Vooruitdenken: het obligatiespectrum van opkomende markten

In tijden waarin het rendement van inkomstenportefeuilles onder druk staat, kunnen obligaties van opkomende markten een welkome aanvulling bieden. De specifieke kenmerken van dit type beleggingen vragen echter om inzichten om obstakels te vermijden, expertise en een grote mate van flexibiliteit om optimaal te kunnen inspelen op de kansen die deze markt biedt.

Het is niet moeilijk om te zien wat obligaties van opkomende markten, ook wel Emerging Market Debt (EMD) genoemd, voor beleggers zo aantrekkelijk maakt. De rente is een stuk hoger dan wat in de ontwikkelde markten gebruikelijk is, terwijl het beleggingsuniversum een grote variatie kent. Maar die voordelen hebben ook een prijs. Dit type obligaties is gevoeliger voor wereldwijde risicovolle gebeurtenissen en de inkomsten kunnen sterker schommelen.

Om deze obstakels te omzeilen, doen beleggers er in onze ogen goed aan verder te kijken dan de traditionele beleggingsaanpak. Een flexibele, door technologie ondersteunde benadering van de portefeuillespreiding en het risicobeheer biedt goede mogelijkheden om portefeuilles op te bouwen. Portefeuilles kunnen op die manier profiteren van de hogere inkomsten van obligaties van opkomende markten, maar tegelijk de sterke schommelingen van dit type beleggingen afvlakken, zodat een stabieler rendement kan worden bereikt.

De unieke expertise van BlackRock

Vastrentende waarden van opkomende markten worden in het algemeen gekenmerkt door een hogere volatiliteit. Bovendien lopen de rendementen van de verschillende sectoren binnen dit universum sterker uiteen dan in ontwikkelde markten gebruikelijk is. Beleggen in deze markten vraagt daarom om een grote flexibiliteit van het beheerteam en een brede, thematisch benadering. BlackRock beschikt over de inzichten, het beleggingsplatform, de infrastructuur en een groot aantal instrumenten voor risicobeheer die nodig zijn om met succes greep te krijgen op het complexe en omvangrijke obligatie universum van opkomende markten. Met meer dan 175 wereldwijde obligatiespecialisten kan BlackRock een unieke visie op deze markt ontwikkelen én de beleggingsportefeuilles opbouwen die optimaal kunnen profiteren van de mogelijkheden die deze markt biedt.

Kijk wat Sergio Trigo Paz, hoofd obligaties opkomende markten van BlackRock, zegt over de kansen die opkomende markten kunnen bieden, in een jaar dat voor de ontwikkelde markten een overgangsfase vormt
(video in het Engels, tweede helft 2017).

Emerging Market Debt fondsenreeks

Dit gevarieerde, flexibele fonds is erop gericht alfa te vinden binnen het universum van in dollars genoteerde obligaties van opkomende markten, om beleggers de mogelijkheid te bieden extra rendement te genereren. Het kan een welkome spreiding bieden ten opzichte van obligatiefondsen die voornamelijk in ontwikkelde markten beleggen en het valutarisico van een bredere opkomende markten-portefeuille verkleinen. Dit fonds belegt in zowel staats- als bedrijfsobligaties.

Ontdek het BGF Emerging Markets Bond Fund

Risk Indicator 5

Het fonds biedt goede mogelijkheden om te profiteren van de toenemende kracht van valuta’s van opkomende markten en een hoger rendement bieden in een tijd waarin de obligatierente in het algemeen laag is. Het fonds wordt actief en flexibel beheerd door een team dat de markten waarin het fonds belegt, van binnenuit kent. Het fonds kan bovendien de spreiding van valuta’s en bedrijfsobligaties binnen de opkomende markten-portefeuille vergroten. Dit fonds belegt in zowel staats- als bedrijfsobligaties.

Ontdek het BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Risk Indicator 4

Nu de kredietkwaliteit van obligaties van opkomende markten verbetert, biedt dit fonds aantrekkelijke mogelijkheden om hogere inkomsten te genereren dan obligaties van ontwikkelde markten. Beleggers kunnen daarmee profiteren van een bijzonder liquide markt met een grote spreiding over landen, valuta’s en sectoren. Beleggers kunnen het fonds bovendien gebruiken om hun obligatieportefeuille breder te spreiden, zonder het kredietrisico al te veel te vergroten. Dit fonds belegt in bedrijfsobligaties.

Ontdek het BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Risk Indicator 3

Het fonds is erop gericht om met een flexibele beleggingsaanpak maximaal te profiteren van de mogelijkheden die de obligatiemarkten van opkomende markten bieden. Het fonds is niet gebonden aan een benchmark, zodat de beheerders de vrijheid hebben om de portefeuille te spreiden over staats- en bedrijfsobligaties, genoteerd in dollars en de lokale valuta’s. Met als oogmerk u een consistent rendement te bieden en de portefeuille te beschermen tegen scherpe marktdalingen.

Ontdek het BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Risk Indicator 5

Op deze pagina worden de actief beheerde fondsen weergegeven. BlackRock biedt ook indexfondsen voor EMD aan, zoals het iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU).

De genoemde fondsen zijn subfondsen van BlackRock Strategic Funds (BSF), BlackRock Global Funds (BGF) en BlackRock Global Index Funds (BGIF). BSF, BGIF en BGF zijn een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). BSF, BGF, BGIF en de subfondsen daarvan (de “fondsen”) zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT.
Het beleggen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die door BSF en BGF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt.

BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde fondsen is deze pagina uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.

Specifieke risico’s per fonds zijn te vinden op de website van de betreffende fondsen, in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het prospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de fondsen en de voorwaarden van de fondsen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie ('EBI') en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico’s van dit fonds, zoals deze in de EBI en in het door het fonds uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn.

BlackRock® is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock, Inc. © 2017 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD, INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.