Beleggen in Azië

Waarom Azië?

In onze ogen kunnen de Aziatische aandelenmarkten op langere termijn sterke rendementen opleveren. Waarom? De koersen zijn aantrekkelijk, terwijl Aziatische aandelen in veel portefeuilles nog steeds ondervertegenwoordigd zijn. Diverse factoren versterken de gunstige perspectieven, zoals het versoepelende monetaire beleid en op handen zijnde hervormingen, met name de liberalisering van de Indiase economie.

Maar voorzichtigheid is ook op zijn plaats, want de markt- en economische omstandigheden in de verschillende Aziatische landen lopen sterk uiteen. Om met succes in deze regio te beleggen zijn inzicht en ervaring onontbeerlijk, gecombineerd met grote flexibiliteit en een pragmatische aanpak.

Waarom BlackRock?

Discussie over marktontwikkelingen en strategieën speelt een belangrijke rol in het beleggingsproces van BlackRock. Bovendien is iedereen in onze beleggingsteams – inclusief de fondsbeheerders – als analist intensief betrokken bij het onderzoek naar een land, regio of sector. Dat stelt ons in staat soms tegendraadse ideeën te ontwikkelen, waarmee we de beste mogelijkheden creëren om met onze portefeuilles het rendement van de brede markt proberen te overtreffen.

Investing In Asia
 1. Flexibiliteit
  We hanteren een flexibele, pragmatische aanpak omdat we niet gebonden zijn aan één specifieke beleggingsstijl. Dit schept mogelijkheden om in elke fase van de cyclus de markt te overtreffen. We leggen ons niet vast, wat het rendement ten goede kan komen.
 2. Bovengemiddeld rendement
  Azië is anders dan andere regio's. Het vereist een andere denk- en handelswijze om hier met succes te beleggen. Niet alleen de markt en de macro-economische omstandigheden zijn in Azië anders dan elders, ook de demografische en maatschappelijke krachten die van invloed zijn, wijken sterk af. Daarom is veel meer flexibiliteit en pragmatisme vereist om met succes in deze regio te beleggen.
 3. Toekomstgericht
  De meeste Aziatische benchmarks kijken in onze ogen te veel naar het verleden, terwijl onze fondsen meer toekomstgericht zijn. Wij zoeken zowel binnen als buiten de benchmark naar ondernemingen met een ondergewaardeerd potentieel, die in onze ogen de winnaars van morgen kunnen worden. Hierbij combineren we onze lokale inzichten met de schat aan informatie uit ons wereldwijde netwerk, om portefeuilles met betere perspectieven op te bouwen.

BlackRock’s Azië fondsenreeks

Fondsen die het beste van de regio samenbrengen

BGF Asian Dragon Fund
De grote veranderingen die zich in Azië voltrekken scheppen talloze aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Om hier optimaal van te profiteren, belegt dit flexibele fonds in een groot aantal landen, sectoren en marktkapitalisaties.

Brede toegang tot de perspectieven van Azië:

 • Toonaangevend Aziatisch aandelenfonds met 50-80 posities.
 • Een portefeuille die buiten de gebaande paden gaat en niet beperkt is tot de grootste, meest verhandelde aandelen.
 • De flexibele, pragmatische beleggingsaanpak die essentieel is om de Aziatische winnaars van morgen op te sporen.
 • Voor beleggers die hun vermogen op de lange termijn willen laten groeien door de perspectieven die Azië biedt, te benutten.

Ontdek het BGF Asian Dragon Fund

Risk Indicator 6

 


 

BGF Pacific Equity Fund
Het fonds combineert beleggingen in de hoogontwikkelde Japanse markt, die bezig is zich in rap tempo te herstellen, met beleggingen in ‘jongere’ ASEAN-markten. Dit schept aantrekkelijke mogelijkheden om te profiteren van uitschieters, terwijl de breedte van de portefeuille het effect van dalingen in specifieke markten afvlakt.

Flexibel inspelen op kansen van een brede regio:

 • Het fonds hanteert een flexibele strategie, gericht op de hele breedte van de Aziatische en Pacific-regio.
 • De beleggingsaanpak is gericht op de samenstelling van een brede, efficiënt opgebouwde kernportefeuille.
 • Onze research spitst zich toe op het blootleggen van extremen en keerpunten in de markt, waarvan de portefeuille kan profiteren.

Ontdek het BGF Pacific Equity Fund

Risk Indicator 6

 


 

Profiteren van een flexibele dividendstrategie

BGF Asia Pacific Equity Income Fund
Als gevolg van de aanhoudend lage rente op de westerse markten richten veel beleggers die naar inkomsten streven, hun blik op het oosten. Steeds meer ondernemingen keren hier dividend uit, terwijl de corporate governance, kapitaaldiscipline en de balansen stelselmatig verbeteren.

Profiteren van de groei van het continent

 • Het fonds is erop gericht bovengemiddelde inkomsten te combineren met mogelijkheden om te profiteren van de structurele groei die in Azië plaatsvindt.
 • Het beleggingsteam hanteert een flexibele aanpak van dividendbeleggen, die erop gericht is inkomsten en vermogensgroei op de meest doelgerichte manier samen te brengen.

Ontdek het BGF Asia Pacific Equity Income

Risk Indicator 6

 


 

Een doelbewuste belegging in Aziatische aandelen

BGF Japan Flexible Equity Fund
De hoogst ontwikkelde economie van Azië begint zich na lange tijd los te maken uit de fase van stagnatie. De ‘speerpunten’ van premier Abe, verbetering van de corporate governance, een zwakkere yen en reële salarisgroei, zijn erop gericht de binnenlandse consumptie aan te wakkeren en de kredietcyclus te versterken.

Profiteren van ideeën die door anderen over het hoofd worden gezien:

 • Het beleggingsteam hanteert een flexibele aanpak om van actuele groeithema’s te profiteren.
 • Het fonds koopt doorgaans ondernemingen op het moment dat de algemene verwachtingen laag zijn, terwijl we zien dat het winstmomentum verbetert.

Ontdek het BGF Japan Flexible Equity Fund

Risk Indicator 6

 


 

BGF China Fund
De Chinese economie is bezig radicaal te veranderen, van investering-gestuurd naar consumptie-gestuurd. De regering legt zich neer bij tragere groei in ruil voor hervormingen en een duurzame toekomst van de economie.

Op de juiste plaatsen waarde vinden:

 • Het beleggingsteam zoekt naar relatief ondergewaardeerde ondernemingen, waarvan verwacht wordt dat ze van de hervormingen kunnen profiteren.
 • Dankzij de flexibele aanpak kan het fonds in alle marktkapitalisaties beleggen en biedt het toegang tot een breed beleggingsuniversum.

Ontdek het BGF China Fund

Risk Indicator 6

 


 

BGF India Fund
Terwijl India tot 2013 nog als een zeer kwetsbare markt beschouwd werd, is het land nu één van de sterkste opkomende markten. De hervormingsgezinde regering en opklimmende economie kunnen de aanzet geven tot een lange, duurzame periode van groei.

Groei tegen een redelijke prijs:

 • Het beleggingsteam zoekt naar goed geleide ondernemingen met een sterke balans en pricing power, die tot de top van hun sector behoren.
 • De strategie is gebaseerd op de ideeën waarvan de beheerders het sterkst overtuigd zijn dat ze op de langere termijn een bovengemiddeld rendement kunnen leveren.

Ontdek het BGF India Fund

Risk Indicator 6

 


 

Een extra stimulans in uw Aziatische aandelenportefeuille

BGF ASEAN Leaders Fund
De demografische kenmerken en de grote diversiteit van de ASEAN-landen scheppen sterke perspectieven. Dit universum, dat zich uitstrekt van hightech-ondernemingen in Singapore tot outsourcing-centra in Thailand, de Filippijnen en Indonesië, biedt beleggers de mogelijkheid te profiteren van unieke mogelijkheden om de brede markt te kunnen overtreffen.

Een uiterst actieve benadering:

 • Het beleggingsteam kijkt verder dan het beperkte aantal largecaps in de ASEAN-regio en zoekt naar aantrekkelijke midcap-ondernemingen, die vaak geen deel uitmaken van de benchmark en in onze ogen in de loop van de tijd aanzienlijk kunnen groeien.

Ontdek het BGF ASEAN Leaders Fund

Risk Indicator 6

 


 

BGF Asian Growth Leaders Fund
De explosieve toename in de vraag naar goederen en diensten door een welvarende en groeiende middenklasse is op dit moment een belangrijke aanjager van economische groei in Azië. Maar veel van de ondernemingen die hier het beste van kunnen profiteren, maken geen deel uit van de traditionele benchmarks voor Aziatische aandelen.

Geconcentreerd en ongebonden:

 • Het beleggingsteam zoekt naar de ondernemingen die het beste kunnen profiteren van de structurele veranderingen die zich in Azië voltrekken.
 • De portefeuille is relatief geconcentreerd en bestaat voor een belangrijk deel uit ondernemingen die geen deel uitmaken van een benchmark en die tot het midcap-universum behoren.
 • Het beleggingsteam heeft de vrijheid om te beleggen waar de beste ideeën gevonden worden, niet gebonden aan benchmark-wegingen en -allocaties.

Ontdek het BGF Asian Growth Leaders Fund

Risk Indicator 6

 


 

De genoemde fondsen zijn subfondsen van BlackRock Global Funds (BGF). BGF is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). BGF en de subfondsen daarvan (de “fondsen”) zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT.

Het beleggen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die door BGF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt.

BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde fondsen is deze pagina uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.

Specifieke risico’s per fonds zijn te vinden op de website van de betreffende fondsen, in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het prospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de fondsen en de voorwaarden van de fondsen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie ('EBI') en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico’s van dit fonds, zoals deze in de EBI en in het door het fonds uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn.

BlackRock® is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock, Inc. © 2016 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD, INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.