Renter

BGF Emerging Markets Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

-11,78 11,80 -12,25 15,68 0,05
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2022

-9,29 14,15 -4,66 8,30 -2,22
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,39 0,22 0,09 4,50 5,95
Referanse (%)

per 30.apr.2022

-2,44 0,03 0,87 5,35 6,89
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-5,00 -0,77 -3,55 -0,39 0,65 0,44 55,24 171,12
Referanse (%)

per 30.apr.2022

-8,43 -0,43 -7,09 -2,44 0,09 4,41 68,36 215,46

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 20.mai.2022 USD 985,20
12 m følgende avkastning per 30.apr.2022 3,64
Antall beholdninger per 29.apr.2022 264
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 01.okt.2004
Startdato 31.jan.2005
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond
Referanseindeks J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,47%
ISIN LU0200683703
Bloomberg-børskode MLEMEA1
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B0347M9
Bloomberg-referanse, børskode JPGCCOMP
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 5 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Vektet gjsn. avkastning til forfall per 29.apr.2022 7,50%
Modifisert durasjon per 29.apr.2022 5,63
Effektiv durasjon per 29.apr.2022 5,78
Vektet gjsn. forfall per 29.apr.2022 11,85
WAL til verste per 29.apr.2022 11,85 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.apr.2022 B
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.apr.2022 96,29
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.apr.2022 2,49
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.apr.2022 13,00
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.apr.2022 Bond Emerging Markets Global HC
Fond i sammenligningsgruppen per 07.apr.2022 423
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.apr.2022 1 018,77
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 07.apr.2022 13,69
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.apr.2022, basert på eksisterende beholdninger den 30.sep.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.apr.2022 5,14%
MSCI - Kjernevåpen per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Oljesand per 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Tobakk per 29.apr.2022 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 29.apr.2022 16,73%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.apr.2022 84,47%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,40% og oljesand 1,22%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-stadiet av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes fra både interne og eksterne kilder for å bli inkludert i risikosystemet Aladdin. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Emerging Markets Bond Fund Class A1, per 31.des.2017 vurdert mot 789 Global Emerging Markets Bond fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 29.apr.2022
Navn Vekt (%)
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 1,38
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 1,19
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 1,14
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050 1,04
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033 1,01
Navn Vekt (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 0,96
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,95
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 0,94
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 0,92
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 0,91
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A1 EUR Månedlig 7,57 0,03 0,40 8,51 7,54 - LU0200683703 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 15,01 0,06 0,40 18,49 14,95 - LU0827877399 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 7,43 0,03 0,41 9,55 7,40 - LU1323999216 - -
Class I2 EUR Ingen 15,67 0,06 0,38 17,21 15,61 - LU1048586868 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 84,19 0,30 0,36 107,36 83,89 - LU1919856051 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 8,31 0,03 0,36 10,52 8,28 - LU2075910922 - -
Class I2 Hedged GBP - 9,06 0,03 0,33 11,05 9,03 - LU1806518533 - -
Class D2 EUR Ingen 17,31 0,06 0,35 19,03 17,25 - LU0827877043 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,24 0,04 0,39 12,55 10,20 - LU1057296771 - -
Class I4 Hedged EUR Årlig 8,17 0,03 0,37 10,46 8,14 - LU2075911060 - -
Class A2 EUR Ingen 15,85 0,06 0,38 17,48 15,79 - LU0200683885 - -
Class A3 EUR Månedlig 7,83 0,03 0,38 8,80 7,80 - LU0200684008 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 17,08 0,07 0,41 20,92 17,01 - LU0343170543 - -
Class D3 EUR Månedlig 7,85 0,03 0,38 8,82 7,82 - LU0827877126 - -
Class D3 USD Månedlig 8,29 0,03 0,36 10,46 8,26 - LU0827876821 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 6,65 0,03 0,45 8,50 6,62 - LU0871639893 - -
Class A3 USD Månedlig 8,27 0,03 0,36 10,44 8,24 - LU0200680782 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedlig 74,77 0,28 0,38 95,40 74,49 - LU1109561420 - -
Class I4 USD Årlig 8,37 0,03 0,36 10,57 8,34 - LU1806518293 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,21 0,03 0,29 12,57 10,18 - LU1057294727 - -
Class A1 USD Månedlig 7,99 0,03 0,38 10,09 7,96 - LU0200680436 - -
Class A4 EUR Årlig 10,94 0,04 0,37 12,27 10,90 - LU1072326561 - -
Class X2 USD Ingen 20,34 0,07 0,35 24,64 20,27 - LU0200682721 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 14,18 0,05 0,35 17,57 14,13 - LU0413376566 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 8,55 0,03 0,35 10,50 8,52 - LU1618350562 - -
Class X5 Hedged CHF Kvartalsvis 8,09 0,03 0,37 10,38 8,06 - LU1904800973 - -
Class D2 USD Ingen 18,29 0,07 0,38 22,27 18,22 - LU0297941386 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 7,16 0,03 0,42 9,21 7,13 - LU1722865000 - -
Class A2 USD Ingen 16,74 0,06 0,36 20,47 16,68 - LU0200680600 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 51,19 0,19 0,37 65,65 51,00 - LU0764619960 - -
Class I2 USD Ingen 16,55 0,06 0,36 20,13 16,49 - LU1180455567 - -
Class A6 USD Månedlig 6,89 0,02 0,29 8,82 6,87 - LU0764617162 - -
Class A6 Hedged CAD Månedlig 7,25 0,02 0,28 9,31 7,23 - LU1408528054 - -
Class A2 CZK Ingen 390,68 0,72 0,18 444,35 389,96 - LU1791181735 - -
Class X2 EUR Ingen 19,26 0,07 0,36 21,09 19,19 - LU0988581723 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 7,37 0,03 0,41 9,42 7,34 - LU1408528138 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 6,94 0,03 0,43 8,91 6,91 - LU1408527916 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Amer Bisat
Amer Bisat
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Amer Bisat
Amer Bisat

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.