -0,16 7,27 6,33 - LU1200839618 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Venn Saltirov
Venn Saltirov

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.