Skip to content
VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Pensioenonderzoek: dezelfde uitdagingen maar verschillende wegen

BlackRock |07/jun/2018

Pensioenonderzoek BlackRock

In oktober 2017 heeft BlackRock samen met de Economist Intelligence Unit onderzoek gedaan onder 300 senior pensioenmanagers van verschillende pensioenfondsen in Europa, de VS en Azië om een beter inzicht te krijgen in de thema’s die hen bezighoudt.

Hierbij een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

De belangrijkste uitkomsten

 • Uit het onderzoek blijkt dat de meeste pensioenfondsen recentelijk hun uitgangspunten op het gebied van risico en beleggingskeuzes hebben gewijzigd. De overgrote meerderheid (70%) investeert in risicoanalyse en het meten van de rendementsresultaten. Het onderwerp wordt gezien als belangrijk en de fondsen zouden graag meer hierin willen investeren. Vanwege de kosten worden de investeringen echter beperkt gehouden.
  Er is wel een verschil tussen waar ondernemingspensioenfondsen en de overige pensioenfondsen (zoals bedrijfstakpensioenfondsen) hun geld in investeren. De eerste groep investeerde zijn beperkte middelen vooral in de analyse van de verplichtingen. De overige fondsen namen vaker nieuw beleggingspersoneel aan, introduceerden beloningen gebaseerd op prestaties en verruimden de mogelijkheden om private beleggingen te doen.
 • Veel ondernemingspensioenfondsen (circa driekwart) zijn bezig om de risico’s van de portefeuille te beperken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het investeren in langlopende obligaties. Ook wordt er in veel gevallen gewerkt aan een overdracht van het risico of een buy-out of het beperken van de impact op de balans van het bedrijf.

Risico-beperking en vooropgesteld einddoel voor ondernemingspensioenfondsen

A. Reeds een risico-beperkende aanpak
B. Aantal met een vooropgesteld einddoel

Bron: BlackRock Global DB Pensions Report, februari 2018. Basis voor ‘A’ ondernemingspensioenfondsen (aantal: 150). Vraag: “Heeft uw organisatie een risico-beperkende (liability-driven) beleggingsaanpak?” Basis voor ‘B’: ondernemingspensioenfondsen die ‘ja’ of ‘in bepaalde landen’ geantwoord hebben op vraag A (aantal: 114). Vraag: “Wat is het vooropgestelde einddoel van de risico-beperkende aanpak?”

 • Fondsen kijken vaker naar factorbeleggen, indexbeleggen en alpha-strategieën. Zo’n 75% van de pensioenfondsen investeert in factorstrategieën. Toch gebruikt slechts de helft van de ondervraagden factorinzichten bij de keuze van zijn assetallocatie. Factorbeleggen staat bij niet-ondernemingspensioenfondsen hoger op de agenda dan bij ondernemingspensioenfondsen.
  Indexbeleggen blijft groeien. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagden 40% of meer van zijn aandelen passief heeft belegd en meer dan een kwart van de ondervraagden heeft meer dan 40% van de vastrentende waarden passief belegd.
 • Multinationals coördineren steeds vaker de strategieën van hun nationale pensioenfondsen om te profiteren van schaalvoordelen, zo blijkt uit het onderzoek. Ook worden managers verantwoordelijk gemaakt voor meerdere landen en worden asset allocaties gelijk getrokken voor fondsen in verschillende landen.
 • Er vindt relatief weinig consolidatie plaats onder de niet-ondernemingspensioenfondsen. Minder dan een vijfde van de ondervraagden is bezig met een consolidatie of heeft plannen daartoe. Maar de druk op kleinere fondsen om samen te gaan zal waarschijnlijk toenemen. Een groot verschil tussen grote en kleine fondsen is ook de aanname van nieuw personeel. Bij de grote fondsen heeft driekwart recent nog nieuw personeel aangenomen, terwijl datzelfde geldt voor minder dan de helft van de kleine fondsen.

Toepassing van de drie belangrijke governance-technieken door niet-ondernemingspensioenfondsen, naar omvang

Percentage van niet-ondernemingspensioenfondsen die de hieronder vermelde stappen ondernomen hebben gedurende de laatste drie jaar.

Bron: BlackRock Global DB Pensions Report, februari 2018. Basis van de studie: ondernemingspensioenfondsen (aantal: 138, $1-$10bn, 53, $10-$25 bn, 50; $25+bn, 35). Vraag: “Welke van de hier vermelde stappen om governance te verbeteren heeft uw organisatie ondernomen in de laatste drie jaar?

 • Niet-ondernemingspensioenfondsen kijken vaker naar niet-beursgenoteerde beleggingen en zorgen dat ze de risico’s ervan beter in kunnen schatten, zo toont het onderzoek aan. De meeste fondsen uit deze categorie hebben wel niet-beursgenoteerde beleggingen opgenomen in hun portefeuille. Voor een vijfde van de ondervraagde niet-ondernemingspensioenfondsen geldt dat zij meer dan 10% aan niet-beursgenoteerde beleggingen in hun portefeuille houden.
 • Duurzame criteria (ESG-criteria) spelen steeds vaker een rol bij de selectie van beleggingen. Zo’n 57% van de ondervraagden geeft aan dat ESG-criteria de afgelopen drie jaar een rol hebben gespeeld. Het overgrote deel van de ondervraagde pensioenfondsen geeft aan dat ESG-criteria op de middellange termijn een belangrijke rol zullen spelen.

Vooruitzichten voor ESG beleggen, ondernemings- vs. andere fondsen
Percentage van deelnemers die akkoord gaan met onderstaande stelling

“Duurzame criteria zullen op middellange termijn een steeds
belangrijkere rol spelen bij het nemen van beleggingsbeslissingen.”

Bron: BlackRock Global DB Pensions Report, februari 2018. Basis van de studie: totaal (c301); ondernemingspensioenfondsen (150), andere pensioenfondsen (aantal: 151). Vraag: “In welke mate gaat u al dan niet akkoord met de volgende stellingen?”

 • Het aantal hybride vormen waarbij DB-regelingen (waarbij de opbouw vastligt) en DC-regelingen (waarbij alleen vastligt hoeveel premie er wordt gestort) gecombineerd worden, neemt toe, zo blijkt uit het onderzoek.

Het pensioenonderzoek van BlackRock bevat veel voorbeelden die een nadere toelichting geven op de resultaten. Interesse in de uitkomsten van het onderzoek? U kunt het (Engelstalige) onderzoek hieronder downloaden.

Download het complete onderzoek

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.