Multi Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 7 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) -1,9 5,2 7,6 -6,5 11,3 4,5 5,9
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-7,97 1,79 1,49 - 2,08
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-9,16 -1,72 -4,54 -7,52 -7,97 5,46 7,69 - 16,91
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

2,59 1,22 -7,48 20,70 -0,37

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 24.jun.2022 USD 5 532 457 328
Startdato 29.okt.2014
Fondsstart 28.jun.2012
Seriens valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Multi Asset
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,64%
Kostnadsprosent 0,60%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Utdelingsfrekvens Kvartalsvis
Bruk av inntekt Distribuerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar EUR Moderate Allocation - Global
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGMAI5G
ISIN LU1129992480
SEDOL BRWQZH6

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.mai.2022 3 792
12 m følgende avkastning per 31.mai.2022 4,95
Standardavvik 3 år per 31.mai.2022 8,90%
Kurs/overskuddsgrad per 31.mai.2022 11,57
P/B-forhold per 31.mai.2022 1,62
Avkastning til forfall per 31.mai.2022 9,03%
Modifisert durasjon per 31.mai.2022 2,68
Effektiv durasjon per 31.mai.2022 1,56
Vektet gjsn. forfall per 31.mai.2022 4,65

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 06.mai.2022 AAA
MSCI ESG prosentvis dekning per 06.mai.2022 100,00
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 06.mai.2022 9,53
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 06.mai.2022 92,58
Fondets Lipper Global-klassifisering per 06.mai.2022 Equity Global Income
Fond i sammenligningsgruppen per 06.mai.2022 485
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 06.mai.2022 42,89
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 06.mai.2022 98,80
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 06.mai.2022, basert på eksisterende beholdninger den 30.nov.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.mai.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.mai.2022 0,69%
MSCI - Kjernevåpen per 31.mai.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 31.mai.2022 0,01%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.mai.2022 0,04%
MSCI - Oljesand per 31.mai.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.mai.2022 0,39%

Dekning av selskapers engasjement per 31.mai.2022 63,91%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.mai.2022 36,47%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,17% og oljesand 0,62%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-fasene av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes internt, via samarbeid med BlackRocks investeringsforvaltningsteam ved å involvere utstedere basert på viktige ESG-kriterier, og via tredjepartsleverandører av data. Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige risikoevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Global Multi-Asset Income Fund Class I5G Hedged, per 31.mai.2022 vurdert mot 2233 EUR Moderate Allocation - Global fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.mai.2022
Navn Vekt (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,41
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0,96
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,65
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,53
MICROSOFT CORP 0,42
Navn Vekt (%)
GOOGL NOMURA HOLDINGS INC 9.33217/8/2022 0,39
SANOFI SA 0,33
NOVO NORDISK CLASS B 0,31
CITIGROUP INC 5 12/31/2049 0,30
CELLNEX TELECOM SA 0,27
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

Beklager, sektorer er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, land/regioner er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 31.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
Beklager, løpetid er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 31.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class I5G Hedged EUR Kvartalsvis 7,49 0,06 0,81 24.jun.2022 9,13 7,42 LU1129992480 -
Class D6 Hedged SGD - 9,65 0,08 0,84 24.jun.2022 10,18 9,56 LU2472302624 -
Class A5G USD Kvartalsvis 8,64 0,06 0,70 24.jun.2022 10,49 8,56 LU0784383803 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,07 0,07 0,70 24.jun.2022 11,72 9,98 LU1523256144 -
Class A2 USD Ingen 13,91 0,11 0,80 24.jun.2022 16,12 13,78 LU0784385840 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,98 0,08 0,73 24.jun.2022 12,80 10,88 LU1062843344 -
Class D2 USD Ingen 14,60 0,10 0,69 24.jun.2022 16,81 14,47 LU0784385337 -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,42 0,07 0,68 24.jun.2022 12,25 10,33 LU0784383472 -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 6,73 0,05 0,75 24.jun.2022 8,22 6,67 LU1133085917 -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 84,13 0,63 0,75 24.jun.2022 100,89 83,34 LU1257007564 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,25 0,07 0,69 24.jun.2022 12,04 10,16 LU0784383399 -
Class X2 USD Ingen 16,53 0,12 0,73 24.jun.2022 18,93 16,37 LU0784385766 -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 7,94 0,06 0,76 24.jun.2022 9,60 7,87 LU0871640123 -
Class D4G Hedged CHF Årlig 8,26 0,06 0,73 24.jun.2022 10,04 8,19 LU1373034344 -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 77,99 0,58 0,75 24.jun.2022 94,23 77,29 LU0784385170 -
Class A4G USD Årlig 8,79 0,06 0,69 24.jun.2022 10,61 8,71 LU1301847155 -
Class A6 USD Monthly Stable 8,12 0,06 0,74 24.jun.2022 9,78 8,05 LU0784384876 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,99 0,08 0,73 24.jun.2022 12,82 10,89 LU1373034187 -
Class A4G Hedged CHF Årlig 7,83 0,06 0,77 24.jun.2022 9,58 7,76 LU1373034260 -
Class A3G EUR Månedlig 8,27 0,06 0,73 24.jun.2022 9,16 8,21 LU1238068834 -
Class I2 USD Ingen 12,23 0,09 0,74 24.jun.2022 14,06 12,12 LU1523255922 -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 7,45 0,06 0,81 24.jun.2022 9,07 7,38 LU0784384363 -
Class D6 USD Monthly Stable 8,79 0,06 0,69 24.jun.2022 10,51 8,71 LU1003077408 -
Class A4G Hedged EUR Årlig 7,10 0,05 0,71 24.jun.2022 8,68 7,04 LU0784383712 -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 7,52 0,05 0,67 24.jun.2022 9,08 7,46 LU0949170426 -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 7,48 0,05 0,67 24.jun.2022 9,03 7,42 LU1003077580 -
Class A2 EUR Ingen 13,18 0,11 0,84 24.jun.2022 14,22 13,07 LU1162516477 -
Class A8 Hedged GBP Monthly Stable with IRD 7,49 0,06 0,81 24.jun.2022 9,04 7,42 LU1003077663 -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 8,82 0,07 0,80 24.jun.2022 10,53 8,73 LU1270847269 -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 7,64 0,06 0,79 24.jun.2022 9,22 7,57 LU0949170343 -
Class A5G Hedged AUD Kvartalsvis 8,14 0,07 0,87 24.jun.2022 9,96 8,06 LU0949170269 -
Class X5G GBP Hedged GBP Kvartalsvis 8,81 0,07 0,80 24.jun.2022 10,61 8,73 LU1877504073 -
Class D6 Hedged GBP Månedlig 8,21 0,06 0,74 24.jun.2022 9,86 8,14 LU1791173633 -
Class D4G Hedged EUR Årlig 7,92 0,05 0,64 24.jun.2022 9,62 7,85 LU0944772804 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.