Belegeggen & Portefeuille - FOR PROFESSIONAL Investors

BGF Asian Dragon Fund:
succes door pragmatisme

03/feb/2016
By BlackRock

Azië is niet meer hetzelfde continent als pakweg tien jaar geleden. Beleggen in het ‘nieuwe Azië’ vraagt om een aanpak, waarbij flexibiliteit en pragmatisme de boventoon voeren.


De economische grootmachten China en India domineren Azië, maar de regio heeft beleggers veel meer te bieden, zegt hoofd Aziatische aandelen Andrew Swan van BlackRock, die aan het roer staat van het BGF Asian Dragon Fund.

“Dat Aziatische markten gedifferentieerd raken, gekeken naar groei, demografie, sociale en politieke ontwikkelingen, is belangrijk voor de vooruitzichten op de lange termijn. Er is een gerede kans dat de angst voor de Federal Reserve (Fed) en China niet voorbij is, maar op den duur is dat minder van belang doordat Azië verandert. De juiste keuze voor landen, sectoren en aandelen maakt de rendementen.”

De prestaties van de beurzen van de Aziatische tijgers Taiwan, Zuid-Korea en Singapore in het afgelopen jaar bevestigen het pleidooi van Swan voor selectiviteit. Het zijn alle landen met een ontwikkelde economie en vrije markt die sterk gericht zijn op de export.

Maar terwijl de beurs van Singapore in het afgelopen jaar dubbele winstcijfers heeft laten zien, is de winst in Taiwan met 5,5% bescheidener geweest en overlegde Zuid-Korea met 0,3% ternauwernood een plus, uitgedrukt in Amerikaanse dollars. “Overal is differentiatie. Binnen de regio, maar ook binnen landen. Neem China. Dat behandelen wij als continent en niet als land doordat economische trends, ontwikkelingen en politiek per regio kunnen verschillen,” aldus Swan.

China en India domineren Azië, maar de regio heeft beleggers veel meer te bieden.

Onderbelicht potentieel

Door oog te hebben voor de verschillen tussen landen, sectoren en aandelen zijn de prestaties van het BGF Asian Dragon fonds ten opzichte van soortgelijke fondsen en de benchmark sinds het aantreden van Swan eind 2011 sterk geweest. Gerekend vanaf oktober 2011 tot mei 2015 heeft het fonds, dat 50 tot 80 aandelen telt en volgens Morningstar het beste kan worden gebruikt binnen een bredere, gediversifieerde portefeuille, jaarlijks gemiddeld 16% rendement gemaakt, tegen 4% voor de MSCI AC Asia ex Japan index. Ook is het rendement gecorrigeerd voor risico beter dan dat van veel vergelijkbare fondsen.

De doelstelling van BGF Asian Dragon fonds is om het totaalrendement, uitgedrukt in Amerikaanse dollars, te maximaliseren door te beleggen in bedrijven, die zijn gevestigd of hoofdzakelijk economisch actief in opkomende markten in Azië.

Een stijl gericht op groei of waarde hangt het fonds niet aan. In plaats daarvan wordt een flexibele en pragmatische aanpak gehanteerd om alfa te kunnen genereren tijdens iedere fase van de cyclus. Swan zoekt het in bedrijven waarvan het potentieel onderbelicht is, en die kunnen uitgroeien tot de winnaars van morgen. “90% van de alfa (de mate waarin een fonds beter heeft gepresteerd dan zijn benchmark) komt sinds oktober 2011 uit aandelenselectie.”

Iets moois te wachten

Aziëbeleggers staat mogelijk iets moois te wachten, volgens Swan. Ondanks groeistuipen op korte termijn dijt volgens een schatting van Goldman Sachs de economie van Azië de komende jaren naar verwachting gemiddeld drie keer zo snel uit als die van ontwikkelde economieën: 6% tegen 2%.

De fondsmanager ziet in de regio industrieën als rijpe paddenstoelen uit de grond schieten, terwijl de lokale consument steeds meer heeft te besteden. “De beurzen in Azië staan aan de vooravond van een lange opwaartse run, die wordt gedreven door waarderingen, verbeterende financiële condities en momentum voor hervormingen.”

Risicometer

Risicometer 6

Op zoek naar meer onderzoek en insights?

BEKIJK ONDERWERPEN

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority, geregistreerd onder nummer 2020394 en gevestigd op het adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen EC2N 2DL. Telefoon: +44 (0)20 7743 3000. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd op het adres: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw belegging kan fluctueren en is niet gegarandeerd. De kans is aanwezig dat u uw oorspronkelijke inleg niet terug krijgt.

Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt.  Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen.

BlackRock Global Funds (BGF) is een open-end beleggingsmaatschappij gevestigd in Luxemburg, die slechts in een beperkt aantal rechtsgebieden ter verkoop wordt aangeboden. BGF wordt niet ter verkoop aangeboden in de VS of aan Amerikaanse ingezetenen. Productinformatie met betrekking tot BGF mag niet in de VS worden verspreid. Deze fondsenreeks is toegelaten onder sectie 264 van de Britse Financial Services and Markets Act 2000. BlackRock Investment Management (UK) Limited is de distributeur van BGF in het Verenigd Koninkrijk. Het grootste deel van de beschermende maatregelen die binnen de Britse wetgeving geboden worden, en van de compensaties zoals omschreven in het Financial Services Compensation Scheme, zijn voor dit fonds niet van toepassing.  Inschrijvingen in de collectieve beleggingen van BGF worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die op onze website beschikbaar zijn. Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar de betreffende fondsen niet zijn toegelaten.

BlackRock Global Funds (BGF) is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). BGF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over BGF en de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Het prospectus en de EBI van BGF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar op de website van BlackRock: www.blackrock.nl. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die door BGF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt.

Fund Specific risks

Wisselkoersrisico: Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Risico van opkomende markten: In vergelijking met meer gevestigde economieën en markten kan de waarde van beleggingen in opkomende markten beïnvloed worden door grotere volatiliteit, als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde boekhoudregels of door economische of politieke instabiliteit.

Risico kleinere ondernemingen: Het fonds kan beleggen in kleinere ondernemingen, waarvan de aandelen zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en soms minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.

Tenzij anders aangegeven biedt dit document slechts beperkte informatie over het fonds.

Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts ter illustratie verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock groep of van een onderdeel daarvan en de juistheid ervan kan niet worden gegarandeerd.

De informatie in dit document dient niet te worden opgevat als een prognose, onderzoek, beleggingsadvies, aanbeveling of aansporing om bepaalde effecten te kopen of te verkopen.

Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van de wetten en voorschriften die gelden in het land waar u gevestigd bent.

© 2016 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK (BOUW MET BLACKROCK), SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Meer informatie: https://www.blackrock.com/nl/