Beleggen in Europa

Ons Europese beleggingsplatform

Namens onze Europese klanten beheren wij beleggingen met een totale waarde van EUR 1.900 miljard1. Daarmee zijn wij de grootste vermogensbeheerder in Europa. We blijven continu investeren in research, producten, oplossingen voor portefeuillebeheer en beleggingsdiensten. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat wij onze technologie, kennis, talenten en meer dan 30 jaar ervaring in deze regio inzetten om betere portefeuilles op te bouwen.2

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

We ontwikkelen een groot en zeer gevarieerd aanbod van alpha- en index-producten voor vrijwel alle beleggingscategorieën, marktkapitalisaties, sectoren en beleggingsstijlen.

1 Bron: BlackRock, juni 2021.
2 Bron: BlackRock, december 2020.

 • Wij helpen klanten om beleggingsmogelijkheden te vinden die hen in staat stellen aan hun liquiditeitsbehoefte te voldoen. We doen dit met een breed scala van Europese fondsen die genoteerd zijn in verschillende valuta’s. Daarnaast bieden we op maat samengestelde portefeuilles voor grote beleggers. Om waar nodig toegang te bieden tot extra liquiditeit bieden we bovendien ultrakorte obligatiefondsen.

 • BlackRock neemt in Europa een solide positie op de obligatiemarkt in. Ons zeer gevarieerde platform biedt toegang tot een breed scala van Europese beleggingen, van liquide obligaties van hoge kwaliteit tot unieke beleggingsmogelijkheden in particuliere kredieten.

  Risico. Twee belangrijke risico's van beleggen in obligaties zijn het renterisico en het kredietrisico. Wanneer de rente stijgt, zal de marktwaarde van obligaties doorgaans overeenkomstig dalen. Het kredietrisico heeft betrekking op de mogelijkheid dat de emittent van een obligatie niet in staat zal zijn de hoofdsom terug te betalen en/of de verschuldigde rente te betalen.

 • Onze Europese multi-asset groep maakt gebruik van de grote expertise en ervaring van BlackRock op een groot aantal beleggingsterreinen en onze sterk coöperatieve, fundamenteel gerichte bedrijfscultuur. Daarmee bouwen ze aan multi-asset portefeuilles die aansluiten bij de beleggingsdoelen van onze klanten.

  Risico. Om risico en rendement breed te spreiden kan het fonds beleggen in meerdere beleggingsstrategieën en instrumenten. Het fonds staat hierdoor zowel direct als indirect (via de onderliggende beleggingen) bloot aan de risico’s van elk van deze beleggingsstrategieën en instrumenten.

 • BlackRock heeft een zeer gevarieerd aanbod van Europese aandelenproducten, om beleggers te helpen hun beleggingsdoelen te realiseren, ondersteund door onze brede expertise. Wij hanteren een strikt beleggingsproces, gericht op sterke prestaties op de lange termijn.

  Risico. De waarde van aandelen en op aandelen gebaseerde effecten kan beïnvloed worden door de dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkt. Andere factoren die van invloed kunnen zijn, zijn onder meer politieke ontwikkelingen, economische nieuws, bedrijfswinsten en ingrijpende gebeurtenissen in bedrijven.

 • BlackRock heeft een toonaangevend platform voor alternatieve beleggingen, dat toegang biedt tot complexere liquide en niet-liquide alternatieve posities. Daartoe behoren bijvoorbeeld European Long-Term Investment Funds (ELTIF’s) die ontworpen zijn om langdurige investeringen in de reële economie van Europa te stimuleren.

Paragraph-2,Advance Static Table-1
Paragraph-3

Ons alpha beleggingsteam

Om precies te weten waar beleggingen van hoge kwaliteit te vinden zijn, doen onze beleggingsprofessionals veel veldwerk. Daarbij blijven ze niet aan de oppervlakte, maar doen diepgaand onderzoek naar ondernemingen, markten en ontwikkelingen in nationaal of regionaal beleid. Ze maken gebruik van hoogwaardige, onafhankelijke analyses en rapporten. Ze gaan regelmatig in gesprek met beleidmakers, managers en deskundigen. En ze proberen steeds de juiste vragen te stellen om ondernemingen nog beter te doorgronden en een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hun toekomstperspectieven.

In het team zijn zeven Europese nationaliteiten vertegenwoordigd en de portefeuillebeheerders werken gemiddeld 20 jaar in de beleggingssector. Hun ervaring strekt zich uit tot een groot aantal markten en ze hebben doorzien de geopolitieke, economische en marktfactoren die van invloed zijn op al die verschillende beleggingen.

Dit alles helpt ons al meer dan 30 jaar om beter gefundeerde beleggingsbeslissingen te nemen en risico’s zorgvuldig te beheren. Daar blijven we ons voor inzetten, door steeds opnieuw extra stappen te zetten om nóg beter inzicht te krijgen in markten en ondernemingen en beleggingsideeën te ontwikkelen die toegesneden zijn op de actualiteit, terwijl we de blik gericht houden op de lange termijn. Met als doel beleggingsproducten te bieden van de hoogste kwaliteit en consistente waarde te creëren voor onze klanten.

Bron: BlackRock, mei 2021.
Risico: er is geen garantie dat een positief beleggingsresultaat zal worden bereikt.

Onze grootste Europese fondsen op basis van AUM:

Fonds Risicometer Beschrijving Factsheet
Obligaties
BGF Euro Short Duration Bond Fund Risicometer Het fonds is erop gericht beleggers een zo hoog mogelijk rendement te bieden, via een combinatie van vermogensgroei en inkomsten uit de activa van het fonds. Ten minste 80% van de totale activa wordt belegd in obligaties. Deze obligaties kunnen uitgegeven zijn door overheden en overheidsinstellingen van landen binnen of buiten de eurozone en bedrijven en supranationale organisaties die in deze landen gevestigd zijn. Download
BGF Euro Bond Fund Risicometer Het fonds is erop gericht beleggers een zo hoog mogelijk rendement te bieden, via een combinatie van vermogensgroei en inkomsten uit de activa van het fonds. Ten minste 80% van de totale activa wordt belegd in obligaties; ten minste 70% wordt belegd in obligaties die genoteerd zijn in euro's. Download
BGF Euro Corporate Bond Fund Risicometer Het fonds is erop gericht beleggers een zo hoog mogelijk rendement te bieden, via een combinatie van vermogensgroei en inkomsten uit de activa van het fonds. Ten minste 70% van het fondsvermogen wordt belegd in obligaties die genoteerd zijn in euro's. Download
BSF ESG Euro Bond Fund Risicometer Het fonds is erop gericht beleggers een zo hoog mogelijk rendement te bieden, via een combinatie van vermogensgroei en inkomsten uit de activa van het fonds. Het fonds belegt ten minste 80% van de totale activa in obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven, supranationale organisaties, overheden en overheidsinstellingen binnen of buiten de eurozone. Ten minste 90% van het fondsvermogen wordt belegd in effecten die voldoen aan specifieke criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Download
Aandelen
BGF European Equity Income Fund Risicometer Het fonds is erop gericht beleggers bovengemiddelde inkomsten uit aandelen te bieden, gecombineerd met vermogensgroei op de lange termijn. Ten minste 70% van het totale fondsvermogen wordt belegd in aandelen van ondernemingen die gevestigd zijn of voornamelijk actief zijn in Europa. Download
BGF Euro Markets Fund Risicometer Het fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in aandelen van ondernemingen die zijn gevestigd in de lidstaten van de Europese Unie (EU) die deel uitmaken van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Het fonds kan ook beleggen in aandelen van ondernemingen in EU-lidstaten waarvan de fondsbeheerder verwacht dat ze binnen afzienbare tijd zullen toetreden tot de EMU, en ondernemingen die elders gevestigd zijn, maar voornamelijk economisch actief zijn in landen die deel uitmaken van de EMU. Download
BGF European Fund Risicometer Het fonds is erop gericht beleggers een zo hoog mogelijk rendement te bieden, via een combinatie van vermogensgroei en inkomsten uit de activa van het fonds. Ten minste 70% van het totale fondsvermogen wordt belegd in aandelen van ondernemingen die gevestigd zijn of voornamelijk actief zijn in Europa. Download
BGF European Value Fund Risicometer Het fonds is erop gericht beleggers een zo hoog mogelijk rendement te bieden, via een combinatie van vermogensgroei en inkomsten uit de activa van het fonds. Ten minste 70% van het totale fondsvermogen wordt belegd in aandelen van ondernemingen die gevestigd zijn of voornamelijk actief zijn in Europa. In de fondsportefeuille ligt de nadruk op aandelen van ondernemingen die ondergewaardeerd zijn en waarvan de marktkoers naar de mening van de fondsbeheerder niet overeenkomt met de onderliggende waarde. Download
Liquide alternatieve beleggingen
BSF European Absolute Return Fund Risicometer Het fonds is erop gericht ongeacht de marktontwikkelingen een positief absoluut rendement te bieden, via een combinatie van vermogensgroei en inkomsten uit de activa van het fonds. Er wordt naar gestreefd ten minste 70% van de totale portefeuille te beleggen in aandelen van ondernemingen die gevestigd zijn of voornamelijk actief zijn in Europa (inclusief landen van de voormalige Sovjet-Unie). Ten minste 70% van de activa wordt belegd in aandelen en op aandelen gebaseerde effecten, en afhankelijk van de marktsituatie eveneens vastrentende effecten (zoals obligaties), geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldpapieren met een korte looptijd), deposito’s en cash. Download
BSF Emerging Companies Absolute Return Fund Risicometer Het fonds is erop gericht ongeacht de marktontwikkelingen een positief absoluut rendement te bieden, via een combinatie van vermogensgroei en inkomsten uit de activa van het fonds. Er wordt naar gestreefd ten minste 60% van de totale portefeuille te beleggen in aandelen en op aandelen gebaseerde effecten van ondernemingen die gevestigd zijn, voornamelijk actief zijn of primair beursgenoteerd zijn in het Verenigd Koninkrijk. Het betreft hier ondernemingen met een kleine, middelgrote of grote marktkapitalisatie die als ‘opkomend’ worden beschouwd. Download
Cash
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Risicometer Dit fonds is erop gericht zo hoog mogelijke lopende inkomsten te genereren, gecombineerd met behoud van de hoofdsom en de liquiditeit. Om dit doel te bereiken belegt het fonds in een portefeuille van geldmarktinstrumenten van hoge kwaliteit. De portefeuille bestaat primair uit first-tier effecten zoals commercial papers, depositocertificaten, floating rate notes, termijndeposito's en repo's met volledige zekerheidsstelling. De portefeuillebeheerder houdt bij de selectie van beleggingen rekening met bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG), zoals nader uiteengezet in het prospectus van het fonds. Download
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Risicometer Het Fonds is gericht op behoud van de hoofdsom en liquiditeit op de transactiedag door te beleggen in een portefeuille van kortlopende staatsobligaties en repo's van hoge kwaliteit. De portefeuille bevat staatsobligaties, notes en wissels die zijn uitgegeven of worden gegarandeerd door lidstaten van de Europese Unie, en repo’s waarvan het onderpand bestaat uit obligaties die zijn uitgegeven door lidstaten van de Europese Unie. Download
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Risicometer Het Fonds is erop gericht een rendement te bieden dat in lijn ligt met de geldmarktrente, gecombineerd met behoud van de hoofdsom en de liquiditeit. Om dit doel te bereiken belegt het fonds in een portefeuille van kortlopende geldmarktinstrumenten van hoge kwaliteit. De portefeuille kan zijn opgebouwd uit een breed scala van overdraagbare effecten, zoals waardepapieren, obligaties en geldmarktinstrumenten uit diverse markten binnen het universum van het fonds. Bij de selectie van de beleggingen wordt rekening gehouden met milieukenmerken. Download
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund Risicometer Het fonds is erop gericht zo hoog mogelijke lopende inkomsten te genereren, gecombineerd met behoud van de hoofdsom en een redelijk liquiditeitsniveau. Om dit doel te bereiken belegt het fonds in een portefeuille van obligaties van hoge kwaliteit met een korte of middellange looptijd. De portefeuille kan bestaan uit geldmarktinstrumenten, floating rate notes en asset-backed securities. De portefeuillebeheerder houdt bij de selectie van beleggingen rekening met bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG), zoals nader uiteengezet in het prospectus van het fonds. Download

Creëer waarde in uw portefeuille met iShares ETF’s

Met iShares Exchange Traded Funds (ETF’s) en indexfondsen biedt BlackRock allerlei typen beleggers de mogelijkheid om hun portefeuille efficiënt en tegen lage kosten af te stemmen op hun beleggingsdoelen. Als ’s werelds grootste aanbieder van ETF’s1 zetten we ons in om steeds meer mensen te helpen hun financiële toekomst goed te regelen.

1Bron: BlackRock, Global Business Intelligence database, per 31 december 2020. Gebaseerd op 950 producten en een wereldwijd beheerd vermogen van USD 2.600 miljard. Alle bedragen in USD.

Het brede aanbod van iShares ETF’s omvat ruim 135 expliciet op Europa gerichte indexfondsen, die toegang bieden tot vrijwel alle beleggingscategorieën, markten en sectoren.2 Dankzij hun transparantie en lage kosten zijn ze uitstekend inzetbaar als bouwstenen voor portefeuilles. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat 82% van de beleggers in de EMEA-regio gebruik maakt van indexbeleggingen.3

2Bron: BlackRock, februari 2021.

3Bron: BPAS, Morningstar, gebaseerd op 649 portefeuilles van klanten die tussen 31 dec. 2019 en 31 dec. 2020 door BPAS werden geanalyseerd. Indexproducten omvatten ETP’s, indexfondsen en op indices gebaseerde derivaten (opties, futures, enz.).

Ontdek alle ETF’s die toegang bieden tot Europa

Vragen over de implementatie? BPAS helpt
BlackRock Portfolio Analysis and Solutions (BPAS) is een team van vooraanstaande beleggingsconsultants die beleggers ondersteunen met analyses en instrumenten, zodat ze nieuwe inzichten opdoen en hun portefeuilles beter kunnen afstemmen op hun beleggingsdoelen. Neem contact op met BPAS en ontdek hoe u uw Europese assetallocatie kunt optimaliseren.