Aksjer

EMMV

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Viktig informasjon: Verdien av investeringen og inntektene fra den vil variere og din opprinnelige investering kan ikke garanteres. Børsomsatte fond (ETF) omsettes på børser på samme måte som aksjer, og kjøpes og selges til markedskurser. Disse kursene kan være andre enn ETF-fondenes netto aktivaverdier. Fondene bør ikke anses å ha lav risiko i absolutt henseende, og egner seg ikke nødvendigvis for forsiktige investorer. Selv om indeksene som følges av disse fondene er utformet med risikoreduksjon som mål, finnes det ingen garanti for at de vil oppnå et mer konservativt risikonivå enn deres respektive større aksjemarkedsindekser. Sammenlignet med mer etablerte økonomier kan verdien av investeringer i fremvoksende markeder være utsatt for større volatilitet på grunn av forskjeller i god regnskapsskikk eller på grunn av økonomisk eller politisk ustabilitet. Internasjonale investeringer vil være påvirket av valutakursbevegelser.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 9 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 0,3 0,4 -12,6 3,5 26,5 -6,3 8,0 7,4 5,0
Referanseindeks (%) 0,0 1,1 -12,0 3,9 26,7 -5,8 8,5 7,8 5,6
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

18,59 -2,14 -18,59 37,90 -0,19
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2022

19,21 -1,84 -18,20 38,36 0,30
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-4,62 2,22 4,35 - 2,68
Referanse (%) -4,11 2,69 4,78 - 3,08
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-5,71 -3,42 -3,77 -4,84 -4,62 6,81 23,70 - 28,32
Referanse (%) -5,57 -3,35 -3,65 -4,54 -4,11 8,28 26,31 - 33,12

Tidligere resultat er ikke en indikasjon på fremtidig resultat og bør ikke være den eneste faktor når man velger et produkt. Verdien av investeringer kan falle så vel som stige, og det kan hende investoren ikke får tilbake det investerte beløpet.

Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.
 
Kilde: BlackRock. Resultatdata oppgis på basis av netto aktivaverdi, i basisvalutaen (slik det fremgår av Nøkkeldata), med netto inntekt reinvestert, etter at gebyrer er trukket fra. Kurtasje eller transaksjonskostnader kommer i tillegg.Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 25.mai.2022 USD 425 212 825
Net Assets of Fund per 25.mai.2022 USD 425 212 825
Startdato 30.nov.2012
Fondsstart 30.nov.2012
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
SFDR-klassifisering Annet
Referanseindeks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index
Utestående aksjer per 25.mai.2022 13 800 000
Samlet kostnadsprosent 0,40%
Bruk av inntekt Akkumulerende
Avkastning av verdipapirutlån per 31.mar.2022 0,03 %
Domisil (hjemsted) Irland
Produktstruktur Fysiske
Rebalanseringfrekvens Halvårlig
Metode Ooptimalisert
UCITS Ja
Utstedende selskap iShares VI plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Regnskapsårets slutt 31 mars
Bloomberg Ticker EMMV LN
ISIN IE00B8KGV557

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 25.mai.2022 319
Referanseindeksnivå per 26.mai.2022 USD 1 878,53
Benchmark Ticker M00IEF$O
Kurs/overskuddsgrad per 25.mai.2022 15,17
P/B-forhold per 25.mai.2022 2,04
3 års beta per 30.apr.2022 1,00
Standardavvik 3 år per 30.apr.2022 13,74%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI Ratings er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 25.mai.2022 0,04%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 25.mai.2022 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 25.mai.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 25.mai.2022 0,13%
MSCI - Sivile skytevåpen per 25.mai.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 25.mai.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 25.mai.2022 0,67%

Dekning av selskapers engasjement per 25.mai.2022 99,06%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 25.mai.2022 0,94%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,37% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Klassifiseringer

Registrerte geografiske plasseringer

Registrerte geografiske plasseringer

 • Chile

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Liechtenstein

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Portugal

 • Singapore

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Sør-Afrika

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

Utsteders ticker Navn Sektor Aktivaklasse Markedsverdi Vekt (%) Tenkt verdi # ISIN Pris Geografisk plassering Børs Markedsvaluta
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 25.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 25.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond
Den geografiske eksponeringen er først og fremst forbundet med stedet der utstederne av verdipapirene i produktet er hjemmehørende, sammenlagt og uttrykt som prosentandel av produktets totale beholdning. I noen tilfeller kan den imidlertid gjenspeile stedet der utstederen av verdipapirene utfører mye av virksomheten sin.
Allokeringer kan bli endret.

Securities Lending

Securities Lending

Securities lending is an established and well regulated activity in the investment management industry. It involves the transfer of securities (such as shares or bonds) from a Lender (in this case, the iShares fund) to a third-party (the Borrower). The Borrower will give the Lender collateral (the Borrower’s pledge) in the form of shares, bonds or cash, and will also pay the Lender a fee. This fee provides additional income for the fund and thus can help to reduce the total cost of ownership of an ETF.

At BlackRock, securities lending is a core investment management function with dedicated trading, research and technology capabilities. The lending programme is designed to deliver superior absolute returns to clients, whilst maintaining a low risk profile. Funds participating in securities lending retain 62.5% of the income, while BlackRock receives 37.5% of the income and covers all the operational costs resulting from securities lending transactions.

  From
31.03.2012
To
31.03.2013
From
31.03.2013
To
31.03.2014
From
31.03.2014
To
31.03.2015
From
31.03.2015
To
31.03.2016
From
31.03.2016
To
31.03.2017
From
31.03.2017
To
31.03.2018
From
31.03.2018
To
31.03.2019
From
31.03.2019
To
31.03.2020
From
31.03.2020
To
31.03.2021
From
31.03.2021
To
31.03.2022
Securities Lending Return (%) 0,04 0,05 0,04 0,03 0,01 0,02 0,03
Average on-loan (% of AUM) 2,62 6,57 5,19 7,56 4,22 4,93 5,77
Maximum on-loan (% of AUM) 4,80 10,92 9,63 11,15 7,02 7,74 7,39
Collateralisation (% of Loan) 110,83 110,95 110,51 110,88 110,88 111,06 111,53
The above table summarises the lending data available for the fund.

The information in the Lending Summary table will not be displayed for the funds that have participated in securities lending for less than 12 months. The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indication of current or future results.
BlackRock’s policy is to disclose performance information quarterly subject to a one-month delay. This means that returns from 01/01/2019 to 31/12/2019 can be publicly disclosed from 01/02/2020.

Maximum on-loan figure may increase or decrease over time.

With securities lending there is a risk of loss should the borrower default before the securities are returned, and due to market movements, the value of collateral held has fallen and/or the value of the securities on loan has risen.
per 25.mai.2022
Ticker Name Asset Class Weight % ISIN SEDOL Exchange Location
Collateral Holdings shown on this page are provided on days where the fund participating in securities lending had an open loan.

The information in the Collateral Holdings table relates to securities obtained in the collateral basket under the securities lending programme for the fund in question. The information contained in this material is derived from proprietary and non-proprietary sources deemed by BlackRock to be reliable, is not necessarily all inclusive and is not guaranteed as to accuracy. Reliance upon information in this material is at the sole discretion of the reader. The primary risk in securities lending is that a borrower will default on their commitment to return lent securities while the value of the liquidated collateral does not exceed the cost of repurchasing the securities and the fund suffers a loss in respect of the short-fall.

The below table shows the Loan/Collateral Combinations and Collateral Levels for our European Lending funds.

Collateral Types
Loan Type Equities Government, Supranational and Agency Bonds Cash (Not for Reinvestment)
Equities 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Government Bonds 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Corporate Bonds 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Vi aksepterer også utvalgte fysisk replikerende ETF-er for verdipapirer, statsobligasjoner, kreditt og råvarer som sikkerhet.

Collateral parameters depend on the collateral and the loan combination, and the over collateralisation level may range from 102.5% to 112%. In this context, “Over Collateralisation” means that the aggregate market value of collateral taken will exceed the overall on-loan value. Collateral parameters are reviewed on an ongoing bases and are subject to change.
With securities lending there is a risk of loss should the borrower default before the securities are returned, and due to market movements, the value of collateral held has fallen and/or the value of the securities on loan has risen.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange EMMV USD 03.des.2012 B8KGV55 EMMV LN ISEMMV.L INAVMMVU EMMVUINAV.DE IE00B8KGV557 A1J782 20023133 - -
Deutsche Boerse Xetra EUNZ EUR 11.feb.2013 BVG2R27 EUNZ GY ISEUNZ.DE - - IE00B8KGV557 A1J782 - - -
London Stock Exchange EMV GBP 03.des.2012 B7SXJL3 EMV LN ISEMV.L INAVMMVG EMMVGINAV.DE IE00B8KGV557 A1J782 - - -
Bolsa Mexicana De Valores EMMV MXN 03.nov.2017 BDG1278 EMMVN MM EMMVN.MX - - IE00B8KGV557 - - - -
Borsa Italiana EMV EUR 16.feb.2015 BVDPHC9 EMV IM ISEMMV.MI - - IE00B8KGV557 - - - -
SIX Swiss Exchange EMLV CHF 02.mai.2013 B81C5N8 EMLV SW EMMVI.S INAVMMVC - IE00B8KGV557 - 20023133 - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.