Wat zijn de BlackRock Managed Index Portfolios?

BlackRock Managed Index Portfolios zijn een reeks gespreide multi-asset fondsen met drie verschillende risicoprofielen: defensief (Defensive), gematigd (Moderate) en groei (Growth).

IN EEN NOTENDOP

  • Het beste van BlackRock in een actief beheerde reeks van multi-asset fondsen met lage kosten
  • Keuze uit drie risicoprofielen
  • Op risico gebaseerde benadering
  • Actief beheerde beleggingen met een lange beleggingshorizon
  • Een ervaren team met een lange trackrecord
  • Volledige transparantie en regelmatige rapportage

Verkrijgbaar bij o.a. Binck

ETF’s en actief beheer

BlackRock heeft een dynamische reeks multi-asset portefeuilles samengesteld, die de voordelen van een kwantitatieve benadering van de portefeuille-opbouw combineren met de diepgaande expertise van BlackRock op het gebied van multi-asset strategieën. De reeks is erop gericht een optimaal rendement te leveren terwijl het risico zodanig in toom wordt gehouden dat elk fonds voldoet aan de criteria voor een specifiek risico- en rendementsprofiel. Alle drie de fondsen worden actief beheerd en profiteren van de toonaangevende expertise van BlackRock op het gebied van portefeuille-opbouw en risicobeheer, wereldwijde beleggingsstrategieën en research inzichten.


De voordelen van de BlackRock Managed Index Portfolios

Actief beheer

De BlackRock Managed Index Portfolios zijn actief beheerde fondsen die zijn opgebouwd uit ETF’s (Exchange Traded Funds) en indexfondsen. De transactiekosten worden laag gehouden door gebruik te maken van een systematisch proces dat erop gericht is de omzetsnelheid van de portefeuilles te beperken, terwijl de portefeuilles toch flexibel genoeg zijn om zich aan veranderende marktsituaties aan te passen.

Brede spreading

BlackRock Managed Index Portfolios bieden beleggers toegang tot wereldwijd gespreide multi-asset portefeuilles. Dankzij de geoptimaliseerde strategische asset-allocatie zijn de portefeuilles zowel gespreid over diverse beleggingscategorieën als over ruim 7.500 onderliggende effecten. De verdeling over de beleggingscategorieën is erop gericht een evenwicht te bereiken tussen het potentiële risico en rendement, afgestemd op het specifieke risicoprofiel van de portefeuille.

Beleggen voor de lange termijn

Over de kortere termijn bezien blijven de allocaties van het fonds doorgaans onveranderd. Op de langere termijn zijn de allocaties echter niet statisch: de asset-allocatie wordt ten minste eens per kwartaal geëvalueerd, zodat recente veranderingen in de marktsituatie in de portefeuilleverdeling verwerkt kunnen worden. BlackRock Managed Index Portfolios volgen een beleggingsstrategie die interessant kan zijn voor beleggers met een lange beleggingshorizon (ten minste vijf jaar, maar bij voorkeur langer dan tien jaar).

Beleggen in ETF’s en indexfondsen

De portefeuilles van BlackRock Managed Index Portfolios zijn breed gespreid, terwijl de kosten relatief laag zijn doordat de portefeuilles opgebouwd zijn uit ETF’s en indexfondsen.


Meer informatie

Download brochure

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority, geregistreerd onder nummer 2020394 en gevestigd op het adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen EC2N 2DL. Telefoon: +44 (0)20 7743 3000. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd op het adres: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.De BlackRock Managed Index Portfolios (de fondsen) zijn subfondsen van BlackRock Strategic Funds (BSF). BlackRock Strategic Funds (BSF) is een open-end beleggingsmaatschappij gevestigd in Luxemburg, die slechts in een beperkt aantal rechtsgebieden ter verkoop wordt aangeboden. BSF wordt niet ter verkoop aangeboden in de VS of aan Amerikaanse ingezetenen. Productinformatie met betrekking tot BSF mag niet in de VS worden verspreid. Deze fondsenreeks is toegelaten onder sectie 264 van de Britse Financial Services and Markets Act 2000. BlackRock Investment Management (UK) Limited is de distributeur van BSF in het Verenigd Koninkrijk. Het grootste deel van de beschermende maatregelen die binnen de Britse wetgeving geboden worden, en van de compensaties zoals omschreven in het Financial Services Compensation Scheme, zijn voor dit fonds niet van toepassing. Inschrijvingen in de collectieve beleggingen van BSF worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die op onze website beschikbaar zijn. Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar de betreffende fondsen niet zijn toegelaten. BlackRock Strategic Funds (BSF) is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (FMSA). BSF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 FMSA. Voor meer informatie over BSF en de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Het prospectus en de EBI van BSF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar op de website van BlackRock: www.blackrock.nl. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die door BSF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op aandelenklasse D van dit fonds. Voor de andere aandelenklassen van het fonds kan een hoger of lager risico van toepassing zijn. BlackRock Advisors (UK) Limited, gevestigd op het adres 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Engeland, tel +44 (0)20 7743 3000, dat een vergunning heeft ontvangen van de Financial Conduct Authority (‘FCA’) en onder toezicht staat van de FCA, heeft dit documentuitsluitend voor professionele beleggers in Nederland uitgegeven. Geen andere persoon zou op basis van de informatie in dit document besluiten moeten nemen. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock Strategic Funds (“BSF”) is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (FMSA). BGF, BSF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 FMSA. Voor meer informatie over BGF, BSF en de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Het prospectus en de EBI van BGF, BSF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar op de website van BlackRock: www.blackrock.nl. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die door BGF, BSF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. Het fonds belegt in vastrentende effecten, zoals bedrijfs- of staatsobligaties, die een vaste of variabele rente uitbetalen (de “coupon” genoemd) en de kenmerken van een lening hebben. Deze effecten staan daarom bloot aan schommelingen van de rentevoet, die de waarde van de effecten in de portefeuille zullen beïnvloeden. Het fonds belegt in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen, die in vergelijking met obligaties die door overheden uitgegeven of gegarandeerd zijn een groter risico vertegenwoordigen dat de uitgever ervan niet aan zijn terugbetalings- of renteverplichtingen jegens het fonds kan voldoen. De fondsen zijn Fund of Funds structuren die maximaal tot 100% van de NAV in andere instellingen voor collectieve belegging kunnen beleggen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw belegging kan fluctueren en is niet gegarandeerd. De kans is aanwezig dat u uw oorspronkelijke inleg niet terug krijgt. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop dertijd wijzigen.Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock groep of van een onderdeel daarvan en de juistheid ervan kan niet worden gegarandeerd. Dit document is uitsluitend bestemd ter informatie; het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. © 2017 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK (BOUW MET BLACKROCK), SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.