Skip to content
VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Pensioenfondsen ontdekken de voordelen van real assets

BlackRock |05/okt/2018

Institutionele beleggers investeren steeds meer in real assets. Logisch, vindt Harm-Zwier Medendorp, Head of Alternative Investments van TKP Investments. ‘Niet alleen vanwege het directe dividend en het vaak mooie totaalrendement; maar ook omdat je er een portefeuille goed mee kunt diversifiëren.’

Steeds meer institutionele beleggers selecteren fondsen niet alleen op financiële kenmerken, maar ook op basis van hun ESG-score

Het in Groningen gevestigde TKP Investments werkt ruim 25 jaar als fiduciair manager voor Nederlandse institutionele beleggers. ‘Wij beheren én adviseren over het vermogen van onze klanten. Naast pensioenfondsen bedienen we ook andere institutionele beleggers met een lange beleggingshorizon, zoals charitatieve instellingen’, vertelt Harm-Zwier Medendorp, Head of Alternative Investments van TKP.

Blackrock mediacampagne

Direct dividendinkomen plus diversificatievoordeel

Sinds 2009 leidt Medendorp binnen TKP Investments de afdeling Alternative Investments. Wat daaronder valt? ‘Denk met name aan real assets (privaat vastgoed & infrastructuur), private equity en hedge funds.’ Hij constateert dat pensioenfondsen de laatste jaren meer beleggen in real assets. ‘Lang was het bezwaar dat deze vermogenscategorie minder liquide is. Op zich klopt dat, als je vergelijkt met beleggingen in aandelen of obligaties. Maar je ziet nu dat pensioenfondsen zich realiseren dat ze niet op ieder moment álle liquiditeit nodig hebben. Dus dat biedt mogelijkheden. Gezien de lage rente kunnen deze alternatieve beleggingen een mooi direct dividendinkomen bieden. En een interessant totaalrendement genereren. Daarbij bieden ze diversificatievoordelen tegen een doorgaans heel aanvaardbaar risico.’

De vraag welk percentage een pensioenfonds dan idealiter in real assets kan beleggen, varieert sterk per pensioenfonds, vertelt Medendorp: ‘Dat is zeer klant specifiek en hangt af van variabelen als de dekkingsgraad, de balans tussen oudere en jongere deelnemers, de gewenste mate van diversificatie, et cetera. Onze afdeling Investment Strategy analyseert en adviseert onze klanten welk percentage real assets ze eventueel in portefeuille kunnen nemen, met inachtneming van alle randvoorwaarden.’

Verdere professionalisering pensioenfondsen

Medendorp ziet de professionalisering rond in real assets beleggende pensioenfondsen snel toenemen. ‘Eerst focussen ze op de mainstream, de plain vanilla fondsen: beleg je in infrastructuur, dan kies je voor breed gealloceerde fondsen die zowel in havens, snelwegen, ziekenhuizen en andere sociale infrastructuur beleggen; in een latere fase kan je dan overgaan op “cherry picking”. Wij ondersteunen pensioenfondsen hierbij met onze core satellite benadering.’ Medendorp verwacht dat deze professionalisering de komende jaren verder doorzet: ‘Er is immers een steeds grotere noodzaak om transparant te zijn, een goede waardering te hebben en om in control te zijn. Dat willen niet alleen de pensioenfondsen zelf, maar ook de toezichthouders, de politiek en het maatschappelijk Umfeld.’

Beleggen in real assets vanuit ESG-doelen

Steeds meer vermogensbeheerders kijken met een ESG-bril naar hun beleggingsbeslissingen: hoe gaan bedrijven om met milieuaspecten, met sociale factoren en met corporate governance? De trend naar duurzaam beleggen is ook in real assets duidelijk zichtbaar, constateert Medendorp: ‘Institutionele beleggers zien in dat deze beleggingscategorie bij uitstek geschikt is om invulling te geven aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Ze selecteren beleggingsfondsen niet alleen vanwege financiële kenmerken, maar ook op basis van hun ESG-score.’

Beleggers vergelijken hun duurzame portefeuille met benchmarks, zoals voor vastgoedbeleggingen vaak de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Niks mis mee, maar Medendorp en zijn collega’s gaan liever een stap verder: ‘Zo’n vastgoed-benchmark levert een relatieve vergelijking op. Wij leggen de lat voor onze klanten graag wat hoger. Gaan bijvoorbeeld namens hen in dialoog met de fondsmanagers van de onderliggende portefeuille, zodat je goed naar de individuele ESG-parameters van een bedrijf of beleggingsfonds kunt kijken.’

Kansen voor hernieuwbare energie

Gevraagd naar een voorbeeld van een kansrijke real assets-belegging, noemt Medendorp hernieuwbare energie: ‘Dit domein is relatief nieuw. Dat brengt, gezien de noodzaak van een wereldwijde energie-transitie, veel kansen met zich mee, maar ook valkuilen. In een aantal landen is de inzet van zonne- en windenergie nog sterk afhankelijk van overheidssubsidies, om rendabel te zijn. Ik hoop van harte dat daar de komende jaren stappen worden gezet naar verdere liberalisering, zodat bedrijven in deze sector zelfstandig, onder de tucht van de markt, hun rendement kunnen realiseren.’ De markten van zonne- en windenergie zijn inmiddels al erg professioneel, constateert Medendorp. ‘Maar voor submarkten als energie uit afval en uit waterkracht geldt dat vooralsnog in veel mindere mate.’

Due diligence samen met BlackRock

Bij de advisering van haar klanten werkt TKP Investments nauw samen met BlackRock, vertelt Medendorp. ‘We kenden BlackRock al vanwege ondermeer het brede scala aan real assets-beleggingsoplossingen dat zij bieden, bijvoorbeeld op gebied van vastgoed en infrastructuur. BlackRock heeft ook een specifiek, langjarig trackrecord opgebouwd binnen de beleggingscategorie hernieuwbare energie. Daarom hebben we, samen met hen, voor een van onze klanten een due diligence uitgevoerd voor BlackRock’s Global Renewable Power Fund II1 .’ Met dit fonds beleg je met name in wind- en zonneparken in een aantal OESO-landen. ‘Je weegt dan in hoeverre een belegging in dit fonds past in de rendements-, risico- en diversificatiedoelen van de klant. Dankzij deze aanpak konden we onze klant een goed uitgebalanceerd beleggingsvoorstel doen, met zowel een mooi rendement als voldoende maatschappelijke relevantie’, zegt Medendorp.

Zwaardere weging real assets?

Hoe schat Medendorp het potentieel van real assets in voor de komende jaren? ‘Obligatieyields zijn vooralsnog laag. En de aandelenmarkt lijkt, na een stijging van tien jaar, wat stoom af te blazen. Tegelijk staat er langs de zijlijn nog steeds een ‘’wall of money’’ voor real assets klaar, wat een fundament kan geven onder de huidige prijsniveaus. Al met al zie ik de populariteit van real assets binnen de totale beleggingsmix van pensioenfondsen toenemen; niet alleen vanwege het koerspotentieel plus het dividendrendement, maar ook gezien de diversificatiemogelijkheden die deze categorie aan institutionele beleggers biedt.’ Tegelijk waarschuwt hij voor al te makkelijke beleggingskeuzes: ‘Beleggers moeten absoluut kieskeurig zijn bij het aankopen van real assets. Beleg alleen in de subsectoren waarvan je denkt dat die minder hard geraakt kunnen worden dan het marktgemiddelde; dan wel dat die, na een crisis, sneller kunnen herstellen. Dat zijn voor ons belangrijke lessen van de financiële crisis, lessen die we nog steeds dagelijks toepassen in onze advisering aan pensioenfondsen en andere klanten.’

Harm-Zwier

Harm-Zwier Medendorp is zijn hele carrière al actief in Asset Management voor institutionele klanten. Hij is sinds 2001 in dienst bij TKP Investments. Vanaf 2009 is Harm-Zwier verantwoordelijk voor het Alternative Investments team.

TPK in een oogopslag

TPK in een oogopslag

Het bedrijf ontstond in 1989, toen de Nederlandse Staat besloot om de PTT te verzelfstandigen; een van de gevolgen daarvan was dat het geprivatiseerde bedrijf een eigen pensioenfonds moest optuigen. Daarom werd TKP Investments opgericht, als pensioenuitvoeringsorganisatie van pensioenfonds PTT Nederland. Ongeveer 10 jaar geleden werd TKP Investments een 100% dochter van Aegon Asset Management. Het bedrijf beheert en adviseert over een belegd vermogen van inmiddels ruim 31 miljard euro. Daarnaast is TKPI-uitbestedingspartner voor het vermogensbeheer van algemeen pensioenfonds Stap, dat door Aegon en pensioenuitvoerder TKP in 2016 is opgericht.

1Het Global Renewable Power Fund II is inmiddels gesloten.

DIT MATERIAAL IS BEDOELD VOOR VERSPREIDING ONDER PROFESSIONELE CLIËNTEN EN ER MAG NIET OP WORDEN VERTROUWD DOOR ANDERE PERSONEN.

De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Uitgegeven in de EER door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 - 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website voor meer informatie: www.blackrock.com. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken gewoonlijk opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.

Het Global Renewable Power Fund II (fonds) is een beleggingsinstelling, als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht (Wft). Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd.