Renter

IEGY

iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Viktig informasjon: Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de opbrengsten ervan kunnen fluctueren. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd. ETF's worden net als aandelen op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de ETF's. Twee belangrijke aan vastrentende beleggingen verbonden risico's zijn rentetariefrisico en kredietrisico. Als de rente stijgt, daalt de marktwaarde van obligaties doorgaans dienovereenkomstig. Kredietrisico betekent de kans dat de emittent van de obligatie niet in staat is om de hoofdsom af te lossen of rentebetalingen te doen. Het Fonds belegt in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen. Er bestaat een wanbetalingsrisico, wat betekent dat de uitgevende onderneming  op de vervaldatum geen rente of aflossingen aan het fonds betaalt. Valutahedging is bedoeld om de invloed van valutakoersschommelingen tussen de basisvaluta en de valuta waarin een aantal of alle onderliggende beleggingen luiden te verminderen, maar kan deze niet elimineren. Afhankelijk van de wisselkoersen kan dit een positief of een negatief effect hebben op de prestaties van het fonds.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 9,1 -0,7 8,5 1,8 2,1 0,4 0,5 4,3 2,8 -2,0
Referanseindeks (%) 9,3 -0,5 8,7 2,0 2,3 0,6 0,7 4,5 3,0 -1,9
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

2,21 1,46 2,31 2,15 -5,80
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2022

2,37 1,71 2,51 2,35 -5,62
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-7,44 -1,33 -0,15 1,55 2,47
Referanse (%) -7,27 -1,14 0,04 1,73 2,67
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-6,89 -2,36 -5,91 -6,44 -7,44 -3,94 -0,76 16,62 37,52
Referanse (%) -6,81 -2,35 -5,87 -6,36 -7,27 -3,39 0,21 18,71 40,93

Tidligere resultat er ikke en indikasjon på fremtidig resultat og bør ikke være den eneste faktor når man velger et produkt. Verdien av investeringer kan falle så vel som stige, og det kan hende investoren ikke får tilbake det investerte beløpet.

Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.
 
Kilde: BlackRock. Resultatdata oppgis på basis av netto aktivaverdi, i basisvalutaen (slik det fremgår av Nøkkeldata), med netto inntekt reinvestert, etter at gebyrer er trukket fra. Kurtasje eller transaksjonskostnader kommer i tillegg.Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 25.mai.2022 EUR 322 219 093
Net Assets of Fund per 25.mai.2022 EUR 322 219 093
Startdato 17.apr.2009
Fondsstart 17.apr.2009
Seriens valuta EUR
Basisvaluta EUR
Aktivaklasse Renter
SFDR-klassifisering Annet
Referanseindeks Bloomberg Euro Government Bond 5-7yr Term Index
Utestående aksjer per 25.mai.2022 2 128 210
Samlet kostnadsprosent 0,20%
Utdelingsfrekvens Halvårlig
Bruk av inntekt Distribuerende
Avkastning av verdipapirutlån per 31.mar.2022 0,02 %
Domisil (hjemsted) Irland
Produktstruktur Fysiske
Rebalanseringfrekvens Månedlig
Metode Utvalg
UCITS Ja
Utstedende selskap iShares III plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Regnskapsårets slutt 30 juni
Bloomberg Ticker IEGY NA
ISIN IE00B4WXJG34

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 25.mai.2022 26
Referanseindeksnivå per 25.mai.2022 EUR 234,16
Benchmark Ticker BXIIET57
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 25.mai.2022 1,31%
12 m følgende avkastning per 25.mai.2022 0,00
Vektet gjsn. kupong per 25.mai.2022 0,89%
3 års beta per 30.apr.2022 1,00
Vektet gjsn. forfall per 25.mai.2022 5,88 Jahre
Effektiv durasjon per 25.mai.2022 5,71
Standardavvik 3 år per 30.apr.2022 3,50%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 06.mai.2022 BBB
MSCI ESG prosentvis dekning per 06.mai.2022 99,83
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 06.mai.2022 5,59
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 06.mai.2022 11,29
Fondets Lipper Global-klassifisering per 06.mai.2022 Bond EMU Government LT
Fond i sammenligningsgruppen per 06.mai.2022 62
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 06.mai.2022 3,17
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 06.mai.2022 0,40
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 06.mai.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.mar.2022. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Klassifiseringer

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Portugal

 • Singapore

 • Slovakia (Den slovakske republikk)

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tsjekkia (den tsjekkiske republikk)

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 25.mai.2022
Utsteder Vekt (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 24,36
ITALY (REPUBLIC OF) 24,26
FRANCE (REPUBLIC OF) 22,99
Utsteder Vekt (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 21,31
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 6,85
Utsteders ticker Navn Sektor Aktivaklasse Markedsverdi Vekt (%) Tenkt verdi # Par Value ISIN Geografisk plassering Børs Durasjon Forfall Kupong (%) Markedsvaluta holdings.all.issueDate

Detaljert beholdning av verdipapirer og analyser gir detaljert informasjon om porteføljens beholdning og utvalgte analyser.

Filen Foreløpig beholdning av verdipapirer inneholder bare beholdningens identifikatorer, posisjonsbeløp og markedsverdier.

Fondets foreløpig beholdning av verdipapirer er det som inngår i fondet ved starten av hver virkedag, og som brukes til å generere kontantstrøm. Kontantstrøm genereres ved hjelp av diverse antagelser for å opprette det BlackRock mener er en passende kontantstrømsprofil for fondet den aktuelle dagen. Kontantstrøm for de individuelle obligasjonene baseres på det som er lavest av effektiv obligasjonsrente og avkastning til call.Kontantstrømsprofilen er ment som en illustrasjon av visse typer kontantstrøm knyttet til de underliggende obligasjonene og er ikke pålitelig. Beholdningen av verdipapirer kan endres.

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 25.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 25.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond
Den geografiske eksponeringen er først og fremst forbundet med stedet der utstederne av verdipapirene i produktet er hjemmehørende, sammenlagt og uttrykt som prosentandel av produktets totale beholdning. I noen tilfeller kan den imidlertid gjenspeile stedet der utstederen av verdipapirene utfører mye av virksomheten sin.
per 25.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 25.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringer kan bli endret.

Securities Lending

Securities Lending

Securities lending is an established and well regulated activity in the investment management industry. It involves the transfer of securities (such as shares or bonds) from a Lender (in this case, the iShares fund) to a third-party (the Borrower). The Borrower will give the Lender collateral (the Borrower’s pledge) in the form of shares, bonds or cash, and will also pay the Lender a fee. This fee provides additional income for the fund and thus can help to reduce the total cost of ownership of an ETF.

At BlackRock, securities lending is a core investment management function with dedicated trading, research and technology capabilities. The lending programme is designed to deliver superior absolute returns to clients, whilst maintaining a low risk profile. Funds participating in securities lending retain 62.5% of the income, while BlackRock receives 37.5% of the income and covers all the operational costs resulting from securities lending transactions.

  From
31.03.2012
To
31.03.2013
From
31.03.2013
To
31.03.2014
From
31.03.2014
To
31.03.2015
From
31.03.2015
To
31.03.2016
From
31.03.2016
To
31.03.2017
From
31.03.2017
To
31.03.2018
From
31.03.2018
To
31.03.2019
From
31.03.2019
To
31.03.2020
From
31.03.2020
To
31.03.2021
From
31.03.2021
To
31.03.2022
Securities Lending Return (%) 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02
Average on-loan (% of AUM) 30,07 42,94 30,96 25,69 26,38 34,67 22,83 30,00 23,32 27,68
Maximum on-loan (% of AUM) 50,41 50,00 48,42 37,07 34,35 43,53 39,08 39,14 28,17 41,67
Collateralisation (% of Loan) 109,69 109,20 110,17 108,86 109,20 109,53 109,55 110,76 108,51 107,78
The above table summarises the lending data available for the fund.

The information in the Lending Summary table will not be displayed for the funds that have participated in securities lending for less than 12 months. The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indication of current or future results.
BlackRock’s policy is to disclose performance information quarterly subject to a one-month delay. This means that returns from 01/01/2019 to 31/12/2019 can be publicly disclosed from 01/02/2020.

Maximum on-loan figure may increase or decrease over time.

With securities lending there is a risk of loss should the borrower default before the securities are returned, and due to market movements, the value of collateral held has fallen and/or the value of the securities on loan has risen.
per 24.mai.2022
Ticker Name Asset Class Weight % ISIN SEDOL Exchange Location
Collateral Holdings shown on this page are provided on days where the fund participating in securities lending had an open loan.

The information in the Collateral Holdings table relates to securities obtained in the collateral basket under the securities lending programme for the fund in question. The information contained in this material is derived from proprietary and non-proprietary sources deemed by BlackRock to be reliable, is not necessarily all inclusive and is not guaranteed as to accuracy. Reliance upon information in this material is at the sole discretion of the reader. The primary risk in securities lending is that a borrower will default on their commitment to return lent securities while the value of the liquidated collateral does not exceed the cost of repurchasing the securities and the fund suffers a loss in respect of the short-fall.

The below table shows the Loan/Collateral Combinations and Collateral Levels for our European Lending funds.

Collateral Types
Loan Type Equities Government, Supranational and Agency Bonds Cash (Not for Reinvestment)
Equities 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Government Bonds 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Corporate Bonds 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Vi aksepterer også utvalgte fysisk replikerende ETF-er for verdipapirer, statsobligasjoner, kreditt og råvarer som sikkerhet.

Collateral parameters depend on the collateral and the loan combination, and the over collateralisation level may range from 102.5% to 112%. In this context, “Over Collateralisation” means that the aggregate market value of collateral taken will exceed the overall on-loan value. Collateral parameters are reviewed on an ongoing bases and are subject to change.
With securities lending there is a risk of loss should the borrower default before the securities are returned, and due to market movements, the value of collateral held has fallen and/or the value of the securities on loan has risen.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
Euronext Amsterdam IEGY EUR 13.okt.2009 B4VHCS9 IEGY NA IBGY.AS INAVIBYE IBGYEUR.DE IE00B4WXJG34 - - - -
Deutsche Boerse Xetra EUN9 EUR 20.okt.2009 BYMJGH1 EUN9 GY EUN9.DE INAVIBYE IBGYEUR.DE IE00B4WXJG34 A0RL81 - - -
London Stock Exchange IBGY GBP 20.apr.2009 B4WXJP2 IBGY LN IBGY.L INAVIBY IBGYGBP.DE IE00B4WXJG34 - - - -
Borsa Italiana IBGY EUR 19.jan.2010 B5818Y9 IBGY IM IBGY.MI INAVIBYE IBGYEUR.DE IE00B4WXJG34 - - - -
SIX Swiss Exchange IEGY CHF 05.jul.2011 B4K6GT6 IEGY SW IEGY.S INAVIBYC IBGYCHF.DE IE00B4WXJG34 - 10130108 - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.