Kontanter

BGF US Dollar Reserve Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Et pengemarkedsfond (Money Market Fund – MMF) er ikke en garantert investeringsmetode. En investering i MMF-fond skiller seg fra en investering i innskudd: Investeringssummen kan variere, og risikoen for tap av investeringssummen bæres av investoren. MMF bruker ikke ekstern støtte til å garantere MMF-fondets likviditet eller stabilisering av NAV per andel. Kortsiktige pengemarkedsfond er normalt ikke utsatt for ekstreme kursvariasjoner. Renteendringer vil påvirke fondet. Tap av kapital: En automatisk andelsinnløsning kan forekomme, noe som reduserer antallet andeler som eies av hver investor. En slik andelsinnløsning vil føre til kapitaltap for investorene. Motpartsrisiko: Hvis institusjoner som leverer tjenester som depotforvaltning av eiendeler eller som er motparter i derivater eller andre instrumenter, blir insolvente, kan det eksponere fondet mot økonomisk tap. Kredittrisiko: Utstederen av et finansielt aktivum i Fondet kan unnlate å betale inntekt eller tilbakebetale kapital til Fondet ved forfall.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 0,0 0,1 0,2 0,2 -0,2 -0,4 -0,1 0,1 -0,2 -0,2
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 1,8 2,1 0,3 0,0
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
0,33 -0,02 -0,03 -0,03 2,23
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 1,01 0,51 1,06 0,64 -
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
0,41 0,12 0,36 0,44 0,33 -0,07 -0,15 -0,27 89,14
Referanseindeks for sammenligning 1 (%) 1,00 0,25 0,65 0,95 1,01 1,53 5,41 6,61 -
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

-0,28 0,16 -0,11 -0,27 0,20
Referanseindeks for sammenligning 1 (%)

per 30.sep.2022

1,53 2,20 0,70 -0,03 0,76

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 02.des.2022 USD 487 413 406
Startdato 30.nov.1993
Fondsstart 30.nov.1993
Seriens valuta GBP
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Kontanter
Referanseindeks for sammenligning 1 Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,38%
Kostnadsprosent 0,45%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering GBP 5 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Money Market - Other
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode MIGSDAG
ISIN LU0297945965
SEDOL B1YLJL9

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 30.sep.2022 116
Vektet gjennomsnittlig modenhet per 01.des.2022 14 days
Vektet gjennomsnittlig løpetid per 01.des.2022 66 days
3 års beta per 31.okt.2022 0,47
1-dags utbytte per 02.des.2022 3,42%

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets forvalter vurderer ESG-informasjon under undersøkelses-, utvelgings- og porteføljeevalueringsstadiene av investeringsprosessen. Fondets forvalter gjennomfører kredittmøter annenhver uke, hvor hver kreditt undersøkes gjennom en intern relativ verdi-analyse, som inkluderer kvalitative selskapsstyringshensyn kombinert med miljømessige, sosialansvars- og selskapsstyringsrelaterte beregninger avledet fra tredjeparts-dataleverandører. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering for viktige ESG-risikoer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

Navn Investering Markedsverdi Vekt (%) # holdings.all.localMarketValue ISIN Forfall Maturity/Reset
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 01.des.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 01.des.2022

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class A2 Hedged GBP Ingen 189,55 0,02 0,01 02.des.2022 189,55 188,25 LU0297945965 -
Class A2 USD Ingen 159,82 0,02 0,01 02.des.2022 159,82 158,12 LU0006061419 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 191,28 0,02 0,01 02.des.2022 191,28 189,74 LU0329591720 -
Class X2 USD Ingen 10,87 0,00 0,01 02.des.2022 10,87 10,71 LU0462857789 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA
Christopher Linsky
Christopher Linsky

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.