BELEGEGGEN & PORTEFEUILLE - FOR PROFESSIONAL Investors

Dit fonds zoekt de groeiparels van Azië

17/feb/2016
By BlackRock

Aandelen die ondergewaardeerd zijn en over het hoofd worden gezien. Uitgegeven door bedrijven die bovengemiddelde groei en omzet laten zien, en aantrekkelijke rendementen op het kapitaal. Dit zijn de pareltjes waarin het BGF Asian Growth Leaders Fund belegt.

 


Net als de ontwikkelde wereld is Azië in de ban van soepel geldbeleid (denk China) en hervormingen (denk India). Maar in weerwil van de ontwikkelde wereld is het groeipotentieel van Azië veel hoger, vooral in economieën die liberaliseren zoals India. Het IMF gaat uit van 7,5% groei voor India en 6,3% voor China dit jaar, tegen 2,6% voor de Verenigde Staten en 1,7% voor de eurozone.

Die drie tot vier keer hogere groei wordt volgens hoofd Aziatische aandelen Andrew Swan van vermogensbeheerder BlackRock vooral gedreven door de honger van de opkomende middenklasse naar producten en diensten.

Veel bedrijven in Azië die hiervan kunnen profiteren zijn (nog) niet terug te vinden in de traditionele benchmarks. In de snel veranderende Aziatische markt biedt volgens de regiospecialist de creatieve sector bijvoorbeeld betere kansen dan de bouwsector, en is consumptie veel interessanter om naar te kijken dan grondstoffen.

Het IMF gaat uit van 7,5% groei voor India en 6,3% voor China dit jaar, tegen 2,6% voor de Verenigde Staten en 1,7% voor de Eurozone.

Beleggen in toekomstige winnaars

Swan staat samen met Emily Dong aan het hoofd van het BGF Asian Growth Leaders Fund, dat sinds de oprichting in oktober 2012 in 30 tot 50 aandelen belegt van middelgrote bedrijven en bedrijven buiten de benchmark om, die de potentie hebben uit te groeien tot toekomstige Samsungs, Alibaba’s en Taiwan Semiconductors.

Bij deze beleggingsstrategie passen vooral sectoren en bedrijven, die een bovengemiddelde winst- of omzetgroei laten zien, en hoge of zich verbeterende rendementen op het kapitaal. Het moet bovendien om duurzame en uitgebalanceerde groei gaan, de hardste groeiers zijn namelijk niet per se de meest interessante aandelen.

“De zoektocht naar toekomstige winnaars vraagt om flexibiliteit en pragmatisme, en geen voorkeur aan de dag leggen voor een specifieke beleggingsstijl. Wij willen voortdurend inspelen op kansen en streven via meerdere bronnen alfa na: van aandelenselectie en asset allocatie, stijlrotatie tot aan het innemen van posities buiten de benchmark om. Die aanpak helpt ons om voortdurend waarde toe te voegen in veranderende markten,” zegt Swan.

Beter rendement dan benchmark

In de relatief korte bestaanstijd van het BGF Asian Growth Leaders Fund hebben Swan en Dong laten zien dat het buigzaam als bamboe de markt te lijf gaat. Tot medio 2013 betaalde een relatief sterke blootstelling aan de consumenten- en vastgoedsector van Zuidoost Azië zich uit. Na sterk opgelopen waarderingen in deze regio werd van maart 2014 tot maart 2015 China de voornaamste troefkaart.

“Het lijkt extreem om bijna de helft van de portfolio in een land te concentreren, maar het toont aan dat een flexibele en ongedwongen benadering in combinatie met aandelenselectie de beste kansen biedt om de markt te verslaan,” aldus Dong.

Dat deze beleggingsstrategie goed uitpakt, bewijst het gemiddelde jaarrendement van het fonds. Dat bedraagt sinds de lancering in oktober 2012 tot januari 2016 9,77%, uitgedrukt in euro’s. Dat is bijna 10% beter dan de benchmark, de MSCI AC Asia ex Japan index.

De winst is bovendien behaald in een periode die gekenmerkt werd door flinke ups en downs doordat de Federal Reserve haar ruimhartige geldbeleid de duimschroeven aandraaide, China groeistuipen ervoor, bedrijfsresultaten mager waren en de politiek op veel plekken in de wereld beleggers regelmatig de stuipen op het lijf joeg.

Beurzen wacht lange klim

Swan en Dong denken dat de aandelenmarkten in Azië aan de vooravond staan van een lange klim, gedreven door aantrekkelijke waarderingen, zich verbeterende financiële condities en het juiste getij voor hervormingen. Daardoor zal de winstgevendheid van bedrijven verbeteren.

Door te focussen op de fundamentele waarden van bedrijven zonder het onderliggende economische plaatje uit het oog te verliezen, denken zij ook in de toekomst de markt het nakijken te kunnen geven. “We hebben een goede naam opgebouwd met het selecteren van aandelen, die door unieke, duidelijke katalysatoren in waarde zijn toegenomen. Bijvoorbeeld de verzekeringssector, vanwege de oplopende welvaart in Azië, of bedrijven in de Chinese gezondheidssector,” besluit Dong.

Risicometer

Risicometer 5

Op zoek naar meer onderzoek en insights?

BEKIJK ONDERWERPEN

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority, geregistreerd onder nummer 2020394 en gevestigd op het adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen EC2N 2DL. Telefoon: +44 (0)20 7743 3000. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd op het adres: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw belegging kan fluctueren en is niet gegarandeerd. De kans is aanwezig dat u uw oorspronkelijke inleg niet terug krijgt.

Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen.

BlackRock Global Funds (BGF) is een open-end beleggingsmaatschappij gevestigd in Luxemburg, die slechts in een beperkt aantal rechtsgebieden ter verkoop wordt aangeboden. BGF wordt niet ter verkoop aangeboden in de VS of aan Amerikaanse ingezetenen. Productinformatie met betrekking tot BGF mag niet in de VS worden verspreid. Deze fondsenreeks is toegelaten onder sectie 264 van de Britse Financial Services and Markets Act 2000. BlackRock Investment Management (UK) Limited is de distributeur van BGF in het Verenigd Koninkrijk. Het grootste deel van de beschermende maatregelen die binnen de Britse wetgeving geboden worden, en van de compensaties zoals omschreven in het Financial Services Compensation Scheme, zijn voor dit fonds niet van toepassing. Inschrijvingen in de collectieve beleggingen van BGF worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die op onze website beschikbaar zijn. Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar de betreffende fondsen niet zijn toegelaten.

BlackRock Global Funds (BGF) is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). BGF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over BGF en de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Het prospectus en de EBI van BGF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar op de website van BlackRock: www.blackrock.nl. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die door BGF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt.

Fund Specific risks

Wisselkoersrisico: Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Risico van opkomende markten: In vergelijking met meer gevestigde economieën en markten kan de waarde van beleggingen in opkomende markten beïnvloed worden door grotere volatiliteit, als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde boekhoudregels of door economische of politieke instabiliteit.

Risico kleinere ondernemingen: Het fonds kan beleggen in kleinere ondernemingen, waarvan de aandelen zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en soms minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.

Tenzij anders aangegeven biedt dit document slechts beperkte informatie over het fonds.

Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts ter illustratie verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock groep of van een onderdeel daarvan en de juistheid ervan kan niet worden gegarandeerd.

De informatie in dit document dient niet te worden opgevat als een prognose, onderzoek, beleggingsadvies, aanbeveling of aansporing om bepaalde effecten te kopen of te verkopen.

Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van de wetten en voorschriften die gelden in het land waar u gevestigd bent.

© 2016 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK (BOUW MET BLACKROCK), SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Meer informatie: https://www.blackrock.com/nl/