Skip to content

Global Insurance report 2019: Op zoek naar veerkracht

Wat doen verzekeraars om hun beleggingsdoelen te bereiken in een klimaat met aanhoudend lage rentes? BlackRock zoekt het uit.

Voor het achtste Global Insurance Report vroegen we 360 senior-medewerkers van verzekeraars wereldwijd om hun mening over de markt en portefeuilleopbouw. De respondenten zijn samen verantwoordelijk voor een belegd vermogen van ca. 14.000 miljard EUR en beheren de meest complexe portefeuilles in de branche. Dat maakt hun inzichten waardevol voor andere langtermijnbeleggers, zoals pensioenfondsen.

Dit jaar spitst het rapport, onder de titel “Re-engineering for resilience”, zich toe op de vraag hoe verzekeraars hun portefeuilles vormgeven ten tijde van aanhoudend lage rentes en voortdurende economische en geopolitieke onzekerheid.

Vier opvallende uitkomsten uit het onderzoek illustreren de brede trends die waarneembaar zijn – ook buiten de verzekeringsbranche. 

1. Constructieve visie op de conjunctuur

Verzekeraars blijven verrassend positief over de economische fase waarin we ons bevinden. Vooral voor de Europese verzekeraars geldt echter dat ze een sterke noodzaak voelen om meer greep te houden op hun risicospreiding.

Wereldwijd zoeken verzekeraars naar manieren om hun portefeuille meer veerkracht te geven. Daarbij leggen ze meestal de nadruk op het optimaliseren van hun obligatiebeleggingen, de integratie van private markten en het versterken van beleggingen die afgestemd zijn op een duurzame toekomst. 

2. Obligatiebeleggingen optimaliseren

Investment-grade bedrijfsobligaties staan bij wereldwijde verzekeraars nog altijd op nummer één, gevolgd door ESG/impact-obligaties en gesecuritiseerde effecten. Hoewel de lage rente het ze niet makkelijk maakt, gelooft 83% van de verzekeraars nog altijd dat ze met hun obligatieportefeuille alfa kunnen behalen.

In de praktijk gebruiken de verzekeraars een breed instrumentarium om die doelen te bereiken. Ze gebruiken bijvoorbeeld zorgvuldig gekozen BBB-obligaties met goede perspectieven of zetten minder traditionele beleggingscategorieën in, die doorgaans ook moeilijker toegankelijk zijn.

Het onderzoek laat zien dat verzekeraars in toenemende mate kiezen voor een zeer brede benadering, om hun portefeuille de veerkracht te geven die nodig is om het benodigde rendement te realiseren. Bij BlackRock pleiten we er dan ook voor om af te stappen van concepten als “core” en “alternatief”, en in plaats daarvan over de hele breedte van de obligatieportefeuille te kijken naar relatieve waardeperspectieven.

3. Integratie van private markten

De trend dat verzekeraars meer gaan beleggen in private markten is al eerder gezet, maar zet zich in 2019 voort. Gemiddeld verwachten verzekeraars hun beleggingen in private markten de komende drie jaar uit te breiden van 6,6% naar 8,5% van hun totale portefeuille. Als belangrijkste redenen noemen ze de mogelijkheden om te profiteren van spreads, de kapitaalefficiëntie te verbeteren en de spreiding te vergroten.

Dat private markten steeds meer mainstream worden, blijkt ook uit het groeiende aantal respondenten – bijna een derde – dat private markten opneemt in het strategische allocatieproces voor de kernportefeuille. Het universum waarop ze zich daarbij richten is bijzonder breed, maar private equity en commercieel vastgoed voeren de boventoon.

Verzekeraars die hun portefeuille willen optimaliseren door in private markten te beleggen, stuiten echter op een aantal obstakels. Die gaan verder dan de relatieve waarderingen en rendementsperspectieven in tijden waarin de markten onder druk staan. Het belangrijkste obstakel is de benodigde liquiditeit, op de voet gevolgd door wet- en regelgeving en governance-overwegingen. De respondenten laten zien hoe verzekeraars deze hindernissen overwinnen door hun allocatie naar private markten zeer weloverwogen en stapsgewijs op te bouwen, in samenwerking met vertrouwde partners.

4. Afstemmen op een duurzame toekomst

Van de verzekeraars die meededen aan het onderzoek, gaf 67% aan in vergelijking met vorig jaar meer rekening te houden met ESG-factoren. Vooral Europese verzekeraars besteden bovengemiddelde aandacht aan duurzaam beleggen.

Tegelijkertijd denkt drie kwart van de respondenten nog steeds dat ESG in de portefeuille altijd ten koste gaat van andere beleggingsdoelen, zoals risicospreiding, inkomsten of alfageneratie. De nadruk ligt nog altijd op het ‘vermijden’ van bepaalde ESG-risico’s in plaats van ‘bewust streven’ naar specifieke ESG-doelen.

Uit het onderzoek blijkt echter ook dat het beeld toch genuanceerder is. Veel verzekeraars zetten stappen om rekening te houden met ESG-risico’s en -kansen in alle onderdelen van het beleggingsproces. De deelnemers wijzen met klem op het belang van een pragmatische aanpak van de hindernissen die ze tegenkomen, zoals de continue verandering van ESG-informatie en -normen.

Bij BlackRock zijn we van mening dat duurzaam beleggen niet per definitie een afweging hoeft te zijn tussen  potentieel  langetermijnrendement en risicobeperking . Wij vinden dat duurzaam beleggen uiteindelijk leidt tot meer veerkracht van de portefeuille. De kwetsbaarheid voor klimaatrisico’s zal in de loop van de tijd waarschijnlijk een grotere invloed op het rendement krijgen. Aan de andere kant kunnen bijvoorbeeld beleggingen die de overgang naar een groenere economie ondersteunen, juist een positieve bijdrage leveren. Datatechnologie zal hier een steeds belangrijkere rol in gaan spelen.

Lees het volledige rapport

Over het Global Insurance Report 2019

Het Global Insurance Report 2019, “Re-engineering for portfolio resilience”, is gebaseerd op een telefonisch onderzoek dat in opdracht van BlackRock werd uitgevoerd door de Economist Intelligence Unit. Het onderzoek vond plaats in de maanden juli en augustus 2019, in 22 landen. De telefonische enquête, waaraan medewerkers van 360 verzekeraars deelnamen, werd aangevuld met diepte-interviews met 10 Chief Investment Officers van grote verzekeraars. Het rapport bevat daarnaast waardevolle analyses van de experts van BlackRock.

Wil je verder spreken over het Global Insurance Report? Mail ons.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Specifieke risico’s per fonds zijn te vinden in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Deze vindt u op de fondspagina’s of via Beleggingsinformatie in het menu.

De opgenomen informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies door BlackRock en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om een bepaalde beleggingsstrategie te volgen.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.

MKTGH1019E-992317