Obligaties

BGF ESG Global Bond Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Voor Asset Backed Securities (ABS) en Mortgage Backed Securities (MBS) gelden dezelfde risico’s als voor vastrentende effecten. Dergelijke beleggingsinstrumenten zijn onderhevig aan een liquiditeitsrisico, zij maken vaak gebruik van leningen en geven misschien niet de totale waarde van de onderliggende activa weer. Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten. Het Fonds streeft ernaar ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ESG-criteria. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het Fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van het Fonds. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2021

- - - -1,34 4,06
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,57 1,97 - - 1,70
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-1,59 -1,13 -2,86 -0,57 6,04 - - 5,40

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 03/dec/2021 USD 131,81
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 29/okt/2021 605
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 16/jul/2018
Introductiedatum aandelenklasse 17/okt/2018
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global Flexible Bond - EUR Hedged
SFDR-classificatie Artikel 8
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,46%
ISIN LU1893598885
Bloomberg-code BGFZ2EH
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BGL0LD0
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 10.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Weighted Av YTM per 29/okt/2021 3,78%
Modified duration per 29/okt/2021 2,98
Effectieve duration per 29/okt/2021 1,58 jaar
Gewogen gem. looptijd per 29/okt/2021 6,81 jaar
WAL to Worst per 29/okt/2021 6,81 jaar
Aan opties aangepaste spreiding (OAS) per 29/okt/2021 320,68
gemiddelde kredietrating per 29/okt/2021 BBB-
Duur van de spreiding per 29/okt/2021 5,14

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar. Er zijn momenteel geen MSCI-ratings beschikbaar voor dit fonds.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Kernwapens per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Oliezand per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 29/okt/2021 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 29/okt/2021 33,04%
Percentage niet-gedekt Fonds per 29/okt/2021 66,92%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,32% en voor oliezand 0,02%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan intern worden verkregen, via samenwerking met het Investment Stewardship team van BlackRock, om emittenten te betrekken bij belangrijke onderwerpen inzake milieu, maatschappij of governance of bij externe leveranciers. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige risicobeoordelingen van de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF ESG Global Bond Income Fund, Class Z2 Hedged, per 30/nov/2021, in vergelijking met 963 Global Flexible Bond - EUR Hedged fondsen.

Posities

Posities

per 29/okt/2021
Naam Weging (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 5,52
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.27 11/19/2030 3,19
FLAT_18-1A A 144A 0,97
NCMS_18-SOX E 144A 0,65
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 144A 5.25 10/06/2025 0,63
Naam Weging (%)
CIFC_17-1A B 144A 0,62
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 0,62
KILROY REALTY LP 2.5 11/15/2032 0,59
GSAMP_07-HSB1 M7 0,56
PSTAT_18-4A C 144A 0,55
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE Z2 HEDGED EUR - 10,58 0,00 0,00 10,87 10,54 - LU1893598885 - -
KLASSE I2 EUR - 9,94 0,04 0,40 10,06 9,16 - LU1864663817 - -
Class X2 USD USD - 11,41 0,00 0,00 11,69 11,37 - LU1842104017 - -
KLASSE Z2 HEDGED CHF - 10,47 0,00 0,00 10,76 10,44 - LU1893598968 - -
KLASSE I2 USD - 11,23 0,00 0,00 11,52 11,17 - LU1864663734 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 9,88 0,04 0,41 10,00 9,12 - LU1864663650 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 7,66 -0,03 -0,39 8,80 7,21 - LU2008661345 - -
Class D2 GBP Hedged GBP Niet uitkerend 10,68 -0,01 -0,09 10,97 10,65 - LU1842103803 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 10,98 0,00 0,00 11,28 10,94 - LU1842103399 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 9,29 0,00 0,00 9,84 9,25 - LU1978682950 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 93,98 -0,01 -0,01 99,58 93,64 - LU1978682877 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 9,28 0,00 0,00 9,82 9,25 - LU1978683172 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 9,47 0,00 0,00 10,01 9,43 - LU1842103472 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10,51 0,00 0,00 10,80 10,47 - LU1864663908 - -
KLASSE D2 USD USD Niet uitkerend 11,15 0,00 0,00 11,45 11,11 - LU1842103555 - -
KLASSE A6 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 9,20 0,00 0,00 9,75 9,16 - LU1978683339 - -
Class D2 EUR Hedged EUR Niet uitkerend 10,39 -0,01 -0,10 10,69 10,36 - LU1842103639 - -
Class D2 CHF Hedged CHF Niet uitkerend 10,29 0,00 0,00 10,58 10,26 - LU1842103712 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 9,15 0,00 0,00 9,70 9,12 - LU1978683255 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 96,91 0,00 0,00 100,97 96,52 - LU1978683685 - -
KLASSE A6 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 9,24 0,00 0,00 9,78 9,21 - LU1978683412 - -
Class I6 Hedged EUR - 9,95 -0,01 -0,10 10,00 9,92 - LU2407028278 - -
KLASSE Z2 USD - 11,26 -0,01 -0,09 11,55 11,20 - LU1893598703 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 8,99 0,00 0,00 9,58 8,96 - LU1978683099 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
Amer Bisat
Amer Bisat
Robert Wuertz
Robert Wuertz

Documenten

Documenten