Renter

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

5,01 -5,78 -2,27 14,58 -8,16
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2022

1,21 2,48 2,38 0,64 0,13
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-9,30 0,67 -0,04 - 2,51
Referanse (%)

per 30.apr.2022

0,13 0,98 1,35 - 1,00
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-3,97 -1,31 -3,10 -9,30 2,01 -0,20 - 24,50
Referanse (%)

per 30.apr.2022

0,05 0,02 0,04 0,13 2,96 6,92 - 9,25

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 25.mai.2022 USD 1 111,57
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 29.apr.2022 246
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 12.jun.2013
Startdato 26.jun.2013
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond
Referanseindeks 3 Month SOFR Compounded in Arrears
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,07%
ISIN LU0946833604
Bloomberg-børskode BREXUX2
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BBPLWR5
Bloomberg-referanse, børskode 1
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Vektet gjsn. avkastning til forfall per 29.apr.2022 6,95%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 06.mai.2022 B
MSCI ESG prosentvis dekning per 06.mai.2022 85,64
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 06.mai.2022 2,57
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 06.mai.2022 13,48
Fondets Lipper Global-klassifisering per 06.mai.2022 Bond Emerging Markets Global HC
Fond i sammenligningsgruppen per 06.mai.2022 423
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 06.mai.2022 2 427,93
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 06.mai.2022 4,75
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 06.mai.2022, basert på eksisterende beholdninger den 30.sep.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.apr.2022 7,45%
MSCI - Kjernevåpen per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 29.apr.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 29.apr.2022 9,92%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.apr.2022 90,31%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,65% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-stadiet av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes fra både interne og eksterne kilder for å bli inkludert i risikosystemet Aladdin. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund Class X2, per 30.apr.2022 vurdert mot 1241 Global Emerging Markets Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.apr.2022
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 0.125 12/31/2022 16,79
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 8 12/07/2023 12,14
HUNGARY (REPUBLIC OF) 4 04/28/2051 2,39
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,23
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 1,89
Navn Vekt (%)
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,79
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 11/23/2034 1,52
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 11/18/2038 1,36
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC RegS 8.95 05/04/2023 1,25
PETROLEOS MEXICANOS 6.7 02/16/2032 1,19
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 USD Ingen 124,05 0,14 0,11 142,03 121,69 - LU0946833604 - -
Class I2 USD Ingen 112,13 0,14 0,13 129,21 110,17 - LU1118028742 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 104,42 0,13 0,12 120,08 102,73 - LU1435395550 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 92,16 0,11 0,12 108,50 90,99 - LU1072451542 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 79,93 0,07 0,09 94,12 79,06 - LU1567863144 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 80,71 0,10 0,12 94,94 79,77 - LU1308276671 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 83,02 0,64 0,78 87,63 79,83 - LU1722863567 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 82,79 0,08 0,10 96,74 81,76 - LU1567862849 - -
Class I4 Hedged EUR Årlig 73,96 0,08 0,11 89,70 72,86 - LU1418627409 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 74,66 0,08 0,11 89,50 73,54 - LU1072457747 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 99,57 0,12 0,12 116,38 98,15 - LU0949128226 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 80,41 0,09 0,11 94,51 79,50 - LU1715606080 - -
Class D5 Hedged EUR - 73,14 0,08 0,11 87,27 72,31 - LU1814255391 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 74,68 0,08 0,11 89,47 73,45 - LU1093538335 - -
Class X5 EUR Kvartalsvis 83,93 0,65 0,78 88,86 80,63 - LU1648246756 - -
Class D2 USD Ingen 112,83 0,13 0,12 130,25 110,90 - LU0949128572 - -
Class I3 USD Månedlig 68,88 0,08 0,12 81,13 67,99 - LU1572169453 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 87,34 0,10 0,11 101,72 85,93 - LU1648247721 - -
Class X2 Hedged CAD - 91,79 0,11 0,12 105,39 90,13 - LU1728553345 - -
Class D4 GBP Årlig 86,89 0,01 0,01 92,39 81,31 - LU0997362164 - -
Class D5 EUR - 86,48 0,66 0,77 91,50 83,17 - LU1800013283 - -
Class A2 USD Ingen 105,13 0,12 0,11 122,24 103,51 - LU0940382277 - -
Class I5 Hedged EUR - 68,00 0,08 0,12 81,11 67,22 - LU1781817264 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.