Skip to content
VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Succesvolle diversificatie is afhankelijk van
vele factoren

BlackRock |07/jun/2018

Factorbeleggen, wat is dat eigenlijk?

U denkt een goed gespreide portefeuille te beheren? Omdat u in verschillende beleggingscategorieën belegt? En daarmee risico en rendement voldoende denkt afgewogen te hebben? Misschien is de spreiding dan minder risico dempend dan u denkt. Naast spreiding over verschillende beleggingscategorieën kunt u namelijk ook kijken naar de verschillende factoren in uw portefeuille.

Bij factorbeleggen wordt een beleggingsportefeuille samengesteld op basis van specifieke karakteristieken. Er kan gekeken worden naar macro-economische factoren of stijlfactoren. Denk bij de eerste onder meer aan economische groei, de reële rente, inflatie, opkomende markten en grondstoffen. Stijlfactoren zijn onder meer waarde en momentum. De macrofactoren leiden tot bewegingen van markten in hun totaliteit, de stijlfactoren zien op de relatieve bewegingen van effecten binnen markten.

Creation factors

Het complete plaatje

Iedere beleggingscategorie bestaat uit honderden of duizenden verschillende effecten. Al deze effecten kunnen los van elkaar ook weer gerangschikt worden, bijvoorbeeld naar sector, waardering of duratie. Hiermee ontstaat een compleet beeld waarmee niet alleen het totale risico van een portefeuille gemeten kan worden maar ook gekeken kan worden naar hoe iedere beleggingscategorie of factor in de portefeuille aan dat totale risico bijdraagt. En hoewel voor deze berekening honderdduizenden analyses moeten plaatsvinden, bestaan er inmiddels diensten die zo’n berekening in enkele seconden kunnen uitvoeren.

Om te begrijpen wat factorbeleggen nu eigenlijk beoogt, dient u te begrijpen dat beleggingscategorieën feitelijk verzamelingen zijn van factoren. Dat kan namelijk een ander licht op uw beleggingen werpen. Houdt u bijvoorbeeld veel aandelen en private equity in uw portefeuille? Dan heeft u een vrij forse blootstelling aan de factor economische groei. Hoewel u misschien het gevoel heeft risico te spreiden, doet u dat in feite maar in beperkte mate.

Onderstaande grafiek maakt duidelijk welke factoren in welke mate bij de verschillende beleggingscategorieën een rol spelen.

Verschillende beleggingen, dezelfde risico’s

De macro-factoren die een rol spelen in diverse beleggingscategorieën

Verschillende beleggingen, dezelfde risico’s

Bron: Aladdin Factor Workbench, juni, 2017. De hierboven genoemde wereldwijde beleggingscategorieën zijn alle afgedekt in USD. De risicobijdrage wordt gevormd door de bijdrage van elke factor aan het totale risico van de portefeuille, rekening houdend met de correlaties tussen de factoren en spreidingseffecten, op grond van een terugblik over een periode van 15 jaar. “Overige” omvat de risicobijdrage van stijlfactoren en idiosyncratische risico’s. De beleggingscategorieën worden vertegenwoordigd door de volgende indices: wereldwijde aandelen: MSCI All Country World Index; aandelen opkomende markten: MSCI Emerging Markets; wereldwijde inflatiegrelateerde obligaties: BofA ML Global Governments Inflation-Linked Index; staatsobligaties VS: Bloomberg Barclays Government Index; wereldwijde bedrijfsobligaties: Global credit, Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index; wereldwijde high-yield obligaties: Bloomberg Barclays Global High Yield Index; USD-obligaties

Afhankelijkheid van economische groei is vaak te groot

Economische groei is in veel portefeuilles de dominante factor. Dat geldt voor pensioenfondsen met veel aandelen in de portefeuille, maar net zo goed voor verzekeraars die zich op hele andere beleggingscategorieën concentreren. De grote afhankelijkheid van economische groei kan leiden tot verliezen op momenten dat die groei uitblijft.

Groei is de dominante factor

Bijdrage van macrofactoren aan institutionele portefeuilles

Groei is de dominante factor

Bron: Aladdin, december 2016. De risicobijdrage wordt gevormd door de bijdrage van elke factor aan het totale risico van de portefeuille, rekening houdend met de correlaties tussen de factoren en spreidingsvoordelen, op grond van een terugblik over een periode van 15 jaar. De “EMEA pensioen”-portefeuille is gebaseerd op een representatieve modelportefeuille, waarbij gebruik is gemaakt van cijfers van Mercer, OESO en BlackRock, per december 2016. De “VS pensioen”-portefeuille is gebaseerd op het BlackRock Public Pension Peer Survey. De “VS verzekering”-portefeuille is gebaseerd op de BlackRock FIG Study (SNL-cijfers). “Overige” omvat de risicobijdrage van stijlfactoren en idiosyncratische risico’s. “Vreemde valuta’s” is opgenomen om een belangrijk risico te weerspiegelen dat veel institutionele portefeuilles gemeen hebben, maar we beschouwen dit niet als een succesvolle rendementsfactor; dit element wordt daarom in de rest van dit artikel onbesproken gelaten.

Door de volledige asset allocatie van een portefeuille te bekijken vanuit een factorperspectief kunnen beleggers nieuwe inzichten krijgen in hun risico’s en de diversificatie van de portefeuille. Daarmee kan helderheid verkregen worden over waarom een portfolio zich gedraagt zoals het zich gedraagt en komen mogelijkheden bovendrijven die wellicht niet eerder bekeken waren, zoals het aanhouden van cash of het beleggen in opkomende markten.

Factoren inzetten om doelen te halen

Bij BlackRock denken we dat met de juiste kennis en systemen het mogelijk is om relevante factoren in te zetten bij het bouwen van een portefeuille, rekening houdend met het gewenste risicoprofiel en rendement. Door rekening te houden met de karakteristieken van de verschillende factoren kan een portefeuille worden samengesteld met een lager risico en een potentieel hogere kans op rendement.

In veel gevallen heeft een institutionele belegger echter niet de luxe om met een lege bladzijde te starten. Toch denken we dat ook hier ruimte bestaat om tot een betere allocatie te komen: zoals een verlaging van de blootstelling aan de factor economische groei, zodat ook bij een lagere economische groei of politieke spanningen het risico beperkt blijft en de portefeuille meer kans heeft om het benodigde rendement op te leveren.

Wilt u meer lezen over hoe portefeuilles aangepast kunnen worden op basis van inzicht in factoren? Download dan het rapport Strategic factor allocation met bijhorende implementatievoorbeelden (Engelstalig).

Lees het volledige factorrapport

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.