Skip to content
Etfs - FOR PROFESSIONAL Investors

Doorbraak factorbeleggen leunt op big data

BlackRock |16/nov/2016

De grote vooruitgang in de informatietechnologie heeft factorbeleggen breed toegankelijk gemaakt. Deze beleggingsstrategie kan niet zonder uitgebreide kwantitatieve analyses en die zijn nu algemeen beschikbaar gekomen. De kosten van factorbeleggen met behulp van ETF's zijn bovendien laag.

Factorbeleggers nemen de bronnen van rendement en risico als uitgangspunt. Bij de opbouw van een traditionele portefeuille gaan de strategische keuzes vooral over de vraag wat de balans moet zijn tussen de verschillende beleggingscategorieën. Voor de factorbelegger staat de vraag centraal wat het evenwicht moet zijn tussen de verschillende bronnen van rendement en risico die hij tot zijn beschikking heeft.

Stijlfactoren

Er zijn grofweg twee categorieën bronnen te onderscheiden, zegt David Gibbon, Head of EMEA Factor Based Strategies bij BlackRock. 'De eerste categorie factoren zijn macro-economisch van aard, bijvoorbeeld economische groei, inflatie en rentetarieven. De tweede groep noemt men wel 'stijlfactoren': bepaalde kenmerken van effecten waarvan op de lange termijn is gebleken dat ze een sterker risicorendementsprofiel met zich meebrengen. Value - onderwaardering ten opzichte van de boekwaarde - is bijvoorbeeld een stijlfactor. Aandelen die op grond daarvan worden geselecteerd, blijken op de lange termijn beter te presteren dan de markt.'

Andere stijlfactoren die hun meerwaarde hebben bewezen zijn minimale volatiliteit, momentum (stijgende aandelen blijven doorstijgen), kwaliteit (van de balans) en omvang (aandelen met een lagere marktkapitalisatie presteren beter).

Academisch onderzoek

Nieuw is factorbeleggen niet bepaald. Het gegeven dat stijlfactoren een meerwaarde kunnen hebben is gefundeerd op academisch onderzoek waarvoor tientallen jaren geleden al de basis werd gelegd. Echter, het aantal en de omvang van de datasets waarop toen de vereiste statistische analyses konden worden losgelaten, waren toen nog (zeer) beperkt.

Die beperkingen zijn nu vrijwel verdwenen door de grote sprongen die de afgelopen jaren gemaakt zijn in de informatietechnologie. 'Zowel de hoeveelheid beschikbare data als de mogelijkheden die data te analyseren zijn drastisch toegenomen', aldus Gibbon. Hij noemt een voorbeeld: 'Nog niet zo heel lang geleden moesten jaarverslagen worden doorgebladerd om de relevante gegevens te vinden. Tegenwoordig worden dergelijke gegevens in datasets van enorme omvang kant-en-klaar aangeleverd.' Daarmee dalen de kosten van het onderzoek waarop factorbeleggen is gebaseerd en bovendien worden de resultaten ervan robuuster, omdat het onderzoek vaker herhaald kan worden.

Indices

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen zijn er in de loop der jaren, met name door MSCI, steeds meer (aandelen)indices ontwikkeld die weergeven hoe de verschillende stijlfactoren regionaal of wereldwijd presteren. Gibbon: 'Een aantal van deze indices is voor iShares weer de basis geweest om ETF's op te construeren. Veel van 's werelds grootste beleggers stelden hun portfolio's al samen op grond van factoranalyses, door de lage kosten en efficiëntie van ETF's is die mogelijkheid nu binnen het bereik van élke belegger.'

Kader

iShares biedt momenteel een vijftiental factor-ETF's aan. Drie daarvan zijn multifactor-ETF's, instrumenten waarmee belegd wordt in aandelen volgens de factoren value, size, quality en momentum. Het verschil tussen die drie is de geografische spreiding: Europa, VS of wereldwijd.

De overige twaalf factor-ETF's volgen individuele factoren. Naast de vier al genoemde factoren (die alle vier een Europese variant en een wereldvariant hebben) zijn dat vier ETF's die gericht zijn op minimum volatility: beleggen in aandelen die zich onderscheiden door minder dan gemiddelde koersbewegingen. Ook hier is de variatie geografisch: Europa, opkomende markten, VS of wereldwijd.

Op zoek naar meer onderzoek en insights?

BEKIJK ONDERWERPEN