Investere i Kina

Hva er det som dekkes?

  • Hvorfor blir det landbaserte kinesiske aksjemarkedet vanskelig å overse?
  • Hvorfor er Kinas obligasjonsmarked klar for å endres relativt raskt?
  • Les vår siste markeds- og indeksinnsikt for Kina
  • Se vårt utvalg av fond som er eksponert for Kinas vekstpotensial

Risikoutsatt kapital. Alle finansielle investeringer innebærer et element av risiko. Derfor vil verdien av investeringen din og inntekten av den variere og ditt opprinnelige investeringsbeløp kan ikke garanteres

Raske endringer

Mens Kina vokste til å bli verdens nest største økonomi etter USA, kjempet utenlandske investorer ofte for å dra nytte av landets fulle spekter av vekstmuligheter. Denne historien holder på å endres, ettersom politiske beslutningstakere forsøker å liberalisere tilgangen til kinesiske aksje- og obligasjonsmarkeder, samtidig som de blir mer i tråd med internasjonale standarder. Dette har vesentlige implikasjoner for alle investorer, enten de er enkeltpersoner eller store, sofistikerte institusjonelle investorer. Mye endrer seg i Kina, og kostnaden for å ignorere denne nye muligheten kan vise seg å bli høy, spesielt på lengre sikt.

Utenlandske investorers beholdninger i Kina
(som % av landbasert marked)

Utenlandske investorers beholdninger i Kina
(

Kilder: Wind, per desember 2018. Utlandsbeholdning av landbasert egenkapital og obligasjon er estimert på grunnlag av QFII-beholdninger og obligasjonsbeholdninger via CIBM Direct frem til 2013, og basert på PBoCs utlevering av utenlandske beholdninger av egenkapital/obligasjoner fra og med 2014.

En kvalitativ finansavgjørelse

Det landbaserte kinesiske aksjemarkedet blir stadig vanskeligere å overse for investorer. Med mer enn 3000 børsnoterte selskaper gir A-aksjer – som er notert i Shanghai og Shenzhen – investorene tilgang til det som historisk har vært et relativt isolert marked. Forenklede begrensninger og vedvarende markedsliberalisering betyr nå at internasjonale investorer kan handle A-aksjer og enkelt administrere likviditet gjennom Stock Connect-programmet uten å måtte gå gjennom det tidligere kvotesystemet.

Den økende inkluderingen av kinesiske A-aksjer i store internasjonale indekser støtter overgangen av kinesiske aksjer fra en «kjekt å ha» til «må ha» aktivklasse. I 2018 begynte MSCI å inkludere A-aksjer i sine globale markedsmarkeder, og vil øke vekten av A-aksjer gjennom 2019. FTSE vil følge på, med inkludering i FTSE Global og nye markedsindekser fra juni 2019. I mange tilfeller er A-aksjer det eneste alternativet for investorer å bli eksponert for kinesiske selskaper med bærekraftige forretningsmodeller, lav følsomhet for politiske sykluser og høyt vekstpotensial fra forbruksoppgraderinger og teknologiske utviklinger.

Kjøpere av obligasjoner er velkomne

Fremveksten i Kinas obligasjonsmarked har i stor grad manglet utenlandsk deltakelse. Bare om lag 3 % av det amerikanske markedet på 12 milliarder dollar er i utenlandske hender. Dette kommer til å forandre seg relativt raskt, understøttet av bedre tilgangskanaler og større tilpasning til internasjonale standarder.

I april 2019 la Bloomberg Barclays Global Aggregate Index, som tett følger globale obligasjoner, kinesiske statsobligasjoner og bankpolicyobligasjoner til miksen sin. Vi anslår at innlemmelsen kan bringe tilsig av minst 150 milliarder dollar fra utenlandske investorer i løpet av en 20 måneders inkluderingsperiode (avsluttes november 2020), bare fra å balansere passive strategier knyttet til denne referanseporteføljen. 1 Til nåværende markedsverdi representerer dette ca. 6 % av den globale indeksen. Estimatet vårt kan være konservativt, spesielt hvis Kinas obligasjonsmarked, som allerede er den nest største i verden, opprettholder sin nåværende vekst. Dette estimatet reflekterer heller ikke sannsynlige tilsig fra aktive strategier, noe som kan bli betydelig, men som er vanskeligere å forutsi.

1. Kun for illustreringsformål. Det er ingen garanti for at eventuelle forventede prognoser blir en realitet

iShares fonder eksponerte mot Kina

Risikoutsatt kapital. Alle finansielle investeringer innebærer et element av risiko. Derfor vil verdien av investeringen din og inntekten av den variere og ditt opprinnelige investeringsbeløp kan ikke garanteres. 

Konsentrasjonsrisiko
Investeringsrisikoen er konsentrert i bestemte sektorer, land, valutaer eller selskaper. Dette betyr at fondet er mer følsomt for alle typer lokale økonomiske, markedsmessige, politiske eller reguleringsmessige hendelser.
Motpartsrisiko
Dersom en institusjon som yter tjenester ved å fungere som f.eks. depotmottaker eller motpart for derivater eller andre instrumenter, blir insolvent, kan dette eksponere Andelsklassen for økonomisk tap.
Kredittrisiko
Utstederen av et finansielt aktivum som eies av fondet, vil kanskje ikke betale renter eller betale tilbake kapital til fondet ved forfall. Hvis en finansinstitusjon ikke er i stand til å innfri sine økonomiske forpliktelser, kan dens finansaktiva bli skrevet ned i verdi eller bli konvertert (dvs. at långivere må ta tap) av de aktuelle myndighetene for å redde institusjonen.
Valutarisiko
Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen.
Derivatrisiko
Derivater er meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når det brukes derivater på en omfattende eller kompleks måte.
Risiko forbundet med fremvoksende markeder
Vekstmarkeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer og manglende/forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode.
Egenkapitalrisiko
Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser.
Likviditetsrisiko
Lavere likviditet betyr at det ikke finnes tilstrekkelig mange kjøpere eller selgere til at fondet lett kan selge eller kjøpe investeringer.
Valutakurssikringsrisiko
Valutasikring kan ikke fullstendig eliminere fondets valutarisiko og kan påvirke fondets utvikling.
Risiko forbundet med fastrenteinstrumenter utstedt av myndigheter i fremvoksende markeder
Rentepapirer som utstedes eller garanteres av statlige enheter i fremvoksende markeder opplever generelt høyere "Kredittrisiko" enn i utviklede land.
Risiko forbundet med verdipapirer med kredittrating under investeringsgrad
Rentepapirer under investeringsgrad er mer sensitive for renteendringer og utgjør større "kredittrisiko" enn rentepapirer med høyere rating.
Risiko knyttet til miljø, samfunn og selskapsledelse (ESG-risiko)
Referanseindeksen ekskluderer selskaper som driver visse typer virksomhet som er uforenlig med kriterier for bærekraftig investering (ESG), bare når omfanget av de aktuelle virksomhetstypene overskrider grenseverdiene indeksleverandøren har fastsatt. Investorer bør derfor foreta sin egen etiske vurdering av referanseindeksens ESG-screening før de investerer i fondet. ESG-screeningen kan påvirke verdien av fondets investeringer negativt sammenlignet med et fond som ikke foretar noen slik screening.

iShares MSCI China A UCITS ETF - Quota Limit
Hvis etterspørselen etter fondet er høyere enn kvoten som forvalteren har fått for investering av innenlandske kinesiske verdipapirer, kan det hende forvalteren ikke vil være i stand til å få tildelt en større kvote. Dette kan føre til at tegninger suspenderes og at andelene i fondet omsettes til en betydelig overkurs eller rabatt i forhold til netto aktivaverdi på en børs der de er tatt opp til omsetning.
iShares MSCI China A UCITS ETF - Tax
Skattetraktaten mellom Folkerepublikken Kina og Irland gir mulighet for fritak fra kinesisk skatt på kapitalgevinster ved salg av fondets investering i Kina A-aksjer. Selv om fondet forventes å være fritatt, finnes det en risiko for at myndighetene i Folkerepublikken Kina kan komme til at fondet ikke er kvalifisert i henhold til skattetraktaten mellom Folkerepublikken Kina og Irland, og derfor prøve å innkreve slik skatt med tilbakevirkende kraft, noe som kan påvirke verdien av investeringen.
iShares MSCI China A UCITS ETF - Renminbi RQFII
Fondet investerer i kinesiske A-aksjer via Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII)-programmet for fondsforvaltere. Det kan bli gjenstand for endringer i politikken og regelverket som gjelder for RQFII-programmet, som kan få vesentlig innvirkning på fondet eller på RQFII-kvoten og mulighetene til å eie kinesiske A-aksjer. Fondet er underlagt restriksjonene og kravene som gjelder for RQFII-investeringer, og eksponert for følgende risikoer: lovgivningsrelatert risiko, konsesjons-, kvote- og repatrieringsriskiko, risiko knyttet til Folkerepublikken Kina, risiko knyttet til forvaltning og megling via RQFII i Folkerepublikken Kina, samt valutarisiko og risiko for konflikt i tilknytning til tildeling av RQFII-kvoter i Folkerepublikken Kina.

MKTGH0519E-845511