Multi Asset

BSF Dynamic Diversified Growth Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 6,7 7,3 5,3 -0,4 -2,7 7,4 -3,8 9,6 8,2 4,3
Referanseindeks for måling 1 (%) 0,2 0,1 0,1 -0,1 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-11,29 0,71 1,02 2,29 2,26
Referanseindeks for måling 1 (%) -0,34 -0,41 -0,39 -0,25 -0,12
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-11,74 0,96 -4,24 -5,43 -11,29 2,15 5,19 25,40 30,01
Referanseindeks for måling 1 (%) -0,26 0,06 0,08 -0,06 -0,34 -1,23 -1,94 -2,43 -1,42
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

2,38 1,30 6,08 7,87 -11,21
Referanseindeks for måling 1 (%)

per 30.sep.2022

-0,35 -0,36 -0,44 -0,46 -0,44

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 01.des.2022 EUR 1 004 971 114
Startdato 28.jan.2011
Fondsstart 28.jan.2011
Seriens valuta EUR
Basisvaluta EUR
Aktivaklasse Multi Asset
Referanseindeks for måling 1 Overnight ESTR
Referanseindeks for begrensning 2 Euro Overnight Index Average
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,72%
Kostnadsprosent 0,55%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering EUR 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar EUR Flexible Allocation - Global
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BSFEDI2
ISIN LU0572146941
SEDOL B68HBW3

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.okt.2022 235
Standardavvik 3 år per 31.okt.2022 7,50%
3 års beta per 31.okt.2022 -8,27
Kurs/overskuddsgrad per 31.okt.2022 17,32
P/B-forhold per 31.okt.2022 2,23
Avkastning til forfall per 31.okt.2022 1,41%
Modifisert durasjon per 31.okt.2022 1,63
Effektiv durasjon per 31.okt.2022 1,50
Vektet gjsn. forfall per 31.okt.2022 1,99

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 21.sep.2022 AA
MSCI ESG prosentvis dekning per 21.sep.2022 74,43
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 21.sep.2022 8,23
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 21.sep.2022 71,03
Fondets Lipper Global-klassifisering per 21.sep.2022 Mixed Asset EUR Flex - Global
Fond i sammenligningsgruppen per 21.sep.2022 1 267
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 21.sep.2022 154,65
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 21.sep.2022 63,14
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 21.sep.2022, basert på eksisterende beholdninger den 30.apr.2022. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.okt.2022 0,09%
MSCI - Kjernevåpen per 31.okt.2022 0,01%
MSCI - Termisk kull per 31.okt.2022 0,01%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.okt.2022 0,01%
MSCI - Oljesand per 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.okt.2022 0,14%

Dekning av selskapers engasjement per 31.okt.2022 63,32%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.okt.2022 36,78%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,30% og oljesand 0,93%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets forvalter inkorporerer ESG-hensyn gjennom investeringsprosessens makrotilnærming, idégenerering, implementeringsverktøy, porteføljesammensetning, risikostyring, pågående monitorering og rapportering. Alle undersøkelsesideer som blir generert for fondet vil vurdere påvirkningspotensialet til ESG-berørte risikoer, og disse dokumenteres som del av investeringsprosessen. Idéimplementering dekker et bredt spekter av byggeklosser, inkludert aktive fellesfond, indeksfond, ETF-er, direkte verdipapirer, derivater, samt tredjepartsfond. Fondets forvalter gjennomgår regelmessig undersøkelsesideer og aktivaallokering for å revurdere hver av byggeklossene og få tilgang til undersøkelsesideer. Valg av byggekloss påvirkes av ESG-hensyn. For strategier med en utelukkende ESG-målsetting, brukes bestemte byggeklosser for å overholde disse retningslinjene. Det en ESG-fokusert byggekloss blir tilgjengeliggjort, vil den blir vurdert som en erstatning for standard markedseksponering. Både omfanget og påvirkningen til filtre og integrering vurderes i konteksten til investeringsmålet / investeringsstilen til de bestemte strategiene. Fondets forvalter kan også bygge skreddersydde tematiske verdipapirsett, som er underlagt BlackRocks baseline-screening ved første instans og der det er hensiktsmessig, ytterligere screeningkriterier. Fondets forvalter bruker ESG-kriterier, slik som rådende ESG-ratinger og karbonavtrykk, under rapporteringsfasen. Disse hentes fra Aladdin eller direkte fra tredjepartsleverandører av data. Fondets forvalter gjennomfører regelmessig porteføljemonitorering sammen med BlackRocks risiko- og kvantitativ analyse-gruppe, så vel som porteføljeevalueringer sammen med primære investeringsledere. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BSF Dynamic Diversified Growth Fund Class I2, per 30.nov.2022 vurdert mot 2756 EUR Flexible Allocation - Global fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.okt.2022
Navn Vekt (%)
BGF GLOBAL CORP BOND X2 EUR HEDGED 15,23
BGF EURO CORP BOND X2 EUR 8,66
BSF SYST ESG WRLD EQ FD X2 GBP 5,97
ISHRS DEV WRLD IDX (IE) FLX AC EUR 5,95
ISHARES PHYSICAL GOLD 4,66
Navn Vekt (%)
TRSWAP: ELTINTR4 INDEX 3,50
BGF EMERG MRKTS EQ INC FD X2 USD 3,28
BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LTD 2,87
TRSWAP: AQPEEC4N INDEX 2,85
BGF EURO SHORT DURATION BND X2 EUR 2,69
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

Beklager, sektorer er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, land/regioner er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, land/regioner er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
Beklager, løpetid er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, klassifiseringer er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class I2 EUR Ingen 134,61 1,50 1,13 01.des.2022 147,44 127,09 LU0572146941 -
Class I2 Hedged SEK Ingen 134,45 1,51 1,14 01.des.2022 147,84 126,87 LU0871610134 -
Class A2 EUR Ingen 121,29 1,35 1,13 01.des.2022 134,06 114,66 LU0496817981 -
Class D2 EUR Ingen 130,68 1,46 1,13 01.des.2022 143,45 123,41 LU0586680109 -
Class X2 EUR Ingen 143,82 1,60 1,13 01.des.2022 156,68 135,68 LU0496819334 -
Class A2 Hedged SEK Ingen 123,49 1,38 1,13 01.des.2022 136,80 116,68 LU0724654230 -
Class I2 Hedged JPY - 10 903,98 116,90 1,08 01.des.2022 11 934,31 10 308,58 LU1992118031 -
Class I2 CAD Hedged CAD Ingen 127,68 1,51 1,20 01.des.2022 137,31 119,99 LU1355424828 -
Class I2 Hedged USD - 109,52 1,30 1,20 01.des.2022 117,15 102,81 LU2079411406 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Adam Ryan
Adam Ryan
Rupert Harrison
Rupert Harrison
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.