BELEGEGGEN & PORTEFEUILLE

Obligatierendementen blijven achter

01/jul/2017
By BlackRock

De groei van de Amerikaanse economie neemt af. En de inflatie stijgt ook nauwelijks. Dat is slecht nieuws voor obligatiebeleggers. Gaan obligatierendementen nog stijgen?

In de tweede helft van vorig jaar waren beleggers in de ban van reflatie, het fenomeen waarbij de economie wordt gestimuleerd door de geldhoeveelheid te vergroten en/of de belastingen te verlagen. Die economische groei en (de daarmee gepaard gaande) aantrekkende inflatie zou zorgen voor hogere rentes. Die zouden op hun beurt obligatiekoersen drukken, waardoor obligatierendementen (rentevergoeding uitgedrukt als percentage van de obligatiekoers) dit jaar zouden stijgen.

Economische groei valt tegen

Het is anders gelopen. Half mei waren de Amerikaanse obligatieyields lager dan aan het begin van het jaar. Russ Koesterich, CFA Head of Asset Allocation van BlackRock, zoekt naar een verklaring.

Centrale bankiers verhogen de rente, als de economie tezeer op stoom raakt. Van dat laatste is echter geen sprake; de economische groei in het eerste kwartaal in de VS viel tegen. Seizoensinvloeden bieden geen steekhoudende verklaring, aldus Koesterich. Natuurlijk, de banengroei blijft indrukwekkend en het optimisme van Amerikaanse consumenten en bedrijven blijft ook stijgen. Maar in het algemeen nemen de economische activiteiten nauwelijks toe.

De winkelverkopen stijgen met 4,5% per jaar, maar dat is in lijn met het langjarige gemiddelde. Bedrijven investeren weliswaar iets meer, maar dat zien we niet terug in een stijgende industriële productie. De feitelijke economische data lopen steeds verder achter op de verwachtingen van financiële markten.

Inflatie vlakt af

Maar de inflatie zit de laatste tijd toch in de lift wereldwijd? Koesterich wijst op een afvlakkende stijging van de prijzen. De kerninflatie (de consumentenprijzen exclusief de vaak schommelende prijzen van voeding en energie) is teruggelopen tot een plus van 1,9% per jaar, het meest langzame groeitempo van de laatste twee jaar.

En de ontwikkeling van de individuele consumptie per consument - het inflatiecijfer waar de Fed bij voorkeur naar kijkt - is gedaald naar 1,6% op jaarbasis, het laagste punt van het afgelopen jaar; dat komt met name door de daling van de olieprijs. Die blijft naar verwachting voorlopig laag, door stagnerende vraag en toenemend aanbod, met name van de Amerikaanse producenten van schalieolie en -gas. Marktanalisten hebben hun inflatieverwachtingen voor de komende maanden dan ook neerwaarts bijgesteld.

Hooguit lichte stijging obligatierendement

Amerikaanse obligatiebeleggers klagen over de lage rendementen van hun beleggingen. Maar dat is niet terecht als je die vergelijkt met de obligatierendementen in andere landen. Want die zijn nog veel lager dan in de VS: in Duitsland boeken beleggers nog geen 0,5% obligatierendement op tienjarige staatsobligaties, en in Japan en Zwitserland is het met resp. 0,03% en -0,09% helemaal op een houtje bijten. Alleen Australië en Nieuw-Zeeland scoren hogere percentages dan de VS. Voor veel buitenlandse beleggers blijven Amerikaanse staatsobligaties dan ook een interessante belegging; dat houdt de koersen van staatspapier relatief hoog, en dus de obligatierendementen laag.

Hoe nu verder? Als de Fed de rente meerdere malen verhoogt, leidt dat tot lagere obligatiekoersen. Koesterich denkt dat de obligatierendementen dit jaar dan per saldo licht kunnen stijgen, Maar het zal geen imposante stijging zijn.

Zoekt u naar een oplossing die bij een gematigd risico toch een positief rendement kan opleveren? Daar hebben wij het BlackRock Defensive Yield Fund  voor ontwikkeld.

BlackRock Defensive Yield Fund

Op zoek naar meer onderzoek en insights?

BEKIJK ONDERWERPEN

In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.

BlackRock Investment Management (UK) Limited is in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority, geregistreerd onder nummer 2020394 en gevestigd op het adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen EC2N 2DL, Telefoon: +44 (0)20 7743 3000, en houdt onder meer een vergunning als beheerder van icbe's en voor het verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd.

Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen.

De informatie opgenomen in dit artikel is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies door BlackRock en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om een bepaalde beleggingsstrategie te volgen.

Het BlackRock Defensive Yield Fund is een subfonds van BlackRock UCITS Funds (BUF). BUF is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). BUF en de subfondsen daarvan (de “fondsen”) zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT.

Fondsspecifieke risico’s:

Het fonds belegt in obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven. Dit type obligaties staat bloot aan het risico dat het bedrijf dat de obligatie heeft uitgegeven, niet in staat is om de verschuldigde rente te betalen of de hoofdsom terug te betalen. Het is mogelijk dat de effecten waarin het fonds belegt van tijd tot tijd minder liquide zijn, waardoor de waarde van deze beleggingen minder voorspelbaar is. In extreme gevallen is het mogelijk dat het fonds een bepaald effect niet voor de laatste genoteerde koers of tegen een als redelijk beschouwde koers kan kopen of verkopen. Gebrek aan solvabiliteit van instellingen die diensten aan het fonds verlenen, zoals het bewaren van effecten of het optreden als tegenpartij in een derivatencontract of ten aanzien van andere instrumenten, kan voor het fonds tot financiële verliezen leiden. Het fonds belegt in high-yield obligaties. Ondernemingen die high-yield obligaties uitgeven vertegenwoordigen in het algemeen een hoger risico om in gebreke te blijven. Hierdoor kan de waarde van de belegging dalen. Ook economische omstandigheden en renteschommelingen kunnen van aanzienlijke invloed zijn op de waarde van high-yield obligaties.

De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta’s, kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Het fonds kan beleggen in gestructureerde schuldproducten, zoals Asset Backed Securities (‘ABS’), waarin hypotheken en andere schulden worden samengevoegd tot één of meer kredietproducten, die vervolgens aan beleggers worden aangeboden, doorgaans in ruil voor een rente die betaald wordt over de kasstromen van de onderliggende activa. Deze effecten hebben in grote lijnen dezelfde kenmerken als bedrijfsobligaties, maar dragen een groter risico, omdat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn, hoewel doorgaans leningen met dezelfde condities worden samengevoegd. De stabiliteit van rendementen uit ABS wordt niet alleen beïnvloed door verandering van de rentevoet, maar ook door veranderingen in de afbetaling van de onderliggende leningen, als gevolg van veranderende economische omstandigheden of de persoonlijke situatie van een leningnemer. Deze effecten kunnen daardoor gevoeliger zijn voor economische ontwikkelingen, kunnen blootstaan aan heftige koersschommelingen en kunnen moeilijker en/of tegen hogere kosten te verkopen zijn in moeilijke markten.

Het fonds kan meer dan 30% van het fondsvermogen beleggen in obligaties met een rating onder investment-grade. Daarom zou dit subfonds geen substantieel deel van de beleggingsportefeuille moeten vormen en kan het fonds niet voor alle beleggers geschikt zijn.

Voor meer informatie over het fonds en de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Het prospectus en de EBI van het fonds en de subfondsen zijn beschikbaar op deze website.

De afgebeelde risicwijzer, heeft betrekking op aandelenklasse D van het fonds. Voor andere aandelenklassen kan een hoger of lager risico van toepassing zijn.

BlackRock® is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock, Inc.

© 2017 BlackRock Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BOUW MET BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK), MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.