Skip to content
VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Selectief gebruik van alternatieve beleggingen in fiduciaire portefeuilles

BlackRock |08/okt/2018

Alternatieve beleggingen, en in het bijzonder beleggingen in private markten, worden steeds meer een vast onderdeel van Nederlandse pensioenfondsportefeuilles. Het effectief beheren van deze beleggingen in een totale beleggingsportefeuille vergt een intensief partnership tussen de verschillende partijen, waarbij een goed zicht op de risico- en rendementskarakteristieken van de totale portefeuille nodig is. BlackRock is van mening dat selectief gebruik van dit type beleggingen het risico/rendementsprofiel van een totale beleggingsportefeuille kan verbeteren, al liggen er ook risico’s op de loer.

Blackrock Mediacampagne

Niet meer weg te denken

De redenen voor de groeiende allocaties naar alternatives, en private markten in het bijzonder, zijn welbekend. Een aantrekkelijk verwacht rendement en diversificatie naar meer risicobronnen worden hierbij vaak genoemd. Intuïtief lijkt hier ook wat voor te zeggen: private beleggingen pretenderen langetermijnbeleggers een premie te bieden als compensatie voor het additionele liquiditeitsrisico, extra complexiteit en potentieel minder transparantie. Daarnaast biedt actief beheer van dergelijke portefeuilles aanvullend rendementspotentieel. In het artikel “Aandacht voor alternatives” gaan we uitvoerig in op de karakteristieken van private market beleggingen. In deze bijdrage lichten wij toe hoe BlackRock met haar opdrachtgevers onderzoekt of dergelijke beleggingen een plek in de totale beleggingsportefeuille zouden verdienen.

In algemene zin gaat het hierbij om het inzichtelijk maken van de volgende aspecten:

1. Is er risicobudget beschikbaar?

Feit blijft dat als een opdrachtgever vanwege regelgeving het risicobudget niet mag vergroten, het toevoegen van alternatieve beleggingen vaak een lastige route blijkt. Aan de hand van een analyse van de feitelijke situatie, waar wij graag bij helpen, zal bekeken moeten worden of het mogelijk en zinvol is om dergelijke beleggingen toe te voegen.

2. Heb je zicht op de interactie met andere beleggingen?

Een tweede feit is dat alternatieve beleggingen een hogere kostenstructuur hebben dan veel andere beleggingen. Wij vinden het dan ook zaak om de onderliggende risico- en rendementsdrijvers te doorgronden om daarmee ook zeker te stellen dat deze risico-/rendementsbronnen niet op een meer kosteneffectieve manier ingekocht kunnen worden. Een ander aspect waar wij veel tijd aan besteden is het continue beoordelen van de toegevoegde waarde van de risico/rendementsbronnen in de totale portefeuillecontext. De toevoeging van alternatieve beleggingen brengt namelijk meer potentieel voor diversificatie, maar kan ook onverwachte hoge correlaties met zich meebrengen.

3. Hoe ga je om met de grotere complexiteit?

Alternatives hebben vaak specifieke kenmerken. Hypotheekleningen bijvoorbeeld zijn onderhevig aan terugbetalingsrisico, terwijl infrastructuurbeleggingen te maken hebben met verschillend regelgevingsrisico afhankelijk van de regio waarin geïnvesteerd wordt. Deze complexiteit maakt dat wij selectief zijn in het doen van voorstellen om alternatieve beleggingen toe te voegen aan de totale beleggingsportefeuilles: alleen als wij overtuigd zijn van de risicopremie en wij een beheerder kennen die in staat is om deze risicopremie structureel te incasseren. Het feit dat deze beleggingscategorieën een veel grotere waaier aan uitkomsten heeft rondom het verwachte rendement dan meer traditionele beleggingen, maakt het belang van de manager selectie vele malen groter.

4. Hoe zit het met de rapportage?

De rapportage van alternatieve beleggingen brengt uitdagingen met zich mee. Data zijn minder frequent beschikbaar en vaak moeilijker te vergelijken. Alternatieve investeringen hebben vaak ook specifieke kenmerken die het gebruik van standaard risicomodellen belemmeren. Dit vergt dat er ook andere risicomanagement technieken ingezet moeten worden zoals het uitvoeren van stress tests om tot adequate risico-inschattingen te komen. Beleggen in alternatives vereist ook communicatie tussen diverse belanghebbenden om ervoor te zorgen dat keuzes goed doorgrond worden. Hierbij hoort steeds meer ook het rapporteren over niet-financiële aspecten zoals de verduurzaming van de portefeuille, vooral omdat private markten hierbij een belangrijke rol kunnen spelen.

Onze spilfunctie

Binnen BlackRock speelt het team dat toeziet op integrale/fiduciaire portefeuilles een spilfunctie in het oplossen van bovengenoemd vraagstuk. De kern van fiduciair beheer is ervoor te zorgen dat een pensioenfonds beter in staat is om zijn langetermijndoelstellingen te bereiken via een integrale aanpak. Wij stellen onze opdrachtgevers in staat om een up-to-date totaalbeeld te hebben van hoe de aangegane risicoposities in publieke en private markten bijdragen aan het verwezenlijken van de langetermijndoelstellingen.

Concreet betekent dit dat wij grondige kennis inbrengen van de verschillende alternatieve beleggingscategorieën, of het nu gaat over private credit, infrastructuurbeleggingen, onroerend goed (equity/debt) of private equity. Maar we hebben ook de risicosystemen om de wisselwerking tussen de verschillende beleggingen in kaart te brengen, en dit onder verschillende risicoregimes. Hierbij gaat het om aspecten zoals cumulatieve blootstelling aan risico’s, onvoorziene staartrisico’s, en de liquiditeit en bestendigheid van de portefeuille in periodes waar markten onder hevige druk komen te staan.

Daarbij hoort uiteraard ook de capaciteit om gebruiksvriendelijke rapportage aan te leveren. Periodiek brengen wij voor onze opdrachtgevers in kaart wat de risico/rendementsbronnen zijn die ten grondslag liggen aan de keuze om in deze categorie te beleggen, op welke wijze deze risico/rendementsbronnen ingekocht kunnen worden, en beoordelen wij of de feitelijke beleggingen ook daadwerkelijk opgebracht hebben wat ervan verwacht is, ook in vergelijking met een relevante peergroup.

Wij gaan graag het gesprek met u aan om samen te onderzoeken of het selectief toevoegen van alternatives ook van toegevoegde waarde kan zijn voor uw beleggingsportefeuille, ook in het geval dat u (nog) te maken heeft met een lage dekkingsgraad.

Er zijn immers vele wegen die naar Rome leiden.

Gerben Schreurs

 

Gerben Schreurs, Director, maakt deel uit van het institutionele team van BlackRock, waar hij verantwoordelijk is voor het aangaan en onderhouden van de relaties met institutionele cliënten in Nederland. Gerben werkt sinds 2013 bij BlackRock. Gerben Schreurs behaalde in 2001 een mastergraad in bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.