BELEGEGGEN & PORTEFEUILLE

Positief rendement met BlackRock Mix Fondsen

08/feb/2017
By BlackRock

De BlackRock Mix Fondsen hebben opnieuw positieve resultaten geboekt. De fondsen sluiten aan op bijna ieder risicoprofiel en financiële doelstelling en bieden een goede spreiding over meerdere beleggingscategorieën.

De BlackRock Mix Fondsen hebben in 2016 opnieuw een positief rendement geboekt. Zelfs in de huidige tijd, waarin markten zo nu en dan een grillig verloop laten zien, groeit uw vermogen dus wanneer u in deze fondsen heeft belegd.

Mixfondsen zijn in de laatste jaren uitgegroeid tot een van de meest populaire beleggingsproducten onder beleggers, gelet op instroom van kapitaal. Dat is niet vreemd. Door politieke onzekerheid en het monetaire beleid van centrale banken vinden beleggers het lastig om met overtuiging te kiezen voor een specifieke beleggingscategorie. Door de inleg over meerdere beleggingscategorieën te verdelen en een afgebakend risicoprofiel te kiezen, is het mogelijk om met een gerust gevoel goed belegd te blijven.

Rendement BlackRock Mix Fondsen in 2016 (periode 01-01-2016 t/m 31-12-2016)

BlackRock Mix Fonds 1 - 3,04%

BlackRock Mix Fonds 2 - 5,69%

BlackRock Mix Fonds 3 - 7,24%

BlackRock Mix Fonds 4 - 8,76%

BlackRock Mix Fonds 5 - 10,29%

(Bron: BlackRock.nl, rendementen gebaseerd op de NAV-koers (netto-vermogenswaarde), inkomsten herbelegd, na aftrek van kosten. Aandelenklasse R, EUR, Acc)

BlackRock Mix Fonds 1

BlackRock Mix Fonds 1

BlackRock Mix Fondsen 2 en 3

BlackRock Mix Fondsen 2 en 3

BlackRock Mix Fondsen 4 en 5

BlackRock Mix Fondsen 4 en 5

Terugblik op het beleggingsjaar 2016

Het jaar 2016 begon nog met angst voor een wereldwijde recessie. Die angst verdween echter in de eerste maanden van het jaar1. Wel bleef de groei in 2016 beperkt. Omdat sparen ook weinig opbracht in 2016 lonkten aandelenmarkten waarbij vooral dividendaandelen gewild waren. Amerikaanse aandelen deden vooral goede zaken rond de zomermaanden. Ook aandelen uit opkomende markten lieten, na een periode van mindere prestaties, dit jaar weer rendement zien2.

Politiek had effect op de markten

De Brexit zorgde net voor de zomer voor onrust op de markten, vooral in Europa. Ook de opmars – en inmiddels overwinning – van Donald Trump tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezing werd door de internationale financiële markten met argusogen gevolgd.

Nadat het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Fed, in december 2015 de rente na lange tijd met een klein stapje verhoogde, werd verwacht dat een volgende stap niet lang op zich zou laten wachten. Toch durfde de Fed zo’n stap pas weer in december 2016 te zetten. In Europa zit een renteverhoging er ook nog niet in. De trukendoos van de centrale banken om de economie verder te stimuleren, lijkt inmiddels bijna uitgewerkt.

Het effect mede hiervan zal wereldwijd zijn dat de economische groei beperkt blijft. Dat zien we ook aan de vooruitzichten die de G7 hebben geprojecteerd3. Uit onze eigen analyse blijkt echter dat die groei mogelijk iets hoger dan verwacht kan uitpakken de komende tijd4.

China blijft groeien

China profiteerde dit jaar van de zwakkere positie van de yuan. Dit zorgde voor een betere exportpositie en daarmee groei van de economie5.

BlackRock Mix Fondsen: oplossing voor grillige financiële markten én voor later

De BlackRock Mix Fondsen zijn geschikt als ‘complete gereedschapskist’ voor onvoorspelbare financiële markten, maar ook als lange termijnbelegging. Sommige financiële zekerheden zijn minder vanzelfsprekend dan vroeger – denk aan pensioen, sociale voorzieningen en studiefinanciering – en sparen levert nauwelijks iets op. Daardoor neemt het belang toe van beleggingen, die in staat zijn om rendementsdoelstellingen te verwezenlijken voor toekomstige financiële doelen.

2017

De financiële markten zijn in onze ogen op een cruciaal keerpunt beland, wat betreft groei, inflatie en beleid. De wereldwijde groei kan in 2017 voor positieve verrassingen zorgen. Onze research wijst voor de komende maanden op een stijgende lijn, ondersteund door bemoedigende cijfers uit de wereldwijde productiesector. Over de hele wereld neemt ook de inflatiedruk toe en vindt een verschuiving plaats van monetair naar begrotingsbeleid, wat gunstig is voor de wereldeconomie. Op dit keerpunt zien we drie kernthema’s voor 2017: reflatie, lagere verwachte rendementen en grotere verschillen.

Op zoek naar meer onderzoek en insights?

BEKIJK ONDERWERPEN

De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op aandelenklasse R van dit fonds. Voor de andere aandelenklassen van het fonds kan een hoger of lager risico van toepassing zijn.

De genoemde fondsen zijn subfondsen van BlackRock UCITS Fund (BUF).

BUF is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). BUF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Bijgevolg zijn de fondsen onderworpen aan de Wet op het financieel toezicht, de voorschriften die ingevolge daarvan worden bepaald en het toezicht terzake door de Autoriteit Financiële Markten. Specifieke risico’s per fonds zijn te vinden op de website van de betreffende fondsen, in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie ('EBI'). Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het prospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de fondsen en de voorwaarden van de fondsen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op +31(0)800 0233 466. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de EBI en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico’s van dit fonds, zoals deze in de EBI en in het door het fonds uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die door BUF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt.

Het beleggen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de fondsen.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn.

Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen.

Lopende kosten per 30-11-2016: Mix Fonds 1 (Class R EUR) 0,29%, Mix Fonds 2 (Class R EUR) 0,27%, Mix Fonds 3 (Class R EUR) 0,27%, Mix Fonds 4 (Class R EUR) 0,29%, Mix Fonds 5 (Class R EUR) 0,30%. De hier vermelde cijfers voor de lopende kosten zijn ramingen van de kosten op jaarbasis. De lopende kosten omvatten ook de beheerskosten. De lopende kosten zijn variabel en onderhevig aan wijzigingen, afhankelijk van – onder andere – de omvang van het betreffende fonds.

Belangrijkste risico's: De waarde van aandelen schommelt van dag tot dag, waardoor fondsen die in aandelen beleggen aanzienlijke verliezen kunnen lijden. Dit geldt ook voor fondsen die indirect in aandelen beleggen, zoals de BlackRock Mix Fondsen met een aandelencomponent. De koersen van aandelen kunnen beïnvloed worden door allerlei factoren die samenhangen met de onderneming die de aandelen heeft uitgegeven, maar ook door factoren die samenhangen met economische en politieke ontwikkelingen, zoals groeitrends, inflatie en rente-ontwikkelingen, winstrapportages, demografische ontwikkelingen en natuurrampen. De BlackRock Mix Fondsen beleggen indirect (d.w.z. via de onderliggende indexfondsen) in staats- en/of bedrijfsobligaties, waarover een vaste of variabele rente wordt betaald (de ‘coupon’ genoemd) en die de kenmerken van een lening hebben. Deze effecten zijn daardoor gevoelig voor schommelingen van de rentevoet, die de waarde van de effecten in de portefeuille zullen beïnvloeden. De fondsen kunnen indirect (d.w.z. via de onderliggende indexfondsen) beleggen in bedrijfsobligaties, waarbij het risico dat de uitgever ervan niet kan voldoen aan zijn terugbetalings-of renteverplichtingen groter is dan bij staatsobligaties die door een overheden gegarandeerd zijn. De fondsen hebben een ‘funds of funds'-structuur, wat betekent dat ze tot 100% van hun netto-vermogenswaarde beleggen in andere beleggingsfondsen. Hierdoor zijn ze blootgesteld aan alle risico's waaraan ook deze onderliggende fondsen blootstaan. De fondsen beleggen een groot deel van hun vermogen in effecten die genoteerd zijn in vreemde valuta; schommelingen van de betreffende wisselkoersen zullen van invloed zijn op de waarde van de beleggingen. De fondsen beleggen in onderliggende fondsen die een index volgen. Het beleggingsdoel van deze indexfondsen is een rendement te realiseren dat overeenkomt met het rendement van de benchmark-index (zoals gepubliceerd door de betreffende indexaanbieder). Hoewel index-aanbieders duidelijk omschrijven waarop een specifieke benchmark-index gericht is, bieden ze over het algemeen geen garanties en aanvaarden ze geen aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit, juistheid of compleetheid van de gegevens over hun benchmark-indices. Ze garanderen ook niet dat de gepubliceerde indices overeen zullen stemmen met de methodologie die ze voor de benchmark-indices hebben beschreven. Er kunnen van tijd tot tijd afwijkingen voorkomen in de kwaliteit, juistheid of compleetheid van de gegevens. Naast de geplande herwegingen kunnen index-aanbieders ook aanvullende ad-hoc herwegingen van hun benchmark-indices uitvoeren, bijvoorbeeld om een verkeerde keuze van de bestanddelen van de index te corrigeren. Als de benchmark-index van een fonds herwogen is en het fonds vervolgens de eigen portefeuille herweegt om deze in lijn te brengen met de benchmark-index, worden de transactiekosten die voortvloeien uit deze herweging van de portefeuille toegerekend aan het fonds en, bij uitbreiding, aan de aandeelhouders, waaronder het betreffende Mix Fonds dat aandelen in een dergelijk fonds bezit. Niet geplande herwegingen van de benchmark-index kunnen ook tot gevolg hebben dat de 'tracking error' (dat wil zeggen het verschil tussen het rendement van het fonds en dat van de index) groter wordt. Fouten en aanvullende ad-hoc herwegingen die een index-aanbieder uitvoert kunnen daarom leiden tot hogere kosten voor het fonds en zijn aandeelhouders, waaronder ook de Mix Fondsen die in deze fondsen participeren. De fondsen kunnen beleggen in derivaten, wanneer dit uit het oogpunt van efficiënt portefeuillebeheer wenselijk wordt geacht. Vergeleken met een fonds dat alleen belegt in traditionele instrumenten als aandelen en obligaties staan derivaten bloot aan een hoger potentieel risico en hogere volatiliteit.

Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en de fiscale regelgeving waaraan beleggingen zijn onderworpen en de hoogte van de belasting in de loop der tijd kunnen wijzigen.

BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of een eventuele belegging in de fondsen geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot de fondsen is dit document uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of aanbod om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.

In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200. © 2017 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden.
BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK (BOUW MET BLACKROCK), SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.