Obligaties

BlackRock Developed Markets Sovereign Screened Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 7 jaar.

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Totaalrendement (%) 8,6 1,2 2,0 0,0 0,6 4,5 3,0
Beperkende benchmark 1 (%) 9,0 1,2 2,2 0,2 0,4 5,0 3,9
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-3,64 1,80 0,14 - 1,62
Beperkende benchmark 1 (%) -2,77 2,40 0,56 - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-3,60 -1,60 -0,41 0,06 -3,64 5,48 0,72 - 14,94
Beperkende benchmark 1 (%) -3,08 -1,43 -0,23 0,09 -2,77 7,39 2,82 - -
  Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2021

-3,84 -0,70 8,73 0,15 -3,64
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/sep/2021

-3,49 -0,79 8,79 - -2,77

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in EUR.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 05/dec/2023 EUR 88.772.485
Introductiedatum 04/feb/2013
Introductie fonds 19/dec/2012
Valuta reeks EUR
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Obligaties
Beperkende benchmark 1 BBG Global Treasury ex CCY 100% EUR Hedged Index (40%), BBG Global Aggregate Euro Treasury Index (30%), BBG Global Treasury Japan Capped 100% EUR Hedged Index (10%), BBG Global Aggregate US Treasury 100% EUR Hedged Index (10%) and BBG Global Treasury UK 100% EUR Hedged Index (10%)
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,10%
ISIN IE00B8KNTT62
Kostenratio 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 5.000.000,00
Minimale vervolginleg -
Uitkeringsfrequentie Eens per kwartaal
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie Wereldwijde obligaties
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BRDMFIE
SEDOL B8KNTT6

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/okt/2023 462
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden per 31/okt/2021 2,28
Standaarddeviatie (3j) per 30/sep/2021 3,65%
Bèta 3 jr. per 30/sep/2021 1,06
Yield to Maturity per 31/okt/2023 3,61%
Modified duration per 31/okt/2023 7,22
Weighted Av YTM per 31/okt/2023 3,61%
Effectieve duration per 31/okt/2023 7,25 jaar
Gewogen gem. looptijd per 31/okt/2023 9,34 jaar
WAL to Worst per 31/okt/2023 9,34 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder neemt in het beleggingsproces ESG-overwegingen in aanmerking bij het onderzoek en de due diligence, in combinatie met andere informatie. De Fondsbeheerder heeft interne onderzoekssignalen ontwikkeld die helpen om zakelijke emittenten te beoordelen op het gebied van klimaat, governance en de omgang met hun menselijke kapitaal. ESG-informatie kan van zowel interne als externe bronnen worden verkregen. De Fondsbeheerder bespreekt op gezette tijdstippen de risico's in de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep. Bij deze beoordeling komen, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's, de blootstelling aan duurzaamheidsgerelateerde bedrijfsactiviteiten, klimaatmaatstaven en andere factoren ter sprake.

Ratings

Posities

Posities

per 31/okt/2023
Naam Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032 2,68
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.5 07/25/2027 2,14
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 6.5 07/04/2027 1,76
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,53
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 4.75 04/21/2027 1,05
Naam Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 08/12/2026 1,01
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 0,98
UK CONV GILT 0.125 01/30/2026 0,94
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 0.25 11/21/2024 0,89
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5 07/15/2026 0,85
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Flex EUR Eens per kwartaal 9,25 -0,02 -0,19 11/okt/2021 9,92 9,25 IE00B8KNTT62
Inst EUR - 8,90 0,04 0,49 05/dec/2023 9,00 8,54 IE00B8QBCK68
Flex EUR Niet uitkerend 10,16 0,05 0,49 05/dec/2023 10,26 9,74 IE00B89WFM95

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Sid Swaminathan
Sid Swaminathan
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.620 EUR
-13,8%
8.040 EUR
-7,0%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.620 EUR
-13,8%
8.240 EUR
-6,2%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.000 EUR
0,0%
10.350 EUR
1,2%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.990 EUR
9,9%
11.210 EUR
3,9%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten