Chinese lantaarns in allerlei kleuren en maten
ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

China en de wereld

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat je je oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Beleggers buiten China konden tot voor kort moeilijk profiteren van alle kansen die deze markt biedt. Dit is aan het veranderen, dankzij nieuw beleid dat erop gericht is de Chinese aandelen- en obligatiemarkten meer open te stellen voor buitenlandse beleggers.

Risico.Beleggen in China gaat gepaard met specifieke bijkomende risico’s, met name wat betreft de mogelijkheid om in Chinese aandelen te handelen, als gevolg van liquiditeitsbeperkingen en de repatriëring van kapitaal. Als gevolg hiervan kan worden besloten indirect in Chinese aandelen te beleggen en is het mogelijk dat een fonds niet volledig belegd is op Chinese aandelenmarkten.

 

Lees meer

Beleggingskansen in China

China vormt de op één na grootste aandelen- en obligatiemarkt.

2Bloomberg, december 2020

China is op dit moment de op één na grootste economie ter wereld, na de Verenigde Staten, en blijft nog altijd snel groeien. Tot voor kort was het voor beleggers buiten China moeilijk om voluit te profiteren van de groeikansen van deze markt. Zelfs nu is slechts 3% van de brede Chinese markt in handen van buitenlandse beleggers.1 Dit is nu snel aan het veranderen en het kan – vooral op de langere termijn – te kostbaar blijken om deze groeiende kansen te negeren.

1Bron: PBoC, maart 2020; heeft betrekking op het totaal van beursgenoteerde Chinese aandelen, uitgegeven in China en genoteerd in RMB, en in China uitgegeven bedrijfs- en staatsobligaties.

De rol van China in portefeuilles

Grafische voorstelling van de toegang die BlackRock biedt tot een breed scala van beleggingen in diverse regio’s.

De aanhoudende economische spanningen en de politieke druk die daarmee samenhangt, kunnen een aanleiding zijn om maar helemaal niet in China te beleggen. BlackRock is echter van mening dat beleggers hiermee waarschijnlijk waardevolle kansen laten liggen. Want ondanks de obstakels die er op korte termijn nog lijken te zijn, wordt algemeen aangenomen dat China een steeds belangrijkere rol zal spelen in de wereldwijde groei. Beleggen in China biedt daarom uitstekende mogelijkheden om de portefeuille breder te spreiden.

Dat is vooral van belang in het licht van de mogelijk toenemende invloed van de overheid op het bedrijfsleven in westerse economieën. In onze ogen zou een neutrale positie in China groter moeten zijn dan in de meeste portefeuilles van wereldwijde beleggers op dit moment het geval is.

Risico: Spreiding en een zorgvuldige assetallocatie kunnen geen volledige bescherming bieden tegen marktrisico’s.

Chinese obligaties

Risico: Twee belangrijke risico's met betrekking tot beleggingen in obligaties zijn het renterisico en kredietrisico. Wanneer de rente stijgt, leidt dit doorgaans tot een overeenkomstige daling van de marktwaarde van obligaties. Kredietrisico is het risico dat de uitgever van de obligatie niet in staat zal zijn de verschuldigde rente te betalen en/of de hoofdsom terug te betalen.

Hoewel verschillende hervormingen, waaronder de introductie van Bond Connect, de toegang tot de Chinese obligatiemarkt eenvoudiger gemaakt hebben, zijn buitenlandse beleggers nog maar mondjesmaat actief op deze markt. Toch biedt de Chinese obligatiemarkt uitzicht op potentieel hogere rendementen dan veel ontwikkelde markten. Daarnaast maken Chinese obligaties een bredere spreiding over kredietkwaliteiten en looptijden mogelijk.

Risico: BlackRock heeft niet overwogen of de hier genoemde beleggingen aansluiten bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. Om te begrijpen of een product geschikt voor u is, dient u de Essentiele Beleggingsinformatie (EBI) en/of het prospectus van het product te lezen.

 


Onze obligatiebeleggingen in China

BGF China Bond Fund
Een subfonds van BlackRock Global Funds

Grafische voorstelling van de opbouw van de Chinese markt.

Uitsluitend ter illustratie.

Bron: Wind, september 2020

Ontwikkelingsbanken (“Policy Banks”): volledig eigendom van de Chinese overheid, opgericht om het economisch beleid te ondersteunen.

Lagere overheden: het uitgeven van obligaties is alleen toegestaan op provinciaal en regionaal niveau.

Het BGF China Bond Fund belegt in Chinese bedrijfsobligaties die in en buiten China zijn uitgegeven. Het hanteert daarbij een flexibele asset-allocatiestrategie, waarbij top-down macro-economische ideeën gecombineerd worden met een bottom-up visie op de obligatiemarkt. Het fonds belegt in het algemeen ten minste 70% van de totale activa in obligaties die in of buiten China zijn uitgegeven of gedistribueerd, genoteerd in Renminbi of een andere, niet-Chinese, munt.

Lees de Essentiële Beleggersinformatie en bekijk de risico’s van de genoemde fondsen op de productpagina’s.

iShares China CNY Bond UCITS ETF (CNYB)

Beleggersinformatie en bekijk de risico’s van de genoemde fondsen op de productpagina’s.

Uitsluitend ter illustratie.

Bron: PBoC Wind, juni 2020

Risico: Spreiding en een zorgvuldige assetallocatie kunnen geen volledige bescherming bieden tegen marktrisico’s.

Het iShares China CNY Bond UCITS ETF biedt een brede belegging in investment-grade obligaties die zijn uitgegeven door de Chinese overheid of ontwikkelingsbanken en die genoteerd zijn in Chinese yuan (CNY). Het ETF kan gebruikt worden om direct toegang te krijgen tot de Chinese obligatiemarkt, als bijdrage aan een breed gespreide wereldwijde obligatieportefeuille.

Lees de Essentiële Beleggersinformatie en bekijk de risico’s van de genoemde fondsen op de productpagina’s.

Chinese aandelen

Nu buitenlandse beleggers meer toegang krijgen tot de beurzen van Shanghai en Shenzhen, staan ook meer mogelijkheden voor hen open om Chinese aandelen in hun portefeuilles op te nemen. Hoewel de Chinese aandelenklassen vaak als verwarrend worden gezien, bieden ze ook een breed scala van beleggingsmogelijkheden waarvan buitenlandse beleggers kunnen profiteren.

Risico: De waarde van aandelen en aan aandelen verwante effecten kan worden beïnvloed door de dagelijkse bewegingen van de aandelenmarkten. Daarnaast kunnen andere factoren van invloed zijn, zoals politiek en economisch nieuws, winstcijfers en ingrijpende gebeurtenissen in de onderneming.

Grafische weergave van de sectorwegingen in China-indices

Bron: Bloomberg, december 2020. Uitsluitend ter illustratie

Risico. Spreiding en een zorgvuldige assetallocatie kunnen geen volledige bescherming bieden tegen marktrisico’s.

Toenemend gewicht in wereldwijde indices
Betere toegang dankzij Hong Kong Stock Connect
Complementaire beleggingen op beurzen in en buiten China

Onze aandelenbeleggingen in China

Risico: BlackRock heeft niet overwogen of de hier genoemde beleggingen aansluiten bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. Om te begrijpen of een product geschikt voor u is, dient u de Essentiele Beleggingsinformatie (EBI) en/of het prospectus van het product te lezen.

 


 

Brede belegging in China
- Breed gespreide portefeuille van Chinese A-aandelen en aan buitenlandse beurzen genoteerde Chinese aandelen

BGF China Fund
Een subfonds van BlackRock Global Funds

Grafische weergave van het percentage Chinese A-aandelen in de portefeuille.

Bron: BlackRock, september 2020. Wijzigingen voorbehouden. Uitsluitend ter illustratie.

Het BGF China Fund belegt via een fundamentele aandelenstrategie in op China gerichte aandelen die buiten China genoteerd zijn. Daarnaast heeft het fonds de flexibiliteit om tot 20% van het fondsvermogen te beleggen in Chinese A-aandelen. Het fonds belegt ten minste 70% van het totale vermogen in aandelen van ondernemingen die gevestigd zijn of voornamelijk actief zijn in China.

Lees de Essentiële Beleggersinformatie en bekijk de risico’s van de genoemde fondsen op de productpagina’s.

BGF China Flexible Equity Fund
Een subfonds van BlackRock Global Fu

Grafische weergave van de procentuele verdeling tussen in en buiten China genoteerde aandelen in de index.

Benchmark is de MSCI China All-Share Index, met een flexibele verdeling tussen in en buiten China genoteerde aandelen

Bron: MSCI, december 2020. Wijzigingen voorbehouden. Uitsluitend ter illustratie.

Het BGF China Flexible Equity Fund belegt flexibel in Chinese aandelen die in of buiten China genoteerd zijn, met de nadruk high-conviction beleggingen. Ten minste 70% van het totale fondsvermogen wordt belegd in aandelen van ondernemingen die gevestigd zijn of voornamelijk actief zijn in China.

Lees de Essentiële Beleggersinformatie en bekijk de risico’s van de genoemde fondsen op de productpagina’s.

iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN)

Grafische weergave van de globale dekking van de Chinese aandelenmarkt (85%) door het fonds.

85% dekking van de Chinese aandelenmarkt (circa)

Bron: BlackRock, september 2020. Wijzigingen voorbehouden. Uitsluitend ter illustratie.

Het iShares MSCI China UCITS ETF biedt een brede belegging in Chinese aandelen die in en buiten China genoteerd zijn. Het fonds dekt ca. 85% van de Chinese aandelenmarkt. Het ETF kan gebruikt worden om directe toegang te krijgen tot de Chinese aandelenmarkt, als bijdrage aan een breed gespreide, wereldwijde aandelenportefeuille.

Lees de Essentiële Beleggersinformatie en bekijk de risico’s van de genoemde fondsen op de productpagina’s.

Beleggingen in Chinese A-aandelen
- Lokale markten / ongecorreleerde alpha

BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund

Grafische weergave die illustreert dat het fonds 100% belegt in A-aandelen.

Bron: BlackRock, september 2020. Wijzigingen voorbehouden. Uitsluitend ter illustratie.

Een subfonds van BlackRock Global Funds

Het BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund belegt uitsluitend in Chinese aandelen die aan Chinese beurzen genoteerd zijn (“A-aandelen”). Het fonds hanteert een systematische aandelenstrategie die gebruik maakt van big data en vooraf ingestelde signalen, met als doel een hoger rendement te behalen dan met een strategie die gebaseerd is op inzichten. De benchmark van het fonds is de MSCI China A Onshore Index.

Lees de Essentiële Beleggersinformatie en bekijk de risico’s van de genoemde fondsen op de productpagina’s.

BGF China A-Share Fund
Een subfonds van BlackRock Global Funds

Grafische weergave van de toegang tot de Chinese aandelenmarkt: 70% in China, 30% buiten China genoteerd.

Bron: BlackRock, september 2020. Wijzigingen voorbehouden. Uitsluitend ter illustratie.

Het BGF China A-Share Fund hanteert een fundamentele beleggingsaanpak met als doel alpha te genereren door te beleggen in aandelen die voor het merendeel genoteerd zijn aan Chinese aandelenbeurzen (“A-aandelen”). De benchmark van het fonds is de CSI 300 Index.

Lees de Essentiële Beleggersinformatie en bekijk de risico’s van de genoemde fondsen op de productpagina’s.

iShares MSCI China A UCITS ETF (CNYA)

Grafische weergave die illustreert dat 60% van het fonds bestaat uit Chinese A-aandelen.

Bron: BlackRock, september 2020. Wijzigingen voorbehouden. Uitsluitend ter illustratie.

Het iShares MSCI China A ETF biedt een naar marktkapitalisatie gewogen belegging in Chinese aandelen die genoteerd zijn aan Chinese beurzen (“A-aandelen”). Het ETF volgt de A-aandelen die onderdeel vormen van de MSCI EM Index. A-aandelen vormen rond 60% van de Chinese aandelenmarkt, maar waren tot voor kort grotendeels onbereikbaar voor internationale beleggers.

Lees de Essentiële Beleggersinformatie en bekijk de risico’s van de genoemde fondsen op de productpagina’s.

Buiten China genoteerde beleggingen

iShares China Large-Cap UCITS ETF (FXC)

Grafische weergave die illustreert dat het fonds belegt in 50 toonaangevende ondernemingen op de beurs van Hongkong.

Bron: BlackRock, september 2020. Wijzigingen voorbehouden. Uitsluitend ter illustratie.

Het iShares China Large Cap UCITS ETF biedt toegang tot 50 toonaangevende Chinese ondernemingen die genoteerd zijn aan de Hong Kong Stock Exchange. Het ETF biedt in één transactie een brede toegang tot deze markt, waarbij de nadruk ligt op de financiële en communicatiesector.

Lees de Essentiële Beleggersinformatie en bekijk de risico’s van de genoemde fondsen op de productpagina’s.