Aksjer

CSMXCP

iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.06.2016
Til
30.06.2017
Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Totalavkastning (%)

per 30.jun.2021

11,43 -9,67 -7,78 -25,63 55,01
Referanseindeks (%)

per 30.jun.2021

11,99 -9,28 -7,37 -25,24 55,86
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
54,16 0,03 1,88 -0,47 1,96
Referanse (%)

per 31.jul.2021

55,01 0,53 2,38 0,06 2,51
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
15,96 2,26 8,41 21,15 54,16 0,08 9,74 -4,62 23,64
Referanse (%)

per 31.jul.2021

16,33 2,29 8,56 21,48 55,01 1,61 12,46 0,56 31,13
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) -9,60 15,47 -15,95 10,86 -2,36
Referanseindeks (%) -9,16 15,97 -15,53 11,37 -1,85

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 02.aug.2021 USD 81 586 550
Basisvaluta USD
Startdato 25.aug.2010
Aktivaklasse Aksjer
Samlet kostnadsprosent 0,65%
Løpende gebyrer 0,65%
Produktstruktur Fysiske
Metode Replikert
Domisil (hjemsted) Irland
UCITS Ja
Referanseindeks MSCI Mexico Capped Index
SFDR-klassifisering Annet
Utdelingsfrekvens Ingen
Avkastning av verdipapirutlån per 31.des.2015 0,00 %
ISA-kvalifiserbarhet Ja
SIPP tilgjengelig Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanseringfrekvens Kvartalsvis
ISIN IE00B5WHFQ43
Bloomberg Ticker CSMXCP SW
Utstedende selskap iShares VII plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Utestående andeler per 02.aug.2021 659 355
Antall beholdninger per 02.aug.2021 23
Referanseindeksnivå per 02.aug.2021 USD 5 543,96
Benchmark Ticker MSCTMCUN
Utdelt avkastning per - -
Skatteårets avslutning 31 juli
Kurs/overskuddsgrad per 02.aug.2021 18,92
P/B-forhold per 02.aug.2021 2,32
3 års beta per 31.jul.2021 1,00
Standardavvik 3 år per 31.jul.2021 27,83%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.jul.2021 BBB
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.jul.2021 4,81
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.jul.2021 47,27
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.jul.2021 98,03
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.jul.2021 Equity Mexico
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.jul.2021 383,77
Fond i sammenligningsgruppen per 07.jul.2021 55
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.jul.2021, basert på eksisterende beholdninger den 31.mai.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 02.aug.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 02.aug.2021 9,36%
MSCI - Kjernevåpen per 02.aug.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 02.aug.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 02.aug.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 02.aug.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 02.aug.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 02.aug.2021 100,00%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 02.aug.2021 0,00%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 9,36% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Portugal

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 02.aug.2021
Ticker ISIN Navn Sektor Geografisk plassering Aktivaklasse Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Markedsvaluta Tenkt verdi
Utsteders ticker Navn Aktivaklasse Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor ISIN Børs Geografisk plassering Markedsvaluta
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 02.aug.2021

% av markedskap.

Type Fond
Den geografiske eksponeringen er først og fremst forbundet med stedet der utstederne av verdipapirene i produktet er hjemmehørende, sammenlagt og uttrykt som prosentandel av produktets totale beholdning. I noen tilfeller kan den imidlertid gjenspeile stedet der utstederen av verdipapirene utfører mye av virksomheten sin.
per 02.aug.2021

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringer kan bli endret.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
SIX Swiss Exchange CSMXCP USD 26.aug.2010 B66SMY7 CSMXCP SW CSMXCP.S - - IE00B5WHFQ43 - 11476341 - -
Bolsa Institucional de Valores CSMXCP MXN 04.nov.2020 BLH50T3 CSMXCP N - - - IE00B5WHFQ43 - - - -
Euronext Amsterdam CMEX EUR 18.jan.2011 BLWDYT0 NL CMEX NA CMXC0.AS - - IE00B5WHFQ43 - - - -
Deutsche Boerse Xetra CEBG EUR 09.sep.2010 B66Z5V6 CEBG GY CEBG.DE - - IE00B5WHFQ43 A1C1H0 - - -
London Stock Exchange CMXC USD 15.sep.2010 B5WHFQ4 CMXC LN CMXC0.L - - IE00B5WHFQ43 - - - -
London Stock Exchange CMX1 GBP 15.sep.2010 B51PG22 CMX1 LN CMX1.L - - IE00B5WHFQ43 - - - -
Borsa Italiana CSMXCP EUR 15.sep.2010 B65H364 CSMXCP IM CSMXCP.MI - - IE00B5WHFQ43 - - - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.