VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

De positie van themafondsen in portefeuilles

Thematisch beleggen is in opmars. Het is dan ook belangrijk dat beleggers begrijpen hoe deze strategieën in portefeuilles kunnen worden ingepast en wat de gevolgen daarvan zijn voor de samenstelling van hun portefeuille.

In ons nieuwe whitepaper, ‘Positioning thematic funds in portfolios’ onderzoeken we samen met het BlackRock Portfolio Analysis & Solutions (BPAS) team de effectiviteit van dit type beleggingen, aan de hand van de historische ontwikkeling van twee thema's. Op grond van deze inzichten presenteren we algemene vuistregels voor de toepassingen die door onze beleggers het meest worden gebruikt.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat je je oorspronkelijke inleg terugontvangt. Alle gegevens dateren van mei 2020.

Onze historische analyse van twee beleggingsthema’s met een beperkte onderlinge correlatie laat zien dat thematische beleggingen de potentie hebben om beter te presteren dan de brede markt. Tegelijkertijd blijkt echter dat de risico- en stijlkenmerken in de loop van de tijd veranderen en dus actief beheerd moeten worden.

Themafondsen kunnen volgens ons op drie manieren een belangrijke rol spelen in de portefeuille, afhankelijk van de behoeften en voorkeuren van de belegger:

  • Als aanvulling op de kernportefeuille. Thematische beleggingen zijn in onze ogen zeer geschikt om een kernportefeuille aan te vullen en te versterken. Veel gebruikers passen deze beleggingen ook al op deze manier toe.
  • Als alternatief voor wereldwijde aandelenfondsen, door gebruik te maken van fondsen die zich op één thema of juist op meerdere thema’s richten. Dit is eventueel goed te combineren met een low volatility-strategie. Strategieën die op meerdere thema's gericht zijn, kunnen beleggers vaak meer greep geven op de inherente cyclusdynamiek en wisselende risico's.
  • Als bouwstenen voor de kernportefeuille. Deze aanpak is vooral interessant voor beleggers die een sterk vertrouwen hebben in thematische beleggingen en voor de langere termijn beleggen.

Veel beleggingsthema’s en de onderliggende megatrends hangen samen met duurzaamheid, wat duidelijk naar voren komt in ons fondsenaanbod. Door deze themafondsen in hun portefeuille op te nemen, kunnen beleggers in onze ogen op eenvoudige wijze de duurzaamheid van hun portefeuille verbeteren.

Download het whitepaper ‘Positioning thematics in a portfolio’
 Lees meer over de rol van themafondsen in een portefeuille.

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Specifieke risico’s per fonds zijn te vinden in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Deze vindt u op de fondspagina’s of via Beleggingsinformatie in het menu. De opgenomen informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies door BlackRock en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om een bepaalde beleggingsstrategie te volgen.
Wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder dat een overeenkomst is gesloten waarin geregeld is dat bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn, financiële diensten mogen aanbieden en uitoefenen in de Europese Unie (een “no deal brexit”), is dit materiaal vanaf dit moment uitgegeven door:

- BlackRock Investment Management (UK) Limited voor iedereen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), en

- BlackRock (Netherlands) B.V. voor iedereen binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Wanneer echter (nog) geen sprake is van een no deal brexit, is dit materiaal uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited.

BlackRock (Netherlands) B.V., Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200, Ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17068311. Raadpleeg voor meer informatie de website: www.blackrock.com. Om je te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.

MKTGM0720E-1252190